Ny dom fra EF-Domstolen vedrørende ferie under sygdom — dansk praksis kan være i strid med EU-retten

EF-Domstolen afsagde den 10. septem­ber 2009 dom i sagen C‑277/08.

Sagen
Sagen vedrørte en spansk chauf­før, Vicente Pereda, der arbej­dede for et spansk firma.

Vicente Pereda kom ud for en ulykke på sit arbejde den 3. juli 2007 og var syge­meldt indtil den 13. august 2007. Hans ferie havde været fast­lagt fra den 16. juli 2007 til den 14. august 2007, men på grund af sygdom­men havde han kun ferie tilbage for den 14. og 15. august i 2007, hvor han var raskmeldt.

Vicente Pereda anmo­dede derfor sin arbejds­gi­ver om en ny betalt feri­e­pe­ri­ode fra 15. novem­ber 2007 til 15. decem­ber 2007, fordi han havde været syg i den tidli­gere ferieperiode.

Arbejds­gi­ve­ren afvi­ste forespørgslen.

Sagen blev fore­lagt den span­ske domstol, som præju­di­ci­elt fore­s­purgte EF-Domstolen. Spørgs­må­let var, om en arbejds­ta­ger, der er syge­meldt under sin årlige ferie, har ret til efter rask­mel­ding at afholde ferien på et andet tids­punkt. Spørgs­må­let var formu­le­ret såle­des: “Skal arti­kel 7(1) i arbejds­tids­di­rek­ti­vet fortol­kes såle­des, at i tilfælde hvor den ferie, der er fast­sat i virk­som­he­dens feri­e­plan, tids­mæs­sigt falder sammen med midler­ti­dig uarbejds­dyg­tig­hed som følge af en arbejds­u­lykke, der er indtruf­fet før den fast­satte dato for feri­ens påbe­gyn­delse, har den berørte arbejds­ta­ger efter at være rask­meldt ret til at afholde ferien på andre tids­punk­ter end de oprin­de­ligt fast­satte, uanset om det rele­vante kalen­derår var udlø­bet eller ej?”.

EF-Domstolen valgte at omfor­mu­lere svaret såle­des, at; arti­kel 7(1) i arbejds­tids­di­rek­ti­vet skal fortol­kes såle­des, at den er til hinder for natio­nale bestem­mel­ser eller kollek­tive overenskom­ster, hvor­ef­ter en arbejdstager,der er syge­meldt under sin årlige ferie, ikke har ret til efter rask­mel­ding at afholde sin årlige ferie på et andet tids­punkt end oprin­de­ligt fast­sat, even­tu­elt uden for den omhand­lede referenceperiode.

Dansk ret
I dansk ret sondres der mellem på den ene side tilfælde, hvor lønmod­ta­ge­ren bliver syg inden feri­ens påbe­gyn­delse, og tilfælde, hvor lønmod­ta­ge­ren bliver syg efter feri­ens påbe­gyn­delse. Hvis lønmod­ta­ge­ren bliver syg inden feri­ens påbe­gyn­delse, er det arbejds­gi­ve­rens risiko, og lønmod­ta­ge­ren er beret­ti­get til erstat­nings­fe­rie. Hvis lønmod­ta­ge­ren bliver syg efter feri­ens påbe­gyn­delse, er det lønmod­ta­ge­rens risiko, og lønmod­ta­ge­ren er ikke beret­ti­get til erstatningsferie.

Det frem­går af feri­e­lovens § 13, stk. 2: “Hvis en lønmod­ta­ger er syg, når ferien begyn­der, har lønmod­ta­ge­ren ikke pligt til at begynde ferien”.

Elmer & Part­ne­res bemærkninger
Det er Elmer & Part­ne­res vurde­ring, at det ved fortolk­ning af dommen må tillæg­ges afgø­rende betyd­ning, at EF-Domstolen ikke sondrer mellem sygdom­mens indtræ­den før eller efter feri­ens påbe­gyn­delse. EF-Domstolen havde mulig­he­den for kun at svare på den fore­læg­gende rets langt snæv­rere spørgs­mål, men valgte ikke at gøre det.

Den fore­læg­gende ret anførte netop, at sygdom­men var indtruf­fet før den fast­satte dato for feri­ens påbe­gyn­delse, men EF-Domstolen opret­holdt ikke den samme sondring i konklu­sio­nen. I præmis­serne var også præci­se­ret, at ferie har et vigtigt rekre­a­tivt formål, og at feri­e­af­hol­delse ikke er fore­ne­ligt med sygdom.

Efter en almin­de­lig fortolk­ning inde­bæ­rer dette, at den danske sondring ikke kan opretholdes.

I de udta­lel­ser, der er offent­lig­gjort pt., er der uenig­hed om række­vid­den af dommen.

Elmer & Part­nere vil følge udvik­lin­gen nøje og vil i frem­ti­dige sager om spørgs­må­let konkret tage stil­ling til, om det skal gøres gældende, at den danske lov er i strid med EU-retten.

Even­tu­elle spørgs­mål til dommen kan rettes til advo­kat Julie Bjørn Hansen.