Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
20.06.2005

Medlem af fagforening havde ikke krav på at få erstattet udgifter til advokatbistand hos fagforeningen

Elmer & Partnere


Retten i Århus afsagde den 10. juni 2005 dom i en sag, der var anlagt af et medlem af en fagforening mod fagforeningen. Medlemmets påstand under sagen var, at han var berettiget til at få dækket de advokatomkostninger, han havde haft i forbindelse med et sagsanlæg mod den arbejdsgiver, der havde bortvist ham. Fagforeningen havde forud for sagsanlægget mod arbejdsgiveren bistået medlemmet med forligsforhandlinger, men ønskede af forskellige grunde ikke at videreføre sagen ved domstolene. Medlemmet vandt bortningssagen. I vedtægterne for fagforeningen hedder det blandt andet følgende: ”Foreningen er en partipolitisk uafhængig fagforening, hvis formål er at varetage medlemmet faglige, pædagogiske, juridiske og økonomiske interesser som ansatte ved … samt at virke for … udvikling og trivsel” Videre hedder det: ”Finder indmeldelse som almindeligt medlem sted senere end 3 måneder efter, at vedkommende har opnået ret til medlemskab, indtræder medlemmets krav på at opnå juridisk eller økonomisk bistand fra foreningen først efter 1 års uafbrudt medlemskab.” Det pågældende medlem opfyldte anciennitetskravet, og mente at kunne støtte ret på vedtægten således, at den faglige organisation havde en pligt til at betale for sagsomkostningerne. Retten udtalte i den anledning, at vedtægtens ret til juridisk bistand ikke giver medlemmerne et ubetinget krav på, at der udtages stævning til gennemførelse af eventuelle krav, ligesom det må stå foreningen frit for at forhandle om en forligsmæssig løsning af sagen. Videre lagde retten vægt på, at medlemmet ved sin egen adfærd havde berettiget fagforeningen til at trække økonomisk støtte til sagen tilbage.


Elmer & Partneres bemærkninger:

Dommen viser, at mere formålsprægede bestemmelser i en foreningsvedtægt ikke giver et retskrav for medlemmerne til at kræve advokatbistand i forbindelse med gennemførelser af tvister mod deres arbejdsgivere eller at få dækket eventuelle advokatomkostninger, som er afholdt med rette til sikring af rettigheder, der knytter sig til ansættelsesforholdet.


Yderligere henvendelser om sagen kan rettes til advokat Peter Breum, der førte sagen for fagforeningen


Flere nyheder
Om os