Museskade — ansvar for arbejdsgiver

Retten i Holste­bro har ved kendelse af 31. juli truf­fet afgø­relse om, at et bogtryk­keri er erstat­nings­ansvar­lig for en tidli­gere ansats gener i hænder og arme og det deraf følgende erstat­nings­ret­lige tab. HK førte sagen for medlem­met. Den ansatte (A) havde været ansat i mange år og fra slut­nin­gen af 80´erne i vidt omfang arbej­det med mus. I 1994 havde hun fået gener i sin unde­rarm og var blevet opere­ret herfor. Bedrifts­sund­hed­s­tje­ne­sten (BST) var blevet invol­ve­ret i 1994 og havde om arbej­det ved skærm (med mus) bla. anbe­fa­let “… at varig­he­den … ikke over­sti­ger ½delen af den samlede arbejds­tid og arbejds­ti­den ikke over­sti­ger 8 t pr. dag”. Arbejds­me­di­cinsk klinik havde — lige­le­des i 1994 — skre­vet til virk­som­he­den bla.: “Det bedste ville være jobro­ta­tion, så .. (A).. ca. 2–4 timer dagligt kunne være beskæf­ti­get med arbejde, så hun ikke i samme grad ensi­digt bela­ster højre hånd og unde­rarm”. Rent faktisk skete der ikke nogen egent­lig ændring af A´s arbejde, og hun fik senere gener i såvel unde­rarm som overarm, hvil­ket førte til syge­mel­ding i 2001 og efter­føl­gende arbejds­op­hør samt tilken­delse af helbreds­be­tin­get førtids­pen­sion. Sagen blev anmeldt til arbejds­ska­desty­rel­sen i 2003. Efter at arbejds­gi­ve­ren havde afvist at være erstat­nings­ansvar­lig, blev der udta­get stæv­ning i februar 2005, og herun­der stil­let spørgs­mål til Retslæ­ge­rå­det. I erklæ­ring fra Retslæ­ge­rå­det fra decem­ber 2006 blev det bla. udtalt, at det beskrevne “compu­ter­ar­bejde …, idet omfang det har haft en udstræk­ning over 25 timer ugent­ligt i mange år, kan være forbun­det med gener som rappor­te­ret af ..(A)” I efter­å­ret 2006 var A´s gener — i unde­rar­men — men ikke i overar­men tillige blevet aner­kendt som erhvervs­syg­dom af Arbejds­ska­desty­rel­sen. Dernæst fandt Arbejds­ska­desty­rel­sen, at en del af det samlede erhverv­sev­ne­tab — men altså ikke det hele — kunne erstat­tes efter arbejds­ska­de­loven. Med henblik på at fast­slå, om der var ansvar for arbejds­gi­ve­ren, og om der var ansvar for såvel generne i unde­rar­men og i overar­men, blev disse spørgs­mål afgjort ved en såkaldt deldoms­for­hand­ling. Det vides såle­des endnu ikke, hvor stort et erstat­nings­krav A vil være beret­ti­get til udover det, der dækkes som følge af den i arbejds­ska­de­sy­ste­met aner­kendte unde­rarms­li­delse. Det vides selvsagt endvi­dere ikke, om afgø­rel­sen vil blive søgt appel­le­ret, herun­der om det vil ske nu, eller efter der er fore­ta­get en opgø­relse af det samlede krav.

Yder­li­gere oplys­nin­ger kan fås ved henven­delse til advo­kat Søren Kjær Jensen, der for HK har ført sagen.

Søren Kjær Jensen

Partner