Lovforslag om ny forældelseslov – orientering om status efter Elmer & Partneres henvendelse til Folketingets Retsudvalg

Lovfor­sla­gene (L 165 og L 166) er i dag ved 2. behand­lin­gen blev henvist til fornyet udvalgs­be­hand­ling inden 3. behand­ling. Med udgangs­punkt i Elmer & Part­ne­res henven­delse til Rets­ud­val­get af den 14. maj 2007 – har udval­get stil­let Justits­mi­ni­ste­riet en række spørgs­mål, der nu er besva­ret. Svarene bekræf­ter vores bedøm­melse af lovfor­sla­gene, som frem­går af henven­del­sen til Rets­ud­val­get; det vil særligt sige, at der for arbejds­ska­der vil ske den ændring, at foræl­del­ses­fri­sten redu­ce­res fra 20 år til 3 år, at fristen for ulyk­ker regnes fra skadens indtræ­den, og at den korte frist også gælder, selvom der måtte være grund­lag for forvalt­nings­ret­lig genop­ta­gelse, når domsto­lene under­ken­der arbejds­ska­de­myn­dig­he­der­nes prak­sis. Justits­mi­ni­ste­riet vil på den baggrund stille ændrings­for­slag såle­des, at den 3‑årige foræl­del­ses­frist ”bl.a. ikke finder anven­delse i tilfælde, hvor en sag genop­ta­ges på grund af, at en domstols­af­gø­relse har under­kendt arbejds­ska­de­myn­dig­he­der­nes prak­sis” (svar på spm. 18). Der vil tilsva­rende blive stil­let ændrings­for­slag om, at den 3‑årige frist heller ikke gælder, når en sydom senere opta­ges på erhvervs­syg­doms­for­teg­nel­sen. Der er ikke noget, der tyder på, at der vil blive ændret på 3‑årige frist i øvrigt eller på tillægs­fri­sten på 1 år, og dermed vil der reelt blive indført en søgs­måls­frist på 1 år.

Du kan ved at sende en mail til kh@elmer-adv.dk og få tilsendt Justits­mi­ni­ste­ri­ets svar på spm. 12–21.

Advo­kat Søren Kjær Jensen og advo­kat Karsten Høj har fore­træde for Rets­ud­val­get tors­dag den 24. maj 2007, hvor de i henven­del­sen rejste problem­stil­lin­ger vil blive præsen­te­ret og uddy­bet over­for udval­gets medlemmer.

I dag kl. 17.10 i DR Radio P1 i udsen­del­sen ”orien­te­ring” vil lovfor­sla­get og problem­stil­lin­gerne blive omtalt. Udsen­del­sen kan fra ca. kl. 19 høres via DR’s hjemmeside.