Landsret ændrer praksis

Lands­ret tilsi­de­sæt­ter tidli­gere prak­sis Østre Lands­ret har i dom af 10. januar d.å. tilsi­de­sat den hidti­dige prak­sis, hvor­ef­ter ancien­ni­tet i forbin­delse med afske­di­gel­ser først blev tillagt betyd­ning, når den opsagte medar­bej­der havde over 25 års ancien­ni­tet. I den konkrete sag fandt Østre Lands­ret, at det må tillæg­ges særlig betyd­ning, at 2 opsagte medar­bej­dere med henholds­vis 18 og 21 års ancien­ni­tet bliver afske­di­get, når der havde været mulig­hed for afske­di­gelse af andre medar­bej­dere. Dommen gør dermed op med tidli­gere prak­sis, hvor­ef­ter ancien­ni­tet først blev tillagt betyd­ning, når den opsagte havde 25 års anciennitet.

Elmer & Part­ne­res bemærkninger:
Med den nye lands­rets­dom åbnes der op for, at ancien­ni­te­ten spil­ler en mere nuan­ce­ret rolle end den hidti­dige prak­sis, hvor­ef­ter ancien­ni­tet først blev tillagt betyd­ning, hvis den opsagte havde mere end 25 års ancien­ni­tet. Såle­des skal arbejds­gi­ve­ren nu tage hensyn til ancien­ni­te­ten, når denne har nogen fylde, hvil­ket må siges at være tilfæl­det, hvis en medar­bej­der med 18 års ancien­ni­tet opsiges.

Henven­delse om sagen kan rettes til advo­kat Peter Breum, der førte sagen for HK i Østre Landsret.