Negativ foreningsfrihed

Højeste­ret har i dom den 4. juni 2015 afgjort, at to medlem­mer af Fagfor­e­nin­gen Danmark (Det Faglige Hus) ikke var beret­ti­get til en særlig syge­løn, der var aftalt i overenskom­sten mellem virk­som­he­den og 3F. Højeste­ret stad­fæ­stede Vestre Lands­rets dom fra 2014, hvor Lands­ret­ten var nået til samme resultat.

Den konkrete sag angik to ansatte, der i forbin­delse med sygdom alene fik syge­løn svarende til satsen for syge­dag­penge. Andre ansatte, der var medlem­mer af den overenskomst­bæ­rende fagfor­e­ning, fik i henhold til overenskom­sten syge­løn svarende til satsen for syge­dag­penge med tillæg af supple­rende sygehjælp.

Højeste­ret konsta­te­rede, at fore­nings­fri­heds­lo­vens beskyt­tel­ses­om­råde er ved ansæt­telse og afske­di­gelse. Loven inde­hol­der ikke forbud mod forskel­s­be­hand­ling under ansæt­tel­sen. Højeste­ret fastslog dernæst, at forskel­s­be­hand­lin­gen på grund af fore­nings­med­lem­skab ikke var i strid med fore­nings­fri­heds­lo­ven eller Den Euro­pæ­i­ske Menne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tions arti­kel 11. Højeste­ret udtalte heref­ter følgende:

”I det fore­lig­gende tilfælde inde­bæ­rer den forskel­s­be­hand­ling, som A og B har været udsat for, som nævnt alene, at de under sygdom ikke har ret til den supple­rende ydelse, som embal­la­ge­ove­renskom­sten hjem­ler for medlem­mer af 3F og HK. De har – på samme måde som ordnin­gen for mange andre arbejds­ta­gere – under syge­fra­vær ret til syge­løn svarende til satsen for syge­dag­penge. Højeste­ret finder, at denne forskel­s­be­hand­ling ikke inde­bæ­rer, at A og B reelt tvin­ges til at melde sig ind i 3F eller HK, hvad de da heller ikke har gjort. Forskel­s­be­hand­lin­gen udgør derfor ikke en kræn­kelse af Menne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tio­nens arti­kel 11.”

 

Elmer Advokater mener

Dommen er en påmin­delse om, at lønmod­ta­ger­ret­tig­he­der i høj grad beror på afta­ler mellem parterne – kollek­tive så vel som indi­vi­du­elle aftaler.

De pågæl­dende to lønmod­ta­gere blev behand­let forskel­ligt fra medlem­mer af den overenskomst­bæ­rende orga­ni­sa­tion, fordi de ikke havde en aftale(overenskomstmæssig)-baseret rettig­hed til syge­løn. Dommen er udtryk for, at forhand­lede goder og rettig­he­der ikke uden videre kan udstræk­kes til at omfatte andre end afta­lens parter. Ikke-medlemmer kan ikke med reglerne om fore­nings­fri­hed i hånden kræve at få samme rettig­he­der, som de der har forhand­let en aftale.

Dommen kan læses her.