Masterclass – Erstatning og forsikring ved personskade

Et nyt samar­bejde mellem Forsik­rings­a­ka­de­miet og Danske Advo­ka­ter har resul­te­ret i uddan­nel­sen: Masterclass – Erstat­ning og forsik­ring ved personskade. ”En uddan­nelse, som på høje­ste niveau henven­der sig til advo­ka­ter, eksper­ter og speci­a­li­ster inden for området”.

Part­ner Karsten Høj vil sammen med Chri­stina Neuge­bauer fra JENSEN|NEUGEBAUER Advo­ka­ter faci­li­tere og under­vise på uddan­nel­sen, der forde­les på 3 modu­ler over 7 dage.

På Danske Advo­ka­ters hjem­meside kan du finde nærmere infor­ma­tion om uddan­nel­sen, læse udta­lel­ser fra Forsik­rings­a­ka­de­miet og Danske Advo­ka­ter samt se hvor­dan du alle­rede nu kan tilken­de­give din inter­esse for uddan­nel­sen, der star­ter den 3. okto­ber 2018.