Lovforslag om ændringer af arbejdsskadesikringsloven vedtaget 24. maj 2007

Loven træder i kraft med virk­ning for arbejds­ska­der, der indtræ­der den 1. juli 2007 eller senere. Særligt skal frem­hæ­ves følgende ændringer:

1. Kapi­ta­li­se­rings­fak­to­rer.
Der indfø­res nye prin­cip­per for fast­sæt­telse af kapi­ta­li­se­rings­fak­to­rer. Kapi­ta­li­se­rings­fak­to­rerne bruges, når en erstat­ning for tab af erhverv­sevne og tab af forsør­ger skal udbe­ta­les som et engangs­be­løb (kapi­ta­ler­stat­ning). Prin­cip­perne for fast­sæt­telse af fakto­rerne har været uændrede siden 1978. Kapi­ta­li­se­rings­fak­to­rerne ændres, så tilska­de­komne i prin­cip­pet får samme beløb i erstat­ning, uanset om pengene udbe­ta­les som en skat­teplig­tig løbende erstat­ning eller som et skat­te­frit engangs­be­løb. Der sker frem­over regu­le­ring en gang årligt (1. okto­ber med virk­ning for det kommende kalenderår).

2. Løbende erstat­ning for erhverv­sev­ne­ta­bet fra tabets opståen.
Der indfø­res en bestem­melse om, at det bliver muligt frem­over at tilkende en løbende erstat­ning for tab af erhverv­sevne forud for en afgø­relse om erstat­ning for tab af erhverv­sevne, der skal udbe­ta­les som et engangs­be­løb (tab på under 50 %).

3. Lempelse af betin­gel­serne for dispen­sa­tion ved anmel­delse efter 1 år.
Der indfø­res en ny regel om dispen­sa­tion fra anmel­del­ses­fri­sten i arbejds­ska­desik­rings­lo­ven. Nyere prak­sis vedrø­rende den gældende regel har været kriti­se­ret, og ændrin­gerne inde­bæ­rer, at tidli­gere prak­sis lovfæ­stes (prak­sis før 2001). Der kan såle­des dispen­se­res, hvis der er bevis for,

  1. at der er sket en arbejdsskade.
  2. at der er erstat­nings­be­ret­ti­gende følger.
  3. at der årsags­sam­men­hæng mellem følgerne og skaden. Reglen i § 12, stk. 2 om bevis­let­telse for årsags­sam­men­hæng gælder ikke ved bedøm­mel­sen af pkt. 3.
  4. Andre ændrin­ger.

Ændrede regler og prin­cip­per for fast­sæt­telse og beta­ling af bidrag vedrø­rende Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­syg­doms­sik­ring. Der gås over til en pay-as-you-go ordning i Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­syg­doms­sik­ring i stedet for den nuvæ­rende funde­rede ordning. En pay-as-you-go ordning inde­bæ­rer, at arbejds­gi­verne årligt skal betale et bidrag, der svarer til de udgif­ter, der skal beta­les i bidrag­såret. Ende­lig indfø­res en beløn­nings­ord­ning for arbejds­gi­vere base­ret på virk­som­he­dens indsats for at forbedre arbejds­mil­jøet. Beløn­nings­ord­nin­gen knyt­tes til arbejds­gi­ver­nes bidrags­be­ta­ling til Arbejds­mar­ke­dets Erhvervssygdomssikring.

Elmer & Part­ne­res kommentarer:
Der henvi­ses til kommen­ta­rer til lovfor­sla­get i nyhed af 28. marts 2007 (se nyhed her). Det skal dog frem­hæ­ves, at de ændrede regler for kapi­ta­li­se­ring utvivl­s­omt vil betyde, at der bliver frem­sat ønske/krav om at indføre tilsva­rende regler i erstat­nings­ansvars­lo­ven. Hvad angår dispen­sa­tion for anmel­delse af en arbejds­skade efter udløb af 1‑årsfristen er der ikke sket nogen afkla­ring af de 1200–1500 arbejds­ska­dede, der siden 2001 har fået afslag på dispen­sa­tion, og som må formodes at ville have haft ret til dispen­sa­tion, hvis de nu vedtagne regler havde været gældende. Disse sager vil fort­sat skulle løses ved domstolene.

Spørgs­mål og kommen­ta­rer til advo­kat Karsten Høj, der var medlem af arbejds­ska­de­ud­val­get udpe­get af De samvir­kende Inva­li­de­or­ga­ni­sa­tio­ner (DSI) eller til advo­kat Søren Kjær Jensen.

Søren Kjær Jensen

Partner