Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
29.06.2009

Nakke-/skulderlidelse var en erhvervssygdom - Ankestyrelsen dømt

Elmer & Partnere

Retten i Odense har ved dom af 16. juni 2009 pålagt Ankestyrelsen at anerkende, at en nakke-/skulderlidelse hos en tidligere syerske er en erhvervssygdom.


Sagen – der blev ført af FOA – Fag og Arbejde for den tidligere syerske – var blevet afvist som erhvervssygdom; dels fordi syersken ikke havde arbejdet tilstrækkelig længe til at opfylde betingelserne i Erhvervssygdomsfortegnelsen, og dels fordi arbejdsskademyndighederne ikke fandt, at lidelsen kunne anerkendes uden for Fortegnelsen.


Sagen var undervejs blevet forelagt Erhvervssygdomsudvalget, hvis flertal indstillede til afvisning. Sagen blev herefter forelagt Retslægerådet, hvis flertal bl.a. udtalte, at “… der er en vis sandsynlighed for en sammenhæng mellem syerskearbejdet og de mere langvarige nakke-/skuldersmerter …”.


Ankestyrelsens lægekonsulent havde derefter i en erklæring bl.a. udtalt, at der “… ikke er overvejende sandsynlighed for, at der er årsagssammenhæng”, og at Retslægerådets flertals udtalelse om en “… vis sandsynlighed” er “langt fra en overvejende sandsynlighed.” Ankestyrelsen ønskede, at lægekonsulenten skulle uddybe sin lægefaglige vurdering under retssagen.


Vi ønskede at indkalde en repræsentant fra Retslægerådet til mundtligt bl.a. at besvare spørgsmål om, hvorledes “en vis sandsynlighed” skal forstås. Ankestyrelsen protesterede mod, at Retslægerådet skulle kunne indkaldes, og argumenterede med at vi jo havde “… mulighed for at stille spørgsmål til den [af Ankestyrelsen] indkaldte lægekonsulent og (om nødvendigt) begære sagen … udsat på supplerende spørgsmål til Retslægerådet, hvis lægekonsulentens forklaring måtte stille sagen i et andet lys.”


Retten afsagde kendelse, hvorefter der “… undtagelsesvis [var] grundlag for at tillade, at en repræsentant for Retslægerådet indkaldes …” .


Retslægerådets repræsentant forklarede i retten bl.a., at “Retslægerådet arbejder ikke med begrebet overvejende sandsynlighed”, og at der i den konkrete sag var “… flere faktorer, der taler for årsagssammenhæng, end faktorer, der taler imod.”


Byretten fandt med henvisning til bl.a. disse forhold, at skadelidte “… har løftet bevisbyrden for, at hendes lidelse i overvejende grad er forårsaget af syerskearbejdets særlige art …” .


Det vides ikke, om dommen ankes af Ankestyrelsen.


Sagen blev ført af advokat Søren Kjær Jensen for FOA – Fag og Arbejde.


Flere nyheder
Om os