Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
26.06.2014

Midlertidig erhvervsevnetabserstatning blev af Retten forhøjet fra 15% til 50%

Elmer & Partnere


Retten i Helsingør har afgjort, at en sygeplejerske var berettiget til midlertidig erhvervsevnetabserstatning efter Arbejdsskadesikringsloven på 50%, og ikke blot de 15% som først Arbejdsskadestyrelsen og senere Ankestyrelsen havde vurderet.


Sagen drejer sig om en sygeplejerske, der i august 2010 var udsat for en tilskadekomst i ryggen, som efterlod hende med store smerter, der ikke forsvandt – trods behandling. Hun fik godt et år efter skaden tilkendt godtgørelse for varigt mén svarende til 12%. Hun var endvidere på dette tidspunkt påbegyndt behandling på smerteklinik.


Ved en rundbordssamtale i hjemkommunen i december 2011 deltog Arbejdsskadestyrelsens fastholdelsesteam med en sagsbehandler. På dette tidspunkt var sygedagpengene bragt til ophør, uanset at arbejdsskadesagen vedrørende erhvervsevnetabet ikke var afgjort. Ved rundbordssamtalen tilkendegav Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandler, at man ville træffe en afgørelse om tab af erhvervsevne, og selvom Arbejdsskadestyrelsens repræsentant erkendte, at skadelidte havde alvorlige smerter og ikke kunne afklares for nærværende, vurderede hun, at sygeplejerskens aktuelle tab af erhvervsevne ville blive ”fastsat til 15% efter en samlet vurdering …”. Arbejdsskadestyrelsens repræsentant tilkendegav endvidere ifølge det af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdede referat overfor den skadelidte, at ”når du kommer i et afklaringsforløb, vil du eventuelt kunne få fastsat dit midlertidige tab af erhvervsevne til 25%. Erstatningen vil muligvis kunne forhøjes yderligere, hvis du starter på en uddannelse (revalidering)”.


Afgørelsen blev af Dansk Sygeplejeråd påklaget til Ankestyrelsen, der tiltrådte afgørelsen.


Herefter blev der udtaget stævning mod Ankestyrelsen.


Ved hovedforhandlingen tilkendegav Retten, at en dom ville føre til, at erhvervsevnetabet skulle fastsættes til 50%, og Retten lagde blandt andet vægt på, at det på baggrund af de lægelige udtalelser sammenholdt med skadelidtes forklaring var ”godtgjort, at det midlertidige erhvervsevnetab … oversteg 15%. Retten har herunder lagt vægt på, at det ikke bør komme (pågældende) til skade, at kommunen ikke (før oktober 2013) har iværksat en arbejdsprøvning eller tilbudt … et omskolingsforløb. Det er endvidere lagt til grund, at (hun) har deltaget efter bedste evne og taget imod de behandlingsforløb, hun er blevet tilbudt”.


Retten fandt herefter, at der var fornødent grundlag for at ”fastslå, at det midlertidige erhvervsevnetab skønsmæssigt kan fastsættes til 50%”.


Såvel Ankestyrelsen som Dansk Sygeplejeråd på vegne den skadelidte har herefter accepteret tilkendegivelsen.


Kommentarer:

Sagen er en af de sager om størrelsen af midlertidig erhvervsevnetab, vi har anlagt ved Domstolene. Problemstillingen er højaktuel – ikke mindst i lyset af den kritik af Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling, der igennem det seneste års tid er fremsat, og som Kammeradvokatens undersøgelse udmeldt 25. juni også illustrerer.


Det er vores opfattelse, at arbejdsskademyndighederne i vidt omfang ikke vurderer og kompenserer det aktuelle erhvervsevnetab, men i høj grad foretager et meget forsigtigt og restriktivt skøn over tabet; og heri fejlagtigt lægger vægt på hvad det varige tab må antages at blive.


Sagen er ført af Søren Kjær Jensen på vegne Dansk Sygeplejeråd.


Flere nyheder
Om os