Nævn ikke virksomhedspraktik i jobansøgning, hvis du ønsker et regulært job

Det er konklu­sio­nen på baggrund af en nylig afgø­relse i Arbejds­ret­ten. Sagen omhand­lede en ung, nyud­lært elek­tri­ker, som sendte en almin­de­lig ansøg­ning. Foru­den at fortælle om sig selv og sine kvali­fi­ka­tio­ner, skrev ansø­ge­ren desu­den også i ansøg­nin­gen: ”NB: Virk­som­heds­prak­tik giver mig mulig­hed for at komme i 4 ugers uløn­net ”prak­tik” hos dig, selv­føl­ge­lig med henblik på fast ansæt­telse.” Passa­gen vedrø­rende virk­som­heds­prak­tik var ansø­ge­ren blevet rådet til at tilføje af en privat aktør på et jobkur­sus. Senere viste det sig, at det ikke er uden risiko at nævne virk­som­heds­prak­tik, når man søger job.

Ansø­ge­ren fik efter ansæt­tel­ses­sam­ta­len jobbet, men efter ca. 3 ugers ansæt­telse fandt han ud af, at han ikke var blevet regu­lært ansat, men blot ansat som uløn­net virk­som­heds­prak­ti­kant. Der opstod på den baggrund uenig­hed om ansæt­tel­ses­for­hol­det, hvil­ket medførte, at det blev bragt til ophør.

Afgø­rel­sen:
Sagen er nu afgjort af Arbejds­ret­ten. Rets­for­man­den udta­ler i den forbin­delse, at ”da en ansæt­telse som udgangs­punkt sker på almin­de­lige lønvil­kår, har arbejds­gi­ve­ren bevis­byr­den, hvis han påberå­ber sig, at ansæt­tel­sen er sket som uløn­net virk­som­heds­prak­tik.” I den konkrete sag mente rets­for­man­den ikke, at ansøg­nin­gen kunne anses for ”udeluk­kende at være en ansøg­ning om en virk­som­heds­prak­tik­plads.” At virk­som­heds­prak­tik kun var en mulig­hed under­støt­tes desu­den af, at ansø­ge­ren efter ansæt­tel­sen havde afmeldt sig som ledig hos jobcen­te­ret og tillige havde meldt afbud til en anden jobsamtale.

I afgø­rel­sen konsta­te­rer rets­for­man­den, at arbejds­gi­ve­ren ikke har løftet bevis­byr­den for, at ansø­ge­ren blev ansat som uløn­net prak­ti­kant. Elek­tri­ke­ren blev derfor tilkendt ca. 16.000 kr. plus renter, som svarer til det lønkrav, som Dansk El-Forbund havde rejst på hans vegne.

Forbun­det havde tillige rejst et krav om bod, men dette blev afvist med den begrun­delse, at sagen angik et tvivl­s­omt bevis­spørgs­mål, og at bod ikke fand­tes at være forskyldt, da arbejds­gi­ve­ren meget vel kan have været af den opfat­telse, at elek­tri­ke­ren var ansat som uløn­net praktikant.

Hvor­vidt man er regu­lært ansat eller ansat som prak­ti­kant har bl.a. betyd­ning for retten til dagpenge, da en ansæt­telse i prak­tik tæller som en ledig­heds­pe­ri­ode, hvor­for peri­o­den tæller som en del af den samlede dagpen­ge­pe­ri­ode. Konklu­sio­nen må derfor være, at man som jobsø­gende aldrig selv skal fore­slå virk­som­heds­prak­tik som en mulig­hed – hver­ken i sin ansøg­ning eller til jobsam­ta­len. Det er nemlig ikke uden risiko, at man risi­ke­rer at skabe anled­ning til tvivl.

Spørgs­mål kan rettes til advo­kat Peter Breum på pb@elmer-adv.dk

Læs også om