Ny forældelseslov: Væsentlig forbedret retsstilling for de arbejdsskadede i forhold til det oprindelige lovforslag

I nyhed af den 22. maj har vi orien­te­ret frem til den dato om lovfor­slag om foræl­del­ses­lov, L 165 og L 166. Efter modta­gelse af Justits­mi­ni­ste­ri­ets besva­relse af Rets­ud­val­gets spørgs­mål foran­le­di­get af vores første henven­delse, frem­sendte vi den 23. maj yder­li­gere kommen­ta­rer og bemærk­nin­ger til udval­get, herun­der medsendte vi 4 domme fra 2006 for at belyse proble­ma­tik­ken. I denne henven­delse, Rets­ud­valgs­bi­lag 17, fore­slog vi afslutningsvis

  1. At arbejds­ska­de­krav såvel i som uden­for kontrakt omfat­tes af 5‑årsfristen i § 4.
  2. At begyn­del­ses­tids­punk­tet for arbejds­ska­desa­ger bliver det tidlig­ste af de tids­punk­ter, hvor et klart varigt mén eller et klart erhverv­sev­ne­tab med sikker­hed kan fastslås,
  3. At tillægs­fri­sten for arbejds­ska­der fast­sæt­tes til 3 år, fordi områ­det tidli­gere har været under­lagt en 20-års frist.

Efter fore­træde for Rets­ud­val­get den 24. maj er der stil­let yder­li­gere ca. 20 spørgs­mål til mini­ste­ren og pågået en række poli­ti­ske drøf­tel­ser. Disse har nu resul­te­ret i et nyt ændrings­for­slag om ændrin­ger i arbejdsskadesikringsloven.

Rets­ud­val­get har i går den 31. maj afgi­vet tillægs­be­tænk­ning, hvoraf frem­går, at alle partier går ind for ændrings­for­sla­get, som sammen med lovfor­sla­gene i øvrigt skal 3. behand­les i dag fredag den 1. juni. Alt tyder såle­des på at lovfor­sla­gene med de neden­for omtalte ændrin­ger bliver vedtaget.

Det vil betyde, at

  1. Den korte foræl­del­ses­frist på 3 år forlæn­ges til 5 år for krav omfat­tet af ASL eller mod arbejds­gi­ve­ren i anled­ning af en arbejdsskade.
  2. Fristen regnes først fra den dag, da fordrings­have­ren blev bekendt med fordrin­gen (og skyld­ne­ren) eller den dag, da fordrings­have­rens mang­lende kend­skab kan tilreg­nes denne som groft uagtsomt.
  3. Tillægs­fri­sten for ende­lig afbry­delse af foræl­del­ses­fri­sten forlæn­ges for arbejds­ska­desa­ger fra 1 til 3 år. Som alle­rede omtalt i vores nyhed af den 22. maj yderligere
  4. Den korte foræl­del­ses­frist gælder ikke for sygdomme, der senere opta­ges på erhvervssygdomsfortegnelse.
  5. Den korte foræl­del­ses­frist gælder ikke, hvis der er grund­lag for forvalt­nings­ret­lig genoptagelse.

Om baggrun­den for pkt. 1–3 frem­går det bl.a. af bemærk­nin­gerne til ændringsforslaget:
”Henset til arbejds­ska­de­om­rå­dets særlige karak­ter fore­slås i stk. 3 og 4 dels en særlig lang foræl­del­ses­frist for krav på erstat­ning eller godt­gø­relse i anled­ning af arbejds­ska­der, dels en ændret udform­ning af den såkaldte suspen­sions­re­gel i lovfor­sla­gets § 3, stk. 2, dels en særlig lang tillægs­frist for så vidt angår krav efter arbejds­ska­desik­rings­lo­ven, når en sag har været behand­let af arbejdsskademyndighederne”.

Nærmere om lovfor­sla­get med ændrin­ger og de i alt 49 udvalgs­spørgs­mål henvi­ses til www.folketinget.dk under doku­men­ter og lovfor­slag på ministerområder.

Spørgs­mål og kommen­ta­rer kan rettes til advo­kat Søren Kjær Jensen — 20779624 — eller advo­kat Karsten Høj — 20830378.

Søren Kjær Jensen

Partner