LUFTHAVNSANSAT BLEV BORTVIST OG POLITIANMELDT, DA HAN FANDT OG DONEREDE 9 KR. TIL VELGØRENHED

– NU ER HAN TILKENDT CA. 400.000 KR. I ERSTATNING

Kan en arbejds­gi­ver bort­vise en medar­bej­der, hvis medar­bej­de­ren tager kontan­ter fra arbejds­plad­sen? Som oftest vil svaret være ja, men denne sag om en luft­havnsan­sat viser, at det ikke altid er tilfældet.

 

FANDT OG DONEREDE 9 KR. TIL VELGØRENHED

Sagen vedrørte en sikker­heds­me­d­ar­bej­der i en luft­havn. Medar­bej­de­ren fandt 9 kr., der tilsy­ne­la­dende var glemt. Medar­bej­de­ren tog de 9 kr. i lommen, og da hans vagt var slut, done­rede han pengene til et velgø­rende formål ved at putte dem i en indsam­lings­boks i lufthavnen.

Da arbejds­gi­ve­ren fandt ud af, at medar­bej­de­ren havde taget de 9 kr., blev medar­bej­de­ren bort­vist og poli­ti­an­meldt for tyveri.

Vi bistod heref­ter medar­bej­de­ren i straf­fesa­gen, hvor han af Køben­havns Byret blev frifun­det for tyveri, idet byret­ten fandt, at han ikke havde haft forsæt til at tilegne sig de 9 kr.

Efter den frifin­dende dom i straf­fesa­gen rejste vi på vegne af medar­bej­de­ren krav mod arbejds­gi­ve­ren for mang­lende løn i opsi­gel­ses­pe­ri­o­den, godt­gø­relse for usag­lig afske­di­gelse og en særlig fratræ­del­ses­godt­gø­relse i henhold til overenskomsten.

 

KUNNE HÆNDELSEN BERETTIGE BORTVISNING?

I den efter­føl­gende sag var spørgs­må­let, om medar­bej­de­ren havde over­t­rådt luft­hav­nens proce­dure for glemte mønter på en sådan måde, at det kunne beret­tige en bortvisning.

Under hoved­for­hand­lin­gen kom det frem, at der i luft­hav­nen var prak­sis for at donere glemte småpenge til velgø­rende formål, men kun efter beslut­ning fra en super­vi­ser. Da den bort­vi­ste medar­bej­der ikke var super­vi­ser, fandt retten, at medar­bej­de­ren havde begået en fejl, da han tog de 9 kr.

Fejlen var dog ikke så grov, at den beret­ti­gede til en bortvisning.

Retten lagde blandt andet vægt på, at arbejds­gi­ve­ren ikke havde løftet bevis­byr­den for, at medar­bej­de­ren var instru­e­ret i proce­du­ren for hånd­te­ring af glemte småpenge.

På den baggrund blev medar­bej­de­ren tilkendt erstat­ning for mistet løn i opsi­gel­ses­pe­ri­o­den på 6 måne­der, en godt­gø­relse for usag­lig afske­di­gelse efter hoved­af­ta­len samt en fratræ­del­ses­godt­gø­relse på en månedsløn i henhold til overenskomsten.

Samlet fik medar­bej­de­ren tilkendt 393.000 kr.

Byret­ten fandt ikke grund­lag for at modregne alle­rede udbe­talt opspa­ret frihed og afspad­se­ring i erstat­nin­gen for mistet løn i opsigelsesperioden.

 

KONTAKT

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Marc Stoun­berg, der bistod medar­bej­de­ren under sagen.

Læs dommen her.

 

Marc Malmbak Stounberg

Advokat

Læs også om