Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
31.05.2007

Ny forældelseslov: Væsentlig forbedret retsstilling for de arbejdsskadede i forhold til det oprindelige lovforslag

Elmer & Partnere

I nyhed af den 22. maj har vi orienteret frem til den dato om lovforslag om forældelseslov, L 165 og L 166. Efter modtagelse af Justitsministeriets besvarelse af Retsudvalgets spørgsmål foranlediget af vores første henvendelse, fremsendte vi den 23. maj yderligere kommentarer og bemærkninger til udvalget, herunder medsendte vi 4 domme fra 2006 for at belyse problematikken. I denne henvendelse, Retsudvalgsbilag 17, foreslog vi afslutningsvis  1. At arbejdsskadekrav såvel i som udenfor kontrakt omfattes af 5-årsfristen i § 4.

  2. At begyndelsestidspunktet for arbejdsskadesager bliver det tidligste af de tidspunkter, hvor et klart varigt mén eller et klart erhvervsevnetab med sikkerhed kan fastslås,

  3. At tillægsfristen for arbejdsskader fastsættes til 3 år, fordi området tidligere har været underlagt en 20-års frist.


Efter foretræde for Retsudvalget den 24. maj er der stillet yderligere ca. 20 spørgsmål til ministeren og pågået en række politiske drøftelser. Disse har nu resulteret i et nyt ændringsforslag om ændringer i arbejdsskadesikringsloven.


Retsudvalget har i går den 31. maj afgivet tillægsbetænkning, hvoraf fremgår, at alle partier går ind for ændringsforslaget, som sammen med lovforslagene i øvrigt skal 3. behandles i dag fredag den 1. juni. Alt tyder således på at lovforslagene med de nedenfor omtalte ændringer bliver vedtaget.


Det vil betyde, at  1. Den korte forældelsesfrist på 3 år forlænges til 5 år for krav omfattet af ASL eller mod arbejdsgiveren i anledning af en arbejdsskade.

  2. Fristen regnes først fra den dag, da fordringshaveren blev bekendt med fordringen (og skyldneren) eller den dag, da fordringshaverens manglende kendskab kan tilregnes denne som groft uagtsomt.

  3. Tillægsfristen for endelig afbrydelse af forældelsesfristen forlænges for arbejdsskadesager fra 1 til 3 år. Som allerede omtalt i vores nyhed af den 22. maj yderligere

  4. Den korte forældelsesfrist gælder ikke for sygdomme, der senere optages på erhvervssygdomsfortegnelse.

  5. Den korte forældelsesfrist gælder ikke, hvis der er grundlag for forvaltningsretlig genoptagelse.


Om baggrunden for pkt. 1-3 fremgår det bl.a. af bemærkningerne til ændringsforslaget:

”Henset til arbejdsskadeområdets særlige karakter foreslås i stk. 3 og 4 dels en særlig lang forældelsesfrist for krav på erstatning eller godtgørelse i anledning af arbejdsskader, dels en ændret udformning af den såkaldte suspensionsregel i lovforslagets § 3, stk. 2, dels en særlig lang tillægsfrist for så vidt angår krav efter arbejdsskadesikringsloven, når en sag har været behandlet af arbejdsskademyndighederne”.


Nærmere om lovforslaget med ændringer og de i alt 49 udvalgsspørgsmål henvises til www.folketinget.dk under dokumenter og lovforslag på ministerområder.


Spørgsmål og kommentarer kan rettes til advokat Søren Kjær Jensen – 20779624 – eller advokat Karsten Høj – 20830378.


Flere nyheder
Om os