Lolland Kommune dømt i Østre Landsret til at betale erstatning til socialpædagog efter fald på arbejdsplads; også for en delvis raskmelding. Sagen er ført for Socialpædagogernes Landsforbund (SL)

En soci­al­pæ­da­gog, der arbej­dede på et bosted for udvik­lings­hæm­mede, faldt i maj 2011 og bræk­kede sin arm, da hun skulle passere et træbelagt indgangs­parti. Indgangs­par­tiet var ujævnt, idet en last­bil havde kørt ind over det i den fore­gå­ende vinter og ødelagt nogle af bræd­derne. Soci­al­pæ­da­go­gen faldt, da hun trådte skævt på et af de defekte brædder.

Efter en syge­pe­ri­ode genop­tog hun delvist sit arbejde i en peri­ode. Efter rask­mel­ding blev hun igen fuld­tids­sy­ge­meldt, som følge af en reope­ra­tion i armen. Hun blev efter­føl­gende afske­di­get med virk­ning fra 1. april 2013.

SL frem­satte krav om erstat­ning mod arbejds­gi­ve­ren, Lolland Kommune. Lolland Kommune afvi­ste at aner­kende ansva­ret for den indt­rå­dte skade, idet det blev gjort gældende, at soci­al­pæ­da­go­gen var klar over, at indgangs­par­tiet var defekt, og at hun derfor burde have passet bedre på.

Byret­ten fandt, at Lolland Kommune var erstat­nings­plig­tig over for soci­al­pæ­da­go­gen, men afvi­ste, at hun havde krav på godt­gø­relse for svie og smerte for den peri­ode, hvor hun havde været deltidssygemeldt.

Dommen blev anket til Østre Lands­ret, der ved dom af 5. septem­ber 2013 tilt­rå­dte, at Lolland Kommune var erstat­nings­ansvar­lig for den indt­rå­dte skade. Lands­ret­ten fandt — i modsæt­ning til byret­ten — at pæda­go­gen også havde ret til godt­gø­relse for svie og smerte for den peri­ode, hvor soci­al­pæ­da­go­gen var deltidssygemeldt.

Kravet var fore­lø­bigt opgjort for byret­ten. Da Arbejds­ska­desty­rel­sen kort før Lands­rets­sa­gens behand­ling har fast­sat soci­al­pæ­da­go­gens erstat­ning for tab af erhverv­sevne til 40 %, reste­rer der et yder­li­gere krav; herun­der diffe­ren­ce­krav for erhvervsevnetabserstatning.

Henven­delse vedrø­rende dommen kan ske til Søren Kjær Jensen v/advokatfuldmægtig Anne Signora Toft, der har ført sagen for SL.

Søren Kjær Jensen

Partner