Nakke-/skulderlidelse var en erhvervssygdom — Ankestyrelsen dømt

Retten i Odense har ved dom af 16. juni 2009 pålagt Anke­sty­rel­sen at aner­kende, at en nakke-/skulderlidelse hos en tidli­gere syer­ske er en erhvervssygdom.

Sagen — der blev ført af FOA — Fag og Arbejde for den tidli­gere syer­ske — var blevet afvist som erhvervs­syg­dom; dels fordi syer­sken ikke havde arbej­det tilstræk­ke­lig længe til at opfylde betin­gel­serne i Erhvervs­syg­doms­for­teg­nel­sen, og dels fordi arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne ikke fandt, at lidel­sen kunne aner­ken­des uden for Fortegnelsen.

Sagen var under­vejs blevet fore­lagt Erhvervs­syg­doms­ud­val­get, hvis fler­tal indstil­lede til afvis­ning. Sagen blev heref­ter fore­lagt Retslæ­ge­rå­det, hvis fler­tal bl.a. udtalte, at “… der er en vis sand­syn­lig­hed for en sammen­hæng mellem syer­ske­ar­bej­det og de mere lang­va­rige nakke-/skuldersmerter …”.

Anke­sty­rel­sens læge­kon­su­lent havde deref­ter i en erklæ­ring bl.a. udtalt, at der “… ikke er over­ve­jende sand­syn­lig­hed for, at der er årsags­sam­men­hæng”, og at Retslæ­ge­rå­dets fler­tals udta­lelse om en “… vis sand­syn­lig­hed” er “langt fra en over­ve­jende sand­syn­lig­hed.” Anke­sty­rel­sen ønskede, at læge­kon­su­len­ten skulle uddybe sin læge­fag­lige vurde­ring under retssagen.

Vi ønskede at indkalde en repræ­sen­tant fra Retslæ­ge­rå­det til mundt­ligt bl.a. at besvare spørgs­mål om, hvor­le­des “en vis sand­syn­lig­hed” skal forstås. Anke­sty­rel­sen proteste­rede mod, at Retslæ­ge­rå­det skulle kunne indkal­des, og argu­men­te­rede med at vi jo havde “… mulig­hed for at stille spørgs­mål til den [af Anke­sty­rel­sen] indkaldte læge­kon­su­lent og (om nødven­digt) begære sagen … udsat på supple­rende spørgs­mål til Retslæ­ge­rå­det, hvis læge­kon­su­len­tens forkla­ring måtte stille sagen i et andet lys.”

Retten afsagde kendelse, hvor­ef­ter der “… undta­gel­ses­vis [var] grund­lag for at tillade, at en repræ­sen­tant for Retslæ­ge­rå­det indkal­des …” .

Retslæ­ge­rå­dets repræ­sen­tant forkla­rede i retten bl.a., at “Retslæ­ge­rå­det arbej­der ikke med begre­bet over­ve­jende sand­syn­lig­hed”, og at der i den konkrete sag var “… flere fakto­rer, der taler for årsags­sam­men­hæng, end fakto­rer, der taler imod.”

Byret­ten fandt med henvis­ning til bl.a. disse forhold, at skade­lidte “… har løftet bevis­byr­den for, at hendes lidelse i over­ve­jende grad er forår­sa­get af syer­ske­ar­bej­dets særlige art …” .

Det vides ikke, om dommen ankes af Ankestyrelsen.

Sagen blev ført af advo­kat Søren Kjær Jensen for FOA — Fag og Arbejde.

Søren Kjær Jensen

Partner