Lønmodtagernes Garantifond ændrede 1. oktober 2005 praksis med hensyn til, hvorledes ferie bliver placeret i en opsigelsesperiode

Prak­sis­æn­drin­gen bevir­ker, at de sædvan­lige vars­lings­reg­ler i feri­e­loven ikke længere følges. HK har anlagt sag om beret­ti­gel­sen heraf. I forbin­delse med sags­an­læg­get er det nu muligt for andre lønmod­ta­gere og forbund at indgå en suspen­sions­af­tale med LG for tilsva­rende sager, hvil­ket bevir­ker, at det ikke er nødven­digt at anlægge sag mod LG i tilfælde, hvor der place­res ferie i en opsi­gel­ses­pe­ri­ode uden iagt­ta­gelse af de sædvan­lige vars­lings­reg­ler. På Lønmod­ta­ger­nes Garan­ti­fonds hjem­meside er beskre­vet en nærmere frem­gangs­måde for indgå­else af suspen­sions­af­ta­ler, idet Lønmod­ta­ger­nes Garan­ti­fond udsen­der en blan­ket til afta­le­ind­gå­else. Kravet skal anmel­des på sædvan­lig vis over­for Lønmod­ta­ger­nes Garan­ti­fond, som træf­fer afgø­relse om place­ring af ferie efter den nye prak­sis. Heref­ter skal der ikke gøres indsi­gelse heri­mod, men frem­sen­des blan­ket til indgå­else af suspensionsaftale.

Even­tu­elle yder­li­gere spørgs­mål kan rettes til advo­kat Pernille Leding.