Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
02.08.2007

Museskade - ansvar for arbejdsgiver

Elmer & Partnere

Retten i Holstebro har ved kendelse af 31. juli truffet afgørelse om, at et bogtrykkeri er erstatningsansvarlig for en tidligere ansats gener i hænder og arme og det deraf følgende erstatningsretlige tab. HK førte sagen for medlemmet. Den ansatte (A) havde været ansat i mange år og fra slutningen af 80´erne i vidt omfang arbejdet med mus. I 1994 havde hun fået gener i sin underarm og var blevet opereret herfor. Bedriftssundhedstjenesten (BST) var blevet involveret i 1994 og havde om arbejdet ved skærm (med mus) bla. anbefalet “… at varigheden … ikke overstiger ½delen af den samlede arbejdstid og arbejdstiden ikke overstiger 8 t pr. dag”. Arbejdsmedicinsk klinik havde – ligeledes i 1994 – skrevet til virksomheden bla.: “Det bedste ville være jobrotation, så .. (A).. ca. 2-4 timer dagligt kunne være beskæftiget med arbejde, så hun ikke i samme grad ensidigt belaster højre hånd og underarm”. Rent faktisk skete der ikke nogen egentlig ændring af A´s arbejde, og hun fik senere gener i såvel underarm som overarm, hvilket førte til sygemelding i 2001 og efterfølgende arbejdsophør samt tilkendelse af helbredsbetinget førtidspension. Sagen blev anmeldt til arbejdsskadestyrelsen i 2003. Efter at arbejdsgiveren havde afvist at være erstatningsansvarlig, blev der udtaget stævning i februar 2005, og herunder stillet spørgsmål til Retslægerådet. I erklæring fra Retslægerådet fra december 2006 blev det bla. udtalt, at det beskrevne “computerarbejde …, idet omfang det har haft en udstrækning over 25 timer ugentligt i mange år, kan være forbundet med gener som rapporteret af ..(A)” I efteråret 2006 var A´s gener – i underarmen – men ikke i overarmen tillige blevet anerkendt som erhvervssygdom af Arbejdsskadestyrelsen. Dernæst fandt Arbejdsskadestyrelsen, at en del af det samlede erhvervsevnetab – men altså ikke det hele – kunne erstattes efter arbejdsskadeloven. Med henblik på at fastslå, om der var ansvar for arbejdsgiveren, og om der var ansvar for såvel generne i underarmen og i overarmen, blev disse spørgsmål afgjort ved en såkaldt deldomsforhandling. Det vides således endnu ikke, hvor stort et erstatningskrav A vil være berettiget til udover det, der dækkes som følge af den i arbejdsskadesystemet anerkendte underarmslidelse. Det vides selvsagt endvidere ikke, om afgørelsen vil blive søgt appelleret, herunder om det vil ske nu, eller efter der er foretaget en opgørelse af det samlede krav.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til advokat Søren Kjær Jensen, der for HK har ført sagen.


Flere nyheder
Om os