fbpx

Midlertidig erhvervsevnetabserstatning blev af Retten forhøjet fra 15% til 50%

Retten i Hels­in­gør har afgjort, at en sygeple­jer­ske var beret­ti­get til midler­ti­dig erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning efter Arbejds­ska­desik­rings­lo­ven på 50%, og ikke blot de 15% som først Arbejds­ska­desty­rel­sen og senere Anke­sty­rel­sen havde vurderet.

Sagen drejer sig om en sygeple­jer­ske, der i august 2010 var udsat for en tilska­de­komst i ryggen, som efter­lod hende med store smer­ter, der ikke forsvandt – trods behand­ling. Hun fik godt et år efter skaden tilkendt godt­gø­relse for varigt mén svarende til 12%. Hun var endvi­dere på dette tids­punkt påbe­gyndt behand­ling på smerteklinik.

Ved en rund­bord­s­sam­tale i hjem­kom­mu­nen i decem­ber 2011 deltog Arbejds­ska­desty­rel­sens fast­hol­del­ses­team med en sags­be­hand­ler. På dette tids­punkt var syge­dag­pen­gene bragt til ophør, uanset at arbejds­ska­desa­gen vedrø­rende erhverv­sev­ne­ta­bet ikke var afgjort. Ved rund­bord­s­sam­ta­len tilken­de­gav Arbejds­ska­desty­rel­sens sags­be­hand­ler, at man ville træffe en afgø­relse om tab af erhverv­sevne, og selvom Arbejds­ska­desty­rel­sens repræ­sen­tant erkendte, at skade­lidte havde alvor­lige smer­ter og ikke kunne afkla­res for nærvæ­rende, vurde­rede hun, at sygeple­jer­skens aktu­elle tab af erhverv­sevne ville blive ”fast­sat til 15% efter en samlet vurde­ring …”. Arbejds­ska­desty­rel­sens repræ­sen­tant tilken­de­gav endvi­dere ifølge det af Arbejds­ska­desty­rel­sen udar­bej­dede refe­rat over­for den skade­lidte, at ”når du kommer i et afkla­rings­for­løb, vil du even­tu­elt kunne få fast­sat dit midler­ti­dige tab af erhverv­sevne til 25%. Erstat­nin­gen vil mulig­vis kunne forhø­jes yder­li­gere, hvis du star­ter på en uddan­nelse (reva­li­de­ring)”.

Afgø­rel­sen blev af Dansk Sygeple­je­råd påkla­get til Anke­sty­rel­sen, der tilt­rå­dte afgørelsen.

Heref­ter blev der udta­get stæv­ning mod Ankestyrelsen.

Ved hoved­for­hand­lin­gen tilken­de­gav Retten, at en dom ville føre til, at erhverv­sev­ne­ta­bet skulle fast­sæt­tes til 50%, og Retten lagde blandt andet vægt på, at det på baggrund af de læge­lige udta­lel­ser sammen­holdt med skade­lid­tes forkla­ring var ”godt­gjort, at det midler­ti­dige erhverv­sev­ne­tab … over­s­teg 15%. Retten har herun­der lagt vægt på, at det ikke bør komme (pågæl­dende) til skade, at kommu­nen ikke (før okto­ber 2013) har iværk­sat en arbejds­prøv­ning eller tilbudt … et omsko­lings­for­løb. Det er endvi­dere lagt til grund, at (hun) har delta­get efter bedste evne og taget imod de behand­lings­for­løb, hun er blevet tilbudt”.

Retten fandt heref­ter, at der var fornø­dent grund­lag for at ”fast­slå, at det midler­ti­dige erhverv­sev­ne­tab skøns­mæs­sigt kan fast­sæt­tes til 50%”.

Såvel Anke­sty­rel­sen som Dansk Sygeple­je­råd på vegne den skade­lidte har heref­ter accep­te­ret tilkendegivelsen.

Kommen­ta­rer:
Sagen er en af de sager om stør­rel­sen af midler­ti­dig erhverv­sev­ne­tab, vi har anlagt ved Domsto­lene. Problem­stil­lin­gen er højak­tuel – ikke mindst i lyset af den kritik af Arbejds­ska­desty­rel­sens sags­be­hand­ling, der igen­nem det sene­ste års tid er frem­sat, og som Kamme­rad­vo­ka­tens under­sø­gelse udmeldt 25. juni også illustrerer.

Det er vores opfat­telse, at arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne i vidt omfang ikke vurde­rer og kompen­se­rer det aktu­elle erhverv­sev­ne­tab, men i høj grad fore­ta­ger et meget forsig­tigt og restrik­tivt skøn over tabet; og heri fejl­ag­tigt lægger vægt på hvad det varige tab må anta­ges at blive.

Sagen er ført af Søren Kjær Jensen på vegne Dansk Sygeplejeråd.

Søren Kjær Jensen

Partner