Medarbejderaktiesager venter på Højesteret

Elmer & Part­nere fører for Finans­for­bun­det en lang række sager vedrø­rende medarbejderaktier.

Medar­bej­derak­tier tilken­des medar­bej­de­ren enten gratis eller mod, at medar­bej­de­ren skal betale en redu­ce­ret kurs for aktierne — såkaldte favørkursaktier.

I medfør af lignings­lo­vens bestem­mel­ser kan medar­bej­de­ren opnå skat­te­fri­hed for den gevinst, medar­bej­de­ren får ved tilde­ling af medar­bej­derak­tier. Skat­te­fri­he­den forud­sæt­ter, at medar­bej­derak­tierne er bånd­lagt i 7 år, hvis der er tale om gratisak­tier, og i 5 år hvis der er tale om medarbejderaktier.

Medar­bej­derak­tier har speci­elt i den finan­si­elle sektor været særde­les udbredt. I forhold til en række penge­in­sti­tut­ter har Finans­for­bun­det og Finans­sek­to­rens Arbejds­gi­ver­for­e­ning forligs­mæs­sigt afslut­tet sager. I forhold til en række andre penge­in­sti­tut­ter er der anlagt sager ved domsto­lene, og der er også indgået suspen­sions­af­ta­ler afven­tende en prin­ci­piel afgø­relse af de udestå­ende spørgs­mål. Der verse­rer i øjeblik­ket for domsto­lene alene vedrø­rende den finan­si­elle sektor 11 rets­sa­ger om medar­bej­derak­tier, og flere andre sager afven­ter udfal­det heraf.

Stør­ste­par­ten af alle medar­bej­derak­tie­ord­nin­ger inde­hol­der en bestem­melse om, at medar­bej­dere, der er i opsagt stil­ling, ikke har krav på tilde­ling af medar­bej­derak­tier. Dette vilkår kom ind i medar­bej­derak­tie­ord­nin­gerne, fordi det er et vilkår for skat­te­fri­hed, at medar­bej­derak­tierne er tildelt medar­bej­dere, der ikke er i opsagt stil­ling. Højeste­ret skal tage stil­ling til, om dette vilkår er ugyldigt.

Medar­bej­der­si­den gør gældende, at den skat­te­ret­lige regu­le­ring ikke har betyd­ning for rets­for­hol­det mellem arbejds­gi­ver og lønmod­ta­ger. Videre gøres gældende, at medar­bej­derak­tier er løn, og da medar­bej­derne er funk­tio­næ­rer, har de derfor krav på en forholds­mæs­sig andel af de medar­bej­derak­tier, som de ville have modta­get ved fort­sat ansæt­telse. Kravet rejses i medfør af funk­tio­nær­lovens § 17 a.

Den ledende dom på områ­det blev afsagt i decem­ber 2005 og vedrø­rer Jyske Bank. Sø- og Handels­ret­ten nåede frem til, at gratisak­tier var løn, medens favør­kur­sak­tier ikke var løn. Denne dom blev ikke indbragt for Højeste­ret. Dommen findes i Ugeskrift for Retsvæ­sen 2006, side 901.

Efter­føl­gende anlagde Finans­for­bun­det 9 sager, der alle blev henvist til behand­ling i Sø- og Handels­ret­ten. Seks af sagerne vedrø­rer favør­kur­sak­tier og flere af sagerne blan­dede ordnin­ger, hvor der både er tildelt gratisak­tier og favør­kur­sak­tier. Sø- og Handels­ret­ten afsagde dom i de 9 sager den 19. juni 2008 og efter­føl­gende er 8 af sagerne anket til Højeste­ret. Sø- og Handels­ret­ten fast­holdt udgangs­punkt­punk­tet fra Jyske Bank dommen.

Højeste­ret skal både tage stil­ling til, om gratisak­tier er omfat­tet af lønbe­gre­bet i funk­tio­nær­lovens § 17 a, og om favør­kur­sak­tier er omfat­tet af lønbegrebet.

Heru­d­over skal Højeste­ret tage stil­ling til en lang række forskel­lige situ­a­tio­ner, hvor spørgs­må­let er, om medar­bej­de­ren i henhold til aftale eller sædvane har krav på tildelingen.

Sagerne er nu klar til hoved­for­hand­ling i Højeste­ret. Imid­ler­tid har det store sags­pres i Højeste­ret den konse­kvens, at sagerne først hoved­for­hand­les i Højeste­ret fra 13.–15. septem­ber 2010 og at der derfor ikke kan forven­tes dom i sagerne før ca. 1. okto­ber 2010.

Spørgs­mål vedrø­rende medar­bej­derak­tie­pro­blem­stil­lin­gen kan rettes til advo­kat Jacob Golds­ch­midt, der fører sagerne på vegne af Finansforbundet.

Dommene for Sø- og Handels­ret­ten er i anony­mi­se­ret form tilgæn­ge­lige på Sø- og Handels­ret­tens hjemmeside.

Jacob Goldschmidt

Partner