Erstatningsansvarlig for manglende iværksættelse af arbejdsprøvning.

Byret­ten fandt, at Mari­a­ger­fjord Kommune var erstat­nings­ansvar­lig i forbin­delse med afkla­ring af borge­rens arbejd­s­evne, da kommu­nen over en 5‑årig peri­ode ikke iværk­satte arbejds­prøv­ning med henblik på afkla­ring af hans erhverv­sevne — hvil­ket Beskæf­ti­gel­ses­an­ke­næv­net ellers havde pålagt kommu­nen i deres afgørelse.

 

Led af depression, stress og angst

En 57-årig mand blev i februar 2011 syge­meldt efter at have lidt af depres­sion, stress og angst i mange år.

Kommu­nen stand­sede i februar 2012 mandens syge­dag­penge ved udlø­bet af varig­heds­be­græns­nin­gen – dog uden at han var arbejds­prø­vet forinden.

Borge­ren klagede til det davæ­rende Beskæf­ti­gel­ses­an­ke­næv­net, som i afgø­relse af novem­ber 2012 omgjorde kommu­nens afgø­relse om syge­dag­penge, såle­des at borge­ren fort­sat havde ret til sygedagpenge.

Nævnet anførte i sin begrun­delse for den fort­satte ret til syge­dag­penge, at det var deres vurde­ring, at det var nødven­digt, at der blev iværk­sat en arbejds­prøv­ning, og at en sådan kunne gennem­fø­res inden­for 39 uger.

 

Førtidspension tilkendes — stadig ingen arbejdsprøvning

I okto­ber 2014 blev borge­ren visi­te­ret til ressour­ce­for­løb – stadig uden at have været arbejds­prø­vet – og efter 2 år i ressour­ce­for­løb (stadig uden arbejds­prøv­ning), blev han i okto­ber 2016 tilkendt førtidspension.

Vores syns­punkt var, at borge­ren ville have været afkla­ret langt tidli­gere end tilfæl­det blev – og dermed havde oppebå­ret ydelse i form af førtids­pen­sion i stedet for kontant­hjælp – hvis kommu­nen havde efter­le­vet Beskæf­ti­gel­ses­an­ke­næv­nets afgø­relse og iværk­sat arbejds­prøv­ning som pålagt.

 

Kommunen erstatningsansvarlig

Retten i Aalborg fandt, at kommu­nen hand­lede ansvar­spå­dra­gende ved at ikke have søgt borge­rens arbejd­s­evne afkla­ret på et tids­li­gere tids­punkt. Byret­ten fandt, at det heller ikke kunne føre til andet resul­tat, at borge­ren ikke selv havde anmo­det om at blive arbejds­prø­vet, lige­som det også var uden betyd­ning, at kommu­nen vurde­rede, at borge­ren ikke havde en egent­lig vilje til at medvirke til en afklaring.

Henset til at borge­ren i okto­ber 2016 blev tilkendt førtids­pen­sion, fandt retten, at kommu­nen havde bevis­byr­den for, at han ikke ville være tilkendt førtids­pen­sion tidli­gere end okto­ber 2016, såfremt kommu­nen havde opfyldt sin forplig­telse til at afklare hans arbejd­s­evne og iværk­sætte en arbejds­prøv­ning tidligere.

Den bevis­byrde kunne kommu­nen ikke løfte, og de var derfor erstat­nings­ansvar­lige for det økono­mi­ske tab, som borge­ren havde lidt og som skøns­mæs­sigt blev fast­sat til 100.000 kr.

 

Vi bemærker

Da det er afgø­rende for en kommu­nes vurde­ring af om – og i givet fald hvil­ken – penge­for­sør­gel­se­sy­delse en borger er beret­ti­get til, er det posi­tiv, at byret­ten dømmer kommu­nen erstat­nings­ansvars­lig, når rekursmyn­dig­he­dens afgø­relse med pålæg om at iværk­sætte en arbejds­prøv­ning ikke bliver fulgt.

 

Kontakt

Vi har ført lignende sager, hvor kommu­ners mangel­fulde sags­be­hand­lin­ger bety­der, at borge­ren lider et økono­misk tab.

Spørgs­mål til den konkrete sag kan rettes til Mie Ander­sen, der førte sagen for borgeren.

Læs nyhed som printvenlig-PDF