Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
14.03.2007

Medarbejder med langvarig anciennitet har krav på en godtgørelse for usaglig afskedigelse begrundet i omstruktureringer. Østre Landsretsdom af 8. marts 2007

Elmer & Partnere

Medarbejderen havde været ansat hos arbejdsgiveren i ca. 28 år, da hun blev afskediget. Afskedigelsen skyldtes, at der som følge af omlægning af edb-systemet efter ledelsens skøn skulle ske en reduktion af medarbejderstaben med heraf følgende omfordeling af arbejdsopgaverne til følge. Medarbejderen havde været beskæftiget med flere arbejdsområder i virksomheden, som under hendes ansættelsestid var vokset fra ca. 25 ansatte til ca. 250 ansatte. Sagen blev anlagt af HK. Arbejdsgiveren blev frifundet i byretten med henvisning til, at arbejdsgiverens skøn over, hvem der måtte anses for bedst egnet til at forblive i virksomheden, ikke kunne tilsidesættes. Denne afgørelse har Østre Landsret nu ændret med følgende præmisser: ”Indstævntes indførelse af at fælles edb-system for virksomheden betød efter ledelsens skøn, at staben under [økonomidirektøren] kunne reduceres fra 16 medarbejdere til 15 medarbejdere + en elev, og at der som følge af personalereduktionen skulle ske en omfordeling af arbejdsopgaver. Muligheden for personalereduktion var forudseelig og kunne tilrettelægges over tid, hvor der fratrådte andre medarbejdere. Appellantens arbejdsopgaver blev ikke i særlig grad reduceret ved edb-omlægningen. Hun havde en bred erfaring i virksomheden, havde udført sit arbejde upåklageligt og var indstillet på – om nødvendigt efter omskoling – at påtage sig andre opgaver og at gå ned i tid. Hun havde væsentligt højere anciennitet i virksomheden end flere af de øvrige medarbejdere på samme niveau og ville som følge af sin alder have vanskeligere ved at få arbejde andetsteds. Landsretten finder herefter ikke, at afskedigelsen af appellanten har været rimeligt begrundet i hendes eller virksomhedens forhold. Appellanten er derfor berettiget til en godtgørelse i henhold til funktionærlovens § 2 b.” Retten tilkendte herefter lønmodtageren en godtgørelse svarende til 4 måneders løn.


Elmer & Partneres bemærkninger:

Det er bemærkelsesværdigt, at retten ikke lægger vægt på, præcis hvor lang ancienniteten har været for den pågældende medarbejder, men i stedet lægger vægt på, at hun havde ”væsentligt højere anciennitet i virksomheden end flere af de øvrige medarbejdere på samme niveau”. Landsrettens afgørelse viser således, at udgangspunktet om, at arbejdsgiveren har frit skøn ved afskedigelse som følge af omstruktureringer og nedskæringer, er et meget modificeret udgangspunkt, idet der altid skal tages saglige hensyn, herunder at afskedigelsen skal ske i fuld overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Der blev under sagen, blandt andet grundet den langvarige anciennitet, procederet på betaling af maksimumgodtgørelse (6 mdr.), hvilket landsretten imidlertid ikke fandt grundlag for. Begrundelsen herfor fremgår ikke af dommen.


Henvendelse om sagen kan rettes til advokat Pernille Leding, der førte sagen for HK.


Flere nyheder
Om os