Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
24.11.2009

Lønproblemer hos Københavns Kommune som følge af Accentures lønadministration - Kommunens passivitet i forhold til for meget udbetalt løn

Elmer & Partnere

Retten i Helsingør har den 13. november 2009 afsagt dom i en sag, der vedrørte Københavns Kommunes krav om tilbagebetaling af løn overfor en lærer, der i perioden i 2004/2005, hvor Accenture varetog Københavns Kommunes lønadministration, havde fået udbetalt for meget i løn.


Læreren var ansat på Vanløse Skole og gik på barselsorlov den 6. februar 2004. I henhold til ansættelsesvilkårene havde læreren krav på fuld løn i 24 uger efter fødslen, og fra den 21. september 2004 var hun således ikke længere berettiget til fuld løn fra Københavns Kommune.


På grund af omfattende edb-mæssige problemer i forbindelse med lønadministrationen i Københavns Kommune fortsatte læreren imidlertid med at modtage løn i perioden fra den 21. september 2004 og til den 21. februar 2005, hvor hendes orlov ophørte.


Læreren henvendte sig til skoleledelsen og gjorde opmærksom på, at hun fik løn, selvom hun kun skulle have dagpenge.


Ved lønsedlen for april måned 2005 foretog Københavns Kommune en tilbageregulering, men reguleringen omfattede ikke det fulde beløb på ca. 5 måneders løn, som læreren havde fået udbetalt for meget. Københavns Kommune tog ikke i forbindelse med reguleringen forbehold for yderligere reguleringer.


Læreren fratrådte sin stilling på Vanløse Skole i sommeren 2005.


Først den 9. februar 2007 opkrævede Københavns Kommune et beløb på kr. 83.274,57 svarende til den for meget betalte løn i den ovennævnte periode.


Læreren blev frifundet af Retten i Helsingør.


Retten lagde til grund, at læreren nok var bevidst om, at der var tale om en fejl ved udbetaling af løn for perioden 21. september 2004 – 21. februar 2005, og at hun burde have været klar over, at kommunen også efter reguleringen i foråret 2005 havde et tilgodehavende. Retten lagde imidlertid til grund, at læreren havde gjort Københavns Kommune opmærksom på den for meget udbetalte løn, og at Københavns Kommune havde foretaget reguleringerne i foråret 2005, og at man i den forbindelse ikke havde bestridt, at der dermed var foretaget de nødvendige reguleringer.


Da økonomiforvaltningen i øvrigt var bekendt med, at der havde været ”kaos” i lønudbetalingerne til kommunens ansatte, og da der til trods herfor ikke overfor læreren var taget forbehold for yderligere reguleringer, fandt retten, at Københavns Kommune havde udvist en sådan betydelig uagtsomhed, der – i forhold til lærerens begrænsede uagtsomhed – ledte til en frifindelse af læreren som følge af den af Københavns Kommune udviste passivitet.


Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Peter Albrechtsen, der førte sagen for Københavns Lærerforening.


Flere nyheder
Om os