Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
21.03.2016

Medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld sagsbehandling

wdwc

Elmer & Partnere har for nyligt fået medhold i en sag vedrørende erstatning for mangelfuld sagsbehandling i forbindelse med en sag om retten til fleksjob. Sagen førte vi på vegne af Politiforbundet for en klient.


Sagens omstændigheder

Politiforbundets medlem kom i 1996 i forbindelse med sit arbejde som politimand til skade med sit knæ.


Denne skade blev forværret i 2007 under en skydeøvelse på arbejdet og medførte store smerter. Flere efterfølgende operationer afhjalp ikke medlemmets smerter, men forværrede dem kun. Efter en operation i 2009 blev han fuldtidssygemeldt.


I sygeperioden modtog medlemmet sygedagpenge. I maj 2009 meddelte kommunen at retten til sygedagpenge ville udløbe i juni måned, og at de ikke fandt grundlag for at forlænge denne ret. Dette samtidig med at de ikke fandt grundlag for at tage stilling til, hvorvidt han var berettiget til fleksjob, idet hans helbredssituation fortsat var uafklaret.


I januar 2010 kunne medlemmet delvist genoptage sit arbejde med to arbejdsdage om ugen à seks timer, hvor han modtog fuldtidsløn.


I perioden 2009 til 2010 blev hans tilstand i adskillige lægelige akter vurderet til at være stationær og uden mulighed for væsentlig forbedring.


I februar 2011 blev der holdt møde mellem kommunen og medlemmet. Her blev det aftalt, at der skulle iværksættes en arbejdsprøvning af medlemmet hurtigst muligt, idet han stod til at miste sit arbejde hos politiet.


Denne arbejdsprøvning blev imidlertid aldrig iværksat af kommunen. I april 2011 traf kommunen afgørelse om afslag på at behandle medlemmets sag om visitering til fleksjobordningen, idet det ifølge kommunen ikke var åbenbart formålsløst at iværksætte længerevarende revalidering.


Efter medlemmet havde påklaget kommunens afgørelse til beskæftigelsesankenævnet, hjemviste nævnet sagen med begrundelsen, at der ikke kunne gives afslag på fleksjob uden en arbejdsprøvning, hvilket så blev pålagt kommunen at iværksætte.


I 2014 traf kommunen endelig afgørelse om tildeling af fleksjob til medlemmet.


Sagens tvistepunkter

Retten skulle tage stilling til dels det erstatningsretlige spørgsmål om, hvorvidt kommunen i forbindelse med behandlingen af sagen havde handlet ansvarspådragende. Derudover rejste sagen et forvaltningsretligt spørgsmål vedrørende fra hvilket tidspunkt kommunens afgørelse fra 2014 om tildeling af fleksjob skulle tillægges retsvirkning.


Elmer & Partnere argumenterede for, at kommunen havde handlet ansvarspådragende ved at træffe afgørelse uden at iværksætte en arbejdsprøvning. Endvidere var det vores opfattelse, at afgørelsen fra 2014 om tildeling af fleksjob, der trådte i stedet for afgørelsen fra april 2011, som Beskæftigelsesankenævnet havde underkendt, skulle tillægges virkning fra tidspunktet for den ugyldige afgørelse. Retten gav medhold i begge synspunkter og tilkendte medlemmet 440.000 kr. i erstatning.


Dommen er anket af kommunen.


Kontakt

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Nikolaj Nielsen, der førte sagen på vegne af Politiforbundet.


Flere nyheder
Om os