Lovforslaget, der skal forbedre retstilstanden for visse arbejdsskadede, forringer retstilstanden for tilskadekomne generelt.

Justits­mi­ni­ste­riet har den 9. februar 2010 frem­sat lovfor­slag om ændrin­ger i Erstat­nings­ansvars­lo­ven vedrø­rende peri­o­den for tabt arbejds­fortje­ne­ste, og om at forsik­rings­sel­ska­ber kan få fore­ta­get en bagud­ret­tet vurde­ring og efter­føl­gende kan modregne i erstatningen.

Se lovfor­sla­get her.

Lovfor­sla­gets erklæ­rede formål er at sikre, at perso­ner der kommer til skade under arbejde og — udover ret til erstat­ning efter arbejds­ska­desik­rings­lo­ven — tillige har krav på erstat­ning efter erstat­nings­ansvars­lo­ven, opnår samme ret til erstat­ning, som hvis det ikke havde været en arbejds­skade, og det frem­går af bemærk­nin­gerne, at “Hensig­ten er såle­des, at en person der af en ansvar­lig skade­vol­der påfø­res en skade, der er omfat­tet af arbejds­ska­desik­rings­lo­ven, i alle tilfælde — i over­ens­stem­melse med den oprin­de­lige forud­sæt­ning bag loven ‑skal kunne kræve lige så meget, som vedkom­mende i dag er beret­ti­get til, hvis den samme skade påfø­res vedkom­mende i fritiden.”.

Denne formelle lige­stil­ling af de arbejds­ska­dede som tillige har ret til erstat­ning efter Erstat­nings­ansvars­lo­ven med de tilska­de­komne, der alene er omfat­tet af erstat­nings­ansvars­lo­ven, bliver imid­ler­tid vold­somt begræn­set, fordi lovfor­sla­get samti­dig vil ændre i retstil­stan­den i almindelighed.

Efter gældende ret har en skade­lidt såle­des krav på tabt arbejds­fortje­ne­ste indtil et varigt erhverv­sev­ne­tab vurde­res — og erstat­ning herfor udbe­ta­les. Dette frem­går af Højeste­rets dom U2008.1386H. Efter lovfor­sla­get skal det imid­ler­tid være muligt at få fast­slået “retrospek­tivt” (et ordvalg som forsik­rings­sel­ska­ber og nu også Justits­mi­ni­ste­riet i lovfor­sla­get ynder at bruge), hvor­når et varigt erhverv­sev­ne­tab kunne have været vurde­ret og deref­ter fore­tage modreg­ning. Efter forsla­get til ændring af lovens § 16 inde­bæ­rer det, at forsik­rings­sel­ska­ber — i modsæt­ning til i dag — skal kunne modregne tabt arbejds­fortje­ne­ste i senere erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning — eller sågar kræve erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste tilbagebetalt.

Elmer & Part­ne­res kommentarer:
Selvom der såle­des synes at være tale om en (klar) forbed­ring for arbejds­ska­dede med ret til erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste (retten hertil udvi­des til at gælde, mens man modta­ger midler­ti­dig erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab efter arbejds­ska­desik­rings­lo­ven), synes der samti­dig at være tale om klare forrin­gel­ser af de almin­de­lige regler. Det skyl­des, at retten til tabt arbejds­fortje­ne­ste skal ophøre, når det (retrospek­tivt vurde­ret) varige erhverv­sev­ne­tab kunne vurde­res. Det vil man kunne spørge Arbejds­ska­desty­rel­sen om, hvor­når er, og viser det sig, at den ansvar­lige for skaden i den situ­a­tion har udbe­talt tabt arbejds­fortje­ne­ste efter det nye ”økono­mi­ske statio­nær­tids­punkt”, kan den erstat­ning modreg­nes i erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab. Betyd­nin­gen af Højeste­rets prin­ci­pi­elle dom fra marts 2008 (U.2008.1386H) ophæ­ves reelt dermed. Gennem­fø­res de fore­slå­ede regler, vil der med sikker­hed, som tilfæl­det var med det gamle medi­cin­ske statio­nær­tids­punkt, opstå talrige tvister, herun­der for domsto­lene om det nye økono­mi­ske statio­nær­tids­punkt. Det vil i det prak­ti­ske liv også være “gratis” for forsik­rings­sel­ska­berne at undlade at betale tabt arbejds­fortje­ne­ste med henvis­ning til, at det økono­mi­ske statio­nær­tids­punkt er indt­rådt, bort­set fra renter, hvis det viser sig at være forkert. Dermed spoles retstil­stan­den i betrag­te­lig grad tilbage til før lovæn­drin­gerne pr. 1. juli 2002, og der vil igen opstå “huller” i dækning for indtægtstab; i hvert fald likviditetsmæssigt.

Ud fra denne fore­lø­bige gennem­gang af lovfor­sla­get fore­kom­mer det højst besyn­der­ligt, at der fore­slås klare forrin­gel­ser for de skade­lidte i et lovfor­slag, der har til formål at forbedre retstil­stan­den for en bestemt gruppe; nemlig de arbejdsskadede.

Henven­delse kan ske til advo­kat Karsten Høj 20 83 03 78 eller advo­kat Søren Kjær Jensen 20 77 96 24.

Søren Kjær Jensen

Partner