Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
26.05.2007

Lovforslag om ændringer af arbejdsskadesikringsloven vedtaget 24. maj 2007

Elmer & Partnere

Loven træder i kraft med virkning for arbejdsskader, der indtræder den 1. juli 2007 eller senere. Særligt skal fremhæves følgende ændringer:


1. Kapitaliseringsfaktorer.

Der indføres nye principper for fastsættelse af kapitaliseringsfaktorer. Kapitaliseringsfaktorerne bruges, når en erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger skal udbetales som et engangsbeløb (kapitalerstatning). Principperne for fastsættelse af faktorerne har været uændrede siden 1978. Kapitaliseringsfaktorerne ændres, så tilskadekomne i princippet får samme beløb i erstatning, uanset om pengene udbetales som en skattepligtig løbende erstatning eller som et skattefrit engangsbeløb. Der sker fremover regulering en gang årligt (1. oktober med virkning for det kommende kalenderår).


2. Løbende erstatning for erhvervsevnetabet fra tabets opståen.

Der indføres en bestemmelse om, at det bliver muligt fremover at tilkende en løbende erstatning for tab af erhvervsevne forud for en afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, der skal udbetales som et engangsbeløb (tab på under 50 %).


3. Lempelse af betingelserne for dispensation ved anmeldelse efter 1 år.

Der indføres en ny regel om dispensation fra anmeldelsesfristen i arbejdsskadesikringsloven. Nyere praksis vedrørende den gældende regel har været kritiseret, og ændringerne indebærer, at tidligere praksis lovfæstes (praksis før 2001). Der kan således dispenseres, hvis der er bevis for,  1. at der er sket en arbejdsskade.

  2. at der er erstatningsberettigende følger.

  3. at der årsagssammenhæng mellem følgerne og skaden. Reglen i § 12, stk. 2 om bevislettelse for årsagssammenhæng gælder ikke ved bedømmelsen af pkt. 3.

  4. Andre ændringer.


Ændrede regler og principper for fastsættelse og betaling af bidrag vedrørende Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Der gås over til en pay-as-you-go ordning i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring i stedet for den nuværende funderede ordning. En pay-as-you-go ordning indebærer, at arbejdsgiverne årligt skal betale et bidrag, der svarer til de udgifter, der skal betales i bidragsåret. Endelig indføres en belønningsordning for arbejdsgivere baseret på virksomhedens indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. Belønningsordningen knyttes til arbejdsgivernes bidragsbetaling til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.


Elmer & Partneres kommentarer:

Der henvises til kommentarer til lovforslaget i nyhed af 28. marts 2007 (se nyhed her). Det skal dog fremhæves, at de ændrede regler for kapitalisering utvivlsomt vil betyde, at der bliver fremsat ønske/krav om at indføre tilsvarende regler i erstatningsansvarsloven. Hvad angår dispensation for anmeldelse af en arbejdsskade efter udløb af 1-årsfristen er der ikke sket nogen afklaring af de 1200-1500 arbejdsskadede, der siden 2001 har fået afslag på dispensation, og som må formodes at ville have haft ret til dispensation, hvis de nu vedtagne regler havde været gældende. Disse sager vil fortsat skulle løses ved domstolene.


Spørgsmål og kommentarer til advokat Karsten Høj, der var medlem af arbejdsskadeudvalget udpeget af De samvirkende Invalideorganisationer (DSI) eller til advokat Søren Kjær Jensen.


Flere nyheder
Om os