Medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld sagsbehandling

Elmer & Part­nere har for nyligt fået medhold i en sag vedrø­rende erstat­ning for mangel­fuld sags­be­hand­ling i forbin­delse med en sag om retten til fleksjob. Sagen førte vi på vegne af Poli­ti­for­bun­det for en klient.

Sagens omstæn­dig­he­der
Poli­ti­for­bun­dets medlem kom i 1996 i forbin­delse med sit arbejde som poli­ti­mand til skade med sit knæ.

Denne skade blev forvær­ret i 2007 under en skydeø­velse på arbej­det og medførte store smer­ter. Flere efter­føl­gende opera­tio­ner afhjalp ikke medlem­mets smer­ter, men forvær­rede dem kun. Efter en opera­tion i 2009 blev han fuldtidssygemeldt.

I syge­pe­ri­o­den modtog medlem­met syge­dag­penge. I maj 2009 meddelte kommu­nen at retten til syge­dag­penge ville udløbe i juni måned, og at de ikke fandt grund­lag for at forlænge denne ret. Dette samti­dig med at de ikke fandt grund­lag for at tage stil­ling til, hvor­vidt han var beret­ti­get til fleksjob, idet hans helbreds­si­tu­a­tion fort­sat var uafklaret.

I januar 2010 kunne medlem­met delvist genop­tage sit arbejde med to arbejds­dage om ugen à seks timer, hvor han modtog fuldtidsløn.

I peri­o­den 2009 til 2010 blev hans tilstand i adskil­lige læge­lige akter vurde­ret til at være statio­nær og uden mulig­hed for væsent­lig forbedring.

I februar 2011 blev der holdt møde mellem kommu­nen og medlem­met. Her blev det aftalt, at der skulle iværk­sæt­tes en arbejds­prøv­ning af medlem­met hurtigst muligt, idet han stod til at miste sit arbejde hos politiet.

Denne arbejds­prøv­ning blev imid­ler­tid aldrig iværk­sat af kommu­nen. I april 2011 traf kommu­nen afgø­relse om afslag på at behandle medlem­mets sag om visi­te­ring til fleksjo­b­ord­nin­gen, idet det ifølge kommu­nen ikke var åben­bart formåls­løst at iværk­sætte længe­re­va­rende revalidering.

Efter medlem­met havde påkla­get kommu­nens afgø­relse til beskæf­ti­gel­ses­an­ke­næv­net, hjem­vi­ste nævnet sagen med begrun­del­sen, at der ikke kunne gives afslag på fleksjob uden en arbejds­prøv­ning, hvil­ket så blev pålagt kommu­nen at iværksætte.

I 2014 traf kommu­nen ende­lig afgø­relse om tilde­ling af fleksjob til medlemmet.

Sagens tviste­punk­ter
Retten skulle tage stil­ling til dels det erstat­nings­ret­lige spørgs­mål om, hvor­vidt kommu­nen i forbin­delse med behand­lin­gen af sagen havde hand­let ansvar­spå­dra­gende. Deru­d­over rejste sagen et forvalt­nings­ret­ligt spørgs­mål vedrø­rende fra hvil­ket tids­punkt kommu­nens afgø­relse fra 2014 om tilde­ling af fleksjob skulle tillæg­ges retsvirkning.

Elmer & Part­nere argu­men­te­rede for, at kommu­nen havde hand­let ansvar­spå­dra­gende ved at træffe afgø­relse uden at iværk­sætte en arbejds­prøv­ning. Endvi­dere var det vores opfat­telse, at afgø­rel­sen fra 2014 om tilde­ling af fleksjob, der trådte i stedet for afgø­rel­sen fra april 2011, som Beskæf­ti­gel­ses­an­ke­næv­net havde under­kendt, skulle tillæg­ges virk­ning fra tids­punk­tet for den ugyl­dige afgø­relse. Retten gav medhold i begge syns­punk­ter og tilkendte medlem­met 440.000 kr. i erstatning.

Dommen er anket af kommunen.

Kontakt
Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Niko­laj Niel­sen, der førte sagen på vegne af Politiforbundet.