Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
23.04.2009

Medarbejderaktiesager venter på Højesteret

Elmer & Partnere

Elmer & Partnere fører for Finansforbundet en lang række sager vedrørende medarbejderaktier.


Medarbejderaktier tilkendes medarbejderen enten gratis eller mod, at medarbejderen skal betale en reduceret kurs for aktierne – såkaldte favørkursaktier.


I medfør af ligningslovens bestemmelser kan medarbejderen opnå skattefrihed for den gevinst, medarbejderen får ved tildeling af medarbejderaktier. Skattefriheden forudsætter, at medarbejderaktierne er båndlagt i 7 år, hvis der er tale om gratisaktier, og i 5 år hvis der er tale om medarbejderaktier.


Medarbejderaktier har specielt i den finansielle sektor været særdeles udbredt. I forhold til en række pengeinstitutter har Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening forligsmæssigt afsluttet sager. I forhold til en række andre pengeinstitutter er der anlagt sager ved domstolene, og der er også indgået suspensionsaftaler afventende en principiel afgørelse af de udestående spørgsmål. Der verserer i øjeblikket for domstolene alene vedrørende den finansielle sektor 11 retssager om medarbejderaktier, og flere andre sager afventer udfaldet heraf.


Størsteparten af alle medarbejderaktieordninger indeholder en bestemmelse om, at medarbejdere, der er i opsagt stilling, ikke har krav på tildeling af medarbejderaktier. Dette vilkår kom ind i medarbejderaktieordningerne, fordi det er et vilkår for skattefrihed, at medarbejderaktierne er tildelt medarbejdere, der ikke er i opsagt stilling. Højesteret skal tage stilling til, om dette vilkår er ugyldigt.


Medarbejdersiden gør gældende, at den skatteretlige regulering ikke har betydning for retsforholdet mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Videre gøres gældende, at medarbejderaktier er løn, og da medarbejderne er funktionærer, har de derfor krav på en forholdsmæssig andel af de medarbejderaktier, som de ville have modtaget ved fortsat ansættelse. Kravet rejses i medfør af funktionærlovens § 17 a.


Den ledende dom på området blev afsagt i december 2005 og vedrører Jyske Bank. Sø- og Handelsretten nåede frem til, at gratisaktier var løn, medens favørkursaktier ikke var løn. Denne dom blev ikke indbragt for Højesteret. Dommen findes i Ugeskrift for Retsvæsen 2006, side 901.


Efterfølgende anlagde Finansforbundet 9 sager, der alle blev henvist til behandling i Sø- og Handelsretten. Seks af sagerne vedrører favørkursaktier og flere af sagerne blandede ordninger, hvor der både er tildelt gratisaktier og favørkursaktier. Sø- og Handelsretten afsagde dom i de 9 sager den 19. juni 2008 og efterfølgende er 8 af sagerne anket til Højesteret. Sø- og Handelsretten fastholdt udgangspunktpunktet fra Jyske Bank dommen.


Højesteret skal både tage stilling til, om gratisaktier er omfattet af lønbegrebet i funktionærlovens § 17 a, og om favørkursaktier er omfattet af lønbegrebet.


Herudover skal Højesteret tage stilling til en lang række forskellige situationer, hvor spørgsmålet er, om medarbejderen i henhold til aftale eller sædvane har krav på tildelingen.


Sagerne er nu klar til hovedforhandling i Højesteret. Imidlertid har det store sagspres i Højesteret den konsekvens, at sagerne først hovedforhandles i Højesteret fra 13.-15. september 2010 og at der derfor ikke kan forventes dom i sagerne før ca. 1. oktober 2010.


Spørgsmål vedrørende medarbejderaktieproblemstillingen kan rettes til advokat Jacob Goldschmidt, der fører sagerne på vegne af Finansforbundet.


Dommene for Sø- og Handelsretten er i anonymiseret form tilgængelige på Sø- og Handelsrettens hjemmeside.


Flere nyheder
Om os