fbpx

Mindeord — advokat Morten Henriksen

Det var med stor sorg, at vi fredag den 10. juni 2011 fik meddel­else om, at vores kære kollega, advo­kat Morten Henrik­sen, i en alder af 43 år døde afte­nen før af en blod­prop i den ene lunge. Morten blev ansat hos Elmer & Part­nere i forå­ret 2004 efter en karri­ere i Patient­for­sik­rin­gen. Efter få års ansæt­telse fik Morten den fryg­te­lige besked, at han led af en alvor­lig muskel­svinds­li­delse, der grad­vist svæk­kede hans fysisk men ikke hans mentale over­skud. Dagen, hvor han døde om afte­nen, var han som sædvan­ligt på arbejde, og han nåede den dag at bidrage i ikke mindre end tre væsent­lige faglige diskussioner.

Morten var et idea­li­stisk menne­ske, der i sit arbejde som advo­kat for tilska­de­komne og syge holdt hårdt fast på, at ”ret skal være ret”. Sådan er ikke alle juri­ster, men Morten havde en uover­truf­fen evne til at holde fast, at være stædig, og opnå det resul­tat, der tjente kunden bedst muligt. Morten var ikke mund­lam. Han disku­te­rede faglige spørgs­mål i et omfang, så ingen kunne være i tvivl om hans dygtig­hed og enga­ge­ment, men altid uden at komme i person­lig konflikt med nogen.

Han gav langt mere end han modtog. Han ville med sikker­hed have været blandt de bedste advo­ka­ter på personska­de­om­rå­det; én af dem der gjorde en forskel, hvis ikke han var blevet så alvor­lig syg. Mortens faglige viden og erfa­ring og ikke mindst intel­lekt har været af stor værdi for mange hos Elmer & Part­nere. At han deru­d­over var et forstå­ende, sprud­lende, muntert og kærligt menne­ske, gør ikke savnet mindre over, at han ikke dukker op og tager del i vores arbejdsliv.

Alle vores tanker er hos Mortens elskede hustru og deres to små børn.

På vegne alle hos Elmer & Partnere
Søren Kjær Jensen og Karsten Høj

Mindeord

- advo­kat Morten Henriksen