fbpx

Minister vil regulere pensionsforsikringsselskabers overvågning af kunder

Skre­vet af Gert Willer­s­lev, advo­kat og part­ner 31-10–2020

Erhvervsforsikringer

Erhvervs­mi­ni­ster Simon Kollerup (S) har fredag den 30. okto­ber fore­slået, at der indfø­res ny lovgiv­ning vedrø­rende forsikrings- og pensions­sel­ska­bers mulig­hed for at over­våge deres kunder. Lovfor­sla­get lægger blandt andet op til, at det skal være sværere at over­våge pensions­kun­der, og at det skal være muligt at uddele bøder og påta­ler til pensions­sel­ska­ber, der bryder reglerne.

Erhvervs­mi­ni­ste­ren forslår helt konkret følgende regler indført:

FORSLAG OM NYE REGLER FOR OVERVÅGNING

    1. Erhvervs­mi­ni­ste­ren ønsker, at der bliver lovgi­vet om brugen af detek­ti­ver i stedet for, at det er frivil­ligt for selska­berne at følge bran­chens kodeks.
    1. Finan­stil­sy­net skal frem­over give påbud til virk­som­he­der, der bryder regler om over­våg­ning og melde dem til poli­tiet, som kan efter­for­ske sagen og give bøder, hvis loven er overtrådt.
    1. Mini­ste­ren ønsker, at der skal være bestyr­ket mistanke om svin­del, før der bruges detek­ti­ver, og kun en direk­tør kan godkende overvågning.
    1. Der skal være en hørings­fase, hvor kunder, der er blevet over­vå­get, har mulig­hed for at give deres version af sagen, før selska­bet stop­per udbetalingerne.

Kilde: Erhvervs­mi­ni­ste­riet

Forsla­get kommer i forlæn­gelse af medi­e­de­bat­ten over somme­ren, hvor Elmer Advo­ka­ter den 1. juli 2020 udsendte en række anbefalinger vedrø­rende forsik­rings­sel­ska­bers brug af overvågning.

Anbe­fa­lin­gerne blev besva­ret af erhvervs­mi­ni­ste­ren, som oply­ste, at han ville se nærmere på selska­ber­nes prak­sis, og at han havde igang­sat en under­sø­gelse af, om der kunne være behov for at skærpe de eksi­ste­rende regler. Anbe­fa­lin­gerne kan du læse her: Elmer Advo­ka­ters anbefalinger vedrø­rende forsik­rings­sel­ska­bers brug af over­våg­ning, læge­kon­su­len­ter mv.

Debat­ten har alle­rede medført, at Forsik­ring & Pension netop har udgi­vet et nyt ”Kodeks for særlig under­sø­gelse af forsik­rings­sa­ger”, som lige­le­des på flere punk­ter stram­mer reglerne for, hvor­dan over­våg­ning af forsik­rings­kun­der beslut­tes og gennem­fø­res. Du kan se det nye kodeks her.

Hos Elmer Advo­ka­ter glæder vi os over den forslå­ede lovre­gu­le­ring, da vi som advo­ka­ter for en lang række forsik­rings­ta­gere har stor erfa­ring med disse sager og ofte ople­ver, at over­våg­ning  ople­ves som særde­les græn­se­over­skri­dende for de berørte personer.

Spørgs­mål om denne problem­stil­ling kan rettes til advo­kat Gert Willer­s­levgw@elmer-adv.dk.

 

Læs også om