Læge ansvarlig for manglende fremsendelse af lægeerklæring

Retten i Tåstrup har i en dom fast­slået, at en funk­tio­nær, der ikke retti­digt afle­ve­rede en læge­er­klæ­ring, var bort­vist med rette. Da årsa­gen til, at læge­er­klæ­rin­gen ikke var afle­ve­ret, skyld­tes fejl hos lægen, blev lægen gjort ansvar­lig, og skulle derfor erstatte funk­tio­næ­ren løn mm. Erstat­nin­gen blev fast­sat til de krav, som funk­tio­næ­ren havde rejst mod arbejds­gi­ve­ren. Funk­tio­næ­ren var på sædvan­lig vis under en syge­mel­ding af sin arbejds­gi­ver blevet anmo­det om at sende en læge­er­klæ­ring. Arbejds­gi­ve­ren skrev, at det ville få konse­kven­ser for hendes ansæt­tel­ses­for­hold, hvis den ikke kom. I forbin­delse med konsul­ta­tion hos lægen lovede lægen at sende erklæ­rin­gen direkte til arbejds­gi­ve­ren. Erklæ­rin­gen blev imid­ler­tid aldrig sendt, fordi det bånd, som lægen havde dikte­ret, var blevet væk, og lægens edb-system var “gået ned”. Da arbejds­gi­ve­ren ikke havde modta­get læge­er­klæ­ring, blev funk­tio­næ­ren efter 4 dage bort­vist. Det opda­gede funk­tio­næ­ren først 11 dage senere, da hun var bort­rejst. HK lagde sag an mod arbejds­gi­ve­ren med påstand om, at bort­vis­nin­gen var uberet­ti­get, og mod lægen med påstand om, at lægen ellers var erstat­nings­ansvar­lig for det ved bort­vis­nin­gen lidte tab. Retten fandt, at bort­vis­nin­gen var beret­ti­get. Retten fastslog samti­dig, at lægen havde begået en fejl, og anførte vedrø­rende lægens ansvar følgende: Lægers profes­sio­nelle hand­lin­ger bedøm­mes strengt. Det må afvi­ses, at læger kan gøre gældende, at de er uvidende om betyd­nin­gen af de erklæ­rin­ger, de afgi­ver om patien­ters helbreds­for­hold. Som oven­for fast­slået var den mang­lende læge­er­klæ­ring årsa­gen til, at F blev bort­vist. Den læge, der skal afgive erklæ­ring om en patients sygdom til brug for arbejds­gi­ve­ren, bør indse, at bort­vis­ning er en påreg­ne­lig følge for patien­ten, hvis arbejds­gi­ve­ren ikke modta­ger læge­er­klæ­rin­gen. Lægen gjorde gældende, at læge­er­klæ­rin­gen alli­ge­vel ville være kommet frem en dag for sent, og at funk­tio­næ­ren burde have kontrol­le­ret, om læge­er­klæ­rin­gen var kommet frem. Disse argu­men­ter blev afvist af retten. Det blev heller ikke tillagt betyd­ning, at funk­tio­næ­ren ikke havde under­ret­tet arbejds­gi­ve­ren om, at hun havde bestilt tid hos lægen eller at hun havde været hos lægen.

Elmer & Part­ne­res kommentarer:
Dommen er så vidt vides den første, hvor en læge er blevet gjort ansvar­lig for mang­lende frem­sen­delse af en læge­er­klæ­ring. At bort­vis­nin­gen var beret­ti­get, er i over­ens­stem­melse med sædvan­lig prak­sis. Bort­vis­nin­gen ville næppe have været beret­ti­get, hvis funk­tio­næ­ren straks havde rekla­me­ret over bort­vis­nin­gen, men da der gik lang tid, før arbejds­gi­ve­ren blev bekendt med fejlen hos lægen, kan arbejds­gi­ve­ren have dispo­ne­ret i tillid til, at ansæt­tel­ses­for­hol­det var ophørt. For så vidt angår lægens ansvar er det konsta­te­ret, at læger ifal­der et strengt profes­sions­ansvar, som også andre erhvervs­dri­vende ifal­der. Det er inter­es­sant at notere, at retten uden videre lægger til grund, at lægerne skal være bekendt med, at de udstedte læge­er­klæ­rin­ger kan have betyd­ning for ansættelsesforholdet.

Dommen er afsagt af Retten i Tåstrup den 10. marts 2005. Dommen er ikke anket.

Nærmere oplys­nin­ger om dommen kan fås hos advo­kat Pernille Leding, der førte sagen for HK.