Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
13.04.2005

Læge ansvarlig for manglende fremsendelse af lægeerklæring

Elmer & Partnere

Læge ansvarlig for manglende fremsendelse af lægeerklæring


Retten i Tåstrup har i en dom fastslået, at en funktionær, der ikke rettidigt afleverede en lægeerklæring, var bortvist med rette. Da årsagen til, at lægeerklæringen ikke var afleveret, skyldtes fejl hos lægen, blev lægen gjort ansvarlig, og skulle derfor erstatte funktionæren løn mm. Erstatningen blev fastsat til de krav, som funktionæren havde rejst mod arbejdsgiveren. Funktionæren var på sædvanlig vis under en sygemelding af sin arbejdsgiver blevet anmodet om at sende en lægeerklæring. Arbejdsgiveren skrev, at det ville få konsekvenser for hendes ansættelsesforhold, hvis den ikke kom. I forbindelse med konsultation hos lægen lovede lægen at sende erklæringen direkte til arbejdsgiveren. Erklæringen blev imidlertid aldrig sendt, fordi det bånd, som lægen havde dikteret, var blevet væk, og lægens edb-system var “gået ned”. Da arbejdsgiveren ikke havde modtaget lægeerklæring, blev funktionæren efter 4 dage bortvist. Det opdagede funktionæren først 11 dage senere, da hun var bortrejst. HK lagde sag an mod arbejdsgiveren med påstand om, at bortvisningen var uberettiget, og mod lægen med påstand om, at lægen ellers var erstatningsansvarlig for det ved bortvisningen lidte tab. Retten fandt, at bortvisningen var berettiget. Retten fastslog samtidig, at lægen havde begået en fejl, og anførte vedrørende lægens ansvar følgende: Lægers professionelle handlinger bedømmes strengt. Det må afvises, at læger kan gøre gældende, at de er uvidende om betydningen af de erklæringer, de afgiver om patienters helbredsforhold. Som ovenfor fastslået var den manglende lægeerklæring årsagen til, at F blev bortvist. Den læge, der skal afgive erklæring om en patients sygdom til brug for arbejdsgiveren, bør indse, at bortvisning er en påregnelig følge for patienten, hvis arbejdsgiveren ikke modtager lægeerklæringen. Lægen gjorde gældende, at lægeerklæringen alligevel ville være kommet frem en dag for sent, og at funktionæren burde have kontrolleret, om lægeerklæringen var kommet frem. Disse argumenter blev afvist af retten. Det blev heller ikke tillagt betydning, at funktionæren ikke havde underrettet arbejdsgiveren om, at hun havde bestilt tid hos lægen eller at hun havde været hos lægen.


Elmer & Partneres kommentarer:

Dommen er så vidt vides den første, hvor en læge er blevet gjort ansvarlig for manglende fremsendelse af en lægeerklæring. At bortvisningen var berettiget, er i overensstemmelse med sædvanlig praksis. Bortvisningen ville næppe have været berettiget, hvis funktionæren straks havde reklameret over bortvisningen, men da der gik lang tid, før arbejdsgiveren blev bekendt med fejlen hos lægen, kan arbejdsgiveren have disponeret i tillid til, at ansættelsesforholdet var ophørt. For så vidt angår lægens ansvar er det konstateret, at læger ifalder et strengt professionsansvar, som også andre erhvervsdrivende ifalder. Det er interessant at notere, at retten uden videre lægger til grund, at lægerne skal være bekendt med, at de udstedte lægeerklæringer kan have betydning for ansættelsesforholdet.


Dommen er afsagt af Retten i Tåstrup den 10. marts 2005. Dommen er ikke anket.


Nærmere oplysninger om dommen kan fås hos advokat Pernille Leding, der førte sagen for HK.


Flere nyheder
Om os