Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
23.10.2006

Modregning i feriepenge – principiel dom fra Sø- og Handelsretten

Elmer & Partnere


Sø- og Handelsretten har den 5. oktober 2006 afsagt dom i en sag anlagt af HK med henblik på at få en principiel stillingtagen til modregningsreglerne i den nye ferielovs § 39. Sø- og Handelsretten skulle tage stilling til to spørgsmål. 1) Hvor meget skal der til, for at lønmodtageren har erkendt det retsstridige forhold som betingelse for modregning og 2) Hvad skal arbejdsgiveren gøre, hvis betingelsen ikke er opfyldt på tidspunktet, hvor arbejdsgiveren ønsker at modregne. Dommen slår fast, at lønmodtageren skal afgive en udtrykkelig erkendelse af det retsstridige forhold på det tidspunkt, hvor modregningen foretages. Foreligger denne ikke, skal arbejdsgiveren stævne eller politianmelde lønmodtageren. Gør arbejdsgiveren ikke det, er modregningsadgangen fortabt. Det nye og principielle i dommen fra Sø- og Handelsretten er derfor, at arbejdsgiveren ikke længere kan vente på at se, om lønmodtageren forfølger krav i sagen, men aktivt selv skal få dom for det beløb, man ønsker at modregne. Tidligere retspraksis er ændret på dette punkt.


Sagens omstændigheder:

Lønmodtageren var ansat i Kvickly, hvor han arbejdede ved kassen. Han blev beskyldt for uregelmæssigheder i forbindelse med returkøb, der i alt udgjorde kr. 5.469. I forbindelse med et møde under deltagelse af intern revision fra COOP Danmark A/S blev der udarbejdet en erklæring, hvoraf fremgik, at lønmodtageren under mødet erkendte, at det var ham, der havde foretaget transaktionerne, men ikke havde nogen forklaring på, hvorfor bilagene manglende eller hvor pengene var blevet af. Erklæringen blev ikke underskrevet af lønmodtageren. Lønmodtageren blev efterfølgende bortvist. Lønmodtageren ønskede ikke at anfægte bortvisningen, og HK meddelte arbejdsgiveren, at der ikke ville blive foretaget yderligere i sagen. Derefter modregnede Kvickly beløbet på kr. 5.469 i de feriepenge, som lønmodtageren havde krav på i forbindelse med bortvisningen. Da HK ikke fandt, at modregningsbetingelserne i ferieloven var opfyldt, blev Kvickly stævnet med påstand om betaling af det modregnede beløb. Under sagen ønskede Kvickly rettens stillingtagen til, om kravet på betaling hos lønmodtageren af beløbet på kr. 5.469 var berettiget. Heroverfor gjorde HK gældende, at det ikke ville være muligt. Sagen skulle begrænses til spørgsmålet om modregningsbetingelserne var opfyldt. Var betingelserne ikke opfyldt kunne der ikke tages stilling til om Kvickly havde et krav mod lønmodtageren. HK fik medhold i begge synspunkter. Af procesbesparende årsager enedes parterne i sagen om, at domsforhandlingen i Sø- og Handelsretten omfattede den fulde bevisførelse også vedrørende spørgsmålet, om der var et modkrav. Da lønmodtageren får medhold i det processuelle spørgsmål, at der ikke under sagen kan tages stilling til modkravet, afstår Sø- og Handelsretten som konsekvens heraf, fra at tage stilling til, om der er et modkrav. Sø- og Handelsretten udtaler imidlertid i forbindelse med dommen, at retten anser det for bevist, at lønmodtageren har foretaget returførsler for et samlet beløb på kr. 3.489, og at lønmodtageren ikke kan redegøre for hvor pengene er blevet af.


Elmer Advokaters bemærkninger:

Systematikken i ferieloven er klar. Enten er modregningsbetingelserne i § 39, stk. 1 opfyldt – og det kræver en udtrykkelig erkendelse fra lønmodtageren. Ellers kan modregning ikke ske. Kan modregning ikke ske, finder reglen i § 39, stk. 2 om tilbageholdelsesret anvendelse. Har arbejdsgiveren ikke foretaget nogen af de handlinger, der fremgår af § 39, stk. 2, skal de modregnede feriepenge betales. Anlægger lønmodtageren sag for at få det uberettigede modregnede feriepengebeløb retur, skal sagen fremmes mest muligt. Det betyder, at lønmodtageren ikke skal tåle sammenlægning med en sag, som arbejdsgiveren efterfølgende anlægger for at få prøvet modkravet. Det vil trække sagen om feriepengeudbetaling i langdrag og er ikke i overensstemmelse med metodikken i ferielovens § 39. Et tilsvarende resultat nåede Sø- og Handelsretten i den i Ugeskrift for Retsvæsen 1975, s. 900 gengivne dom. Der er derfor grund til at tro, at domstolene vil følge Sø- og Handelsrettens klare dom også, når der skal tages stilling til de processuelle spørgsmål om, hvornår en arbejdsgiver kan få prøvet berettigelsen af et modkrav. Der bør kun tillades bevisførelse vedrørende spørgsmålet om lønmodtageren har erkendt forholdet. Dommen er vigtig for de sager, hvor arbejdsgiverne modregner et mindre beløb uden at have det nødvendige grundlag. I de sager kan der under henvisning til Sø- og Handelsrettens dom kræves betaling af det modregnede beløb, uden at der skal gennemføres en større sag om berettigelsen af modkravet. Kun hvis arbejdsgiveren selv vil tage initiativ til prøvelse af modkravet vil dette spørgsmål blive indbragt for domstolene.


Dommen kan i sin fulde ordlyd downloades fra Sø- og Handelsrettens hjemmeside under anvendelse af dette link: sag nr. F-003-05


Spørgsmål vedrørende sagen kan rettes til advokat Jacob Goldschmidt, der på vegne HK førte sagen i Sø- og Handelsretten.


Det er oplyst fra Kvickly, at dommen ikke ankes.


Flere nyheder
Om os