Lønproblemer hos Københavns Kommune som følge af Accentures lønadministration

Retten i Hels­in­gør har den 13. novem­ber 2009 afsagt dom i en sag, der vedrørte Køben­havns Kommu­nes krav om tilba­ge­be­ta­ling af løn over­for en lærer, der i peri­o­den i 2004/2005, hvor Accen­ture vare­tog Køben­havns Kommu­nes lønad­mi­ni­stra­tion, havde fået udbe­talt for meget i løn.

Lære­ren var ansat på Vanløse Skole og gik på barselsor­lov den 6. februar 2004. I henhold til ansæt­tel­ses­vil­kå­rene havde lære­ren krav på fuld løn i 24 uger efter føds­len, og fra den 21. septem­ber 2004 var hun såle­des ikke længere beret­ti­get til fuld løn fra Køben­havns Kommune.

På grund af omfat­tende edb-mæssige proble­mer i forbin­delse med lønad­mi­ni­stra­tio­nen i Køben­havns Kommune fort­satte lære­ren imid­ler­tid med at modtage løn i peri­o­den fra den 21. septem­ber 2004 og til den 21. februar 2005, hvor hendes orlov ophørte.

Lære­ren henvendte sig til skole­le­del­sen og gjorde opmærk­som på, at hun fik løn, selvom hun kun skulle have dagpenge.

Ved lønsed­len for april måned 2005 fore­tog Køben­havns Kommune en tilba­ge­re­gu­le­ring, men regu­le­rin­gen omfat­tede ikke det fulde beløb på ca. 5 måne­ders løn, som lære­ren havde fået udbe­talt for meget. Køben­havns Kommune tog ikke i forbin­delse med regu­le­rin­gen forbe­hold for yder­li­gere reguleringer.

Lære­ren frat­rå­dte sin stil­ling på Vanløse Skole i somme­ren 2005.

Først den 9. februar 2007 opkræ­vede Køben­havns Kommune et beløb på kr. 83.274,57 svarende til den for meget betalte løn i den oven­nævnte periode.

Lære­ren blev frifun­det af Retten i Helsingør.

Retten lagde til grund, at lære­ren nok var bevidst om, at der var tale om en fejl ved udbe­ta­ling af løn for peri­o­den 21. septem­ber 2004 — 21. februar 2005, og at hun burde have været klar over, at kommu­nen også efter regu­le­rin­gen i forå­ret 2005 havde et tilgo­de­ha­vende. Retten lagde imid­ler­tid til grund, at lære­ren havde gjort Køben­havns Kommune opmærk­som på den for meget udbe­talte løn, og at Køben­havns Kommune havde fore­ta­get regu­le­rin­gerne i forå­ret 2005, og at man i den forbin­delse ikke havde bestridt, at der dermed var fore­ta­get de nødven­dige reguleringer.

Da økono­mi­for­valt­nin­gen i øvrigt var bekendt med, at der havde været ”kaos” i lønud­be­ta­lin­gerne til kommu­nens ansatte, og da der til trods herfor ikke over­for lære­ren var taget forbe­hold for yder­li­gere regu­le­rin­ger, fandt retten, at Køben­havns Kommune havde udvist en sådan bety­de­lig uagtsom­hed, der — i forhold til lære­rens begræn­sede uagtsom­hed — ledte til en frifin­delse af lære­ren som følge af den af Køben­havns Kommune udvi­ste passivitet.

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Peter Albre­cht­sen, der førte sagen for Køben­havns Lærerforening.