Lønmodtager har ret til kompensation for kundeklausul under barselsorlov

Retten i Nykø­bing Falster har i en dom af 26. februar 2007 fast­slået, at en kvin­de­lig lønmod­ta­ger, der under sin barsel opsagde sit ansæt­tel­ses­for­hold har krav på kompen­sa­tion for en kunde­klau­sul, selv om hun pga. sin barsel ikke kunne tabs­be­grænse. En revisoras­si­stent opsagde den 28. februar 2006 sit ansæt­tel­ses­for­hold med 1 måneds varsel til fratræ­den den 30. marts 2006. På dette tids­punkt var hun på barselsor­lov. Orlovs­pe­ri­o­den udløb den 31. okto­ber 2006 og hun tilt­rå­dte en ny stil­ling som revisor hos et andet revi­sions­sel­skab den 1. novem­ber 2006. Arbejds­gi­ve­ren afslog at betale kompen­sa­tion for kunde­klau­su­len under anbrin­gende af, at revisoras­si­sten­ten ikke kunne begrænse sit tab ved at påtage sig andet passende arbejde og under henvis­ning til, at hun kunne have ventet med at opsige sin stil­ling den 30. septem­ber 2006, såle­des at arbejds­gi­ve­ren ikke skulle betale for kunde­klau­su­len. Retten lagde vægt på, at barselsor­lov – på linje med sygdom – var lovlig forfald, og at revisoras­si­sten­ten derfor skulle have sin kompen­sa­tion i henhold til funk­tio­nær­lovens § 18a.

Henven­del­ser om sagen kan rettes til advo­kat Peter Breum, der førte sagen for HK.