Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
19.04.2017

Erstatningsansvarlig for manglende iværksættelse af arbejdsprøvning.

Kathrine Frøkjær


Byretten fandt, at Mariagerfjord Kommune var erstatningsansvarlig i forbindelse med afklaring af borgerens arbejdsevne, da kommunen over en 5-årig periode ikke iværksatte arbejdsprøvning med henblik på afklaring af hans erhvervsevne – hvilket Beskæftigelsesankenævnet ellers havde pålagt kommunen i deres afgørelse.


 


Led af depression, stress og angst


En 57-årig mand blev i februar 2011 sygemeldt efter at have lidt af depression, stress og angst i mange år.


Kommunen standsede i februar 2012 mandens sygedagpenge ved udløbet af varighedsbegrænsningen – dog uden at han var arbejdsprøvet forinden.


Borgeren klagede til det daværende Beskæftigelsesankenævnet, som i afgørelse af november 2012 omgjorde kommunens afgørelse om sygedagpenge, således at borgeren fortsat havde ret til sygedagpenge.


Nævnet anførte i sin begrundelse for den fortsatte ret til sygedagpenge, at det var deres vurdering, at det var nødvendigt, at der blev iværksat en arbejdsprøvning, og at en sådan kunne gennemføres indenfor 39 uger.


 


Førtidspension tilkendes – stadig ingen arbejdsprøvning


I oktober 2014 blev borgeren visiteret til ressourceforløb – stadig uden at have været arbejdsprøvet – og efter 2 år i ressourceforløb (stadig uden arbejdsprøvning), blev han i oktober 2016 tilkendt førtidspension.


Vores synspunkt var, at borgeren ville have været afklaret langt tidligere end tilfældet blev – og dermed havde oppebåret ydelse i form af førtidspension i stedet for kontanthjælp – hvis kommunen havde efterlevet Beskæftigelsesankenævnets afgørelse og iværksat arbejdsprøvning som pålagt.


 


Kommunen erstatningsansvarlig


Retten i Aalborg fandt, at kommunen handlede ansvarspådragende ved at ikke have søgt borgerens arbejdsevne afklaret på et tidsligere tidspunkt. Byretten fandt, at det heller ikke kunne føre til andet resultat, at borgeren ikke selv havde anmodet om at blive arbejdsprøvet, ligesom det også var uden betydning, at kommunen vurderede, at borgeren ikke havde en egentlig vilje til at medvirke til en afklaring.


Henset til at borgeren i oktober 2016 blev tilkendt førtidspension, fandt retten, at kommunen havde bevisbyrden for, at han ikke ville være tilkendt førtidspension tidligere end oktober 2016, såfremt kommunen havde opfyldt sin forpligtelse til at afklare hans arbejdsevne og iværksætte en arbejdsprøvning tidligere.


Den bevisbyrde kunne kommunen ikke løfte, og de var derfor erstatningsansvarlige for det økonomiske tab, som borgeren havde lidt og som skønsmæssigt blev fastsat til 100.000 kr.


 


Vi bemærker


Da det er afgørende for en kommunes vurdering af om – og i givet fald hvilken – pengeforsørgelsesydelse en borger er berettiget til, er det positiv, at byretten dømmer kommunen erstatningsansvarslig, når rekursmyndighedens afgørelse med pålæg om at iværksætte en arbejdsprøvning ikke bliver fulgt.


 


Kontakt


Vi har ført lignende sager, hvor kommuners mangelfulde sagsbehandlinger betyder, at borgeren lider et økonomisk tab.


Spørgsmål til den konkrete sag kan rettes til Mie Andersen, der førte sagen for borgeren.


Læs nyhed som printvenlig-PDF


Flere nyheder
Om os