Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
13.02.2013

Ny generaladvokats udtalelse:

Elmer & Partnere


Det var i strid med beskæftigelsesdiskriminationsdirektivet, at tjenestemænd, der er nået folkepensionsalderen, som afskediges på grund af stillingsnedlæggelse, ikke er berettiget til rådighedsløn uden, at der tages hensyn til, om den pågældende tjenestemand faktisk står til rådighed for en ny stilling.


Generaladvokaten har den 7. februar 2013 fremsat forslag til afgørelse i sagen.


Faktum i sagen:


DJØF’s medlem var ansat som tjenestemand, og hans stilling blev nedlagt, hvilket i Danmark medfører krav på 3 års rådighedsløn. Det fremgår af tjenestemandslovens § 32, stk. 1. Af § 32 fremgår imidlertid af stk. 4, 2), at der ikke ydes rådighedsløn til den, der har nået folkepensionsalderen. DJØF’s medlem var 66 år på tidspunktet for afskedigelsen og havde således ret til pension. Han ønskede dog ikke pensionering men var interesseret i at overgå til en anden stilling.


Arbejdsgiveren afslog at give medlemmet rådighedsløn med henvisning til stk. 4, 2).


Det blev fra medlemmets side gjort gældende, at der var tale om forskelsbehandling på grund af alder.


Det fremgår af beskæftigelsesdiskriminationsdirektivets undtagelser i artikel 6, stk. 1 og 2, at forskellige forhold kan berettige ulige behandling på grund af alder.


Højesteret rejste 4 præjudicielle spørgsmål til EU Domstolen den 7. oktober 2011.


Generaladvokatens hovedkonklusion i forslaget til afgørelse er,  1. At undtagelsen i direktivets art. 6, stk. 2, kun finder anvendelse på erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger, der vedrører alderspension eller invaliditetsydelser – ikke alle former for erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger. Da der med en ydelse som rådighedsløn hverken er tale om alderspension eller invaliditetsydelser, er den ikke omfattet af anvendelsesområdet for artikel 6, stk. 2 i direktiv 2000/78.

  2. Den ulige behandling på grund af alder med udbetaling af en ydelse som den danske rådighedsløn kan være berettiget i henhold til direktivets artikel 6, stk. 1. For at den imidlertid kan blive omfattet af den bestemmelse, skal den være objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af den nationale ret, bl.a. legitime beskæftigelses-, arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsespolitikske mål, og hvis midlerne til at opfylde det pågældende formål skal være hensigtsmæssige og nødvendige.


Generaladvokaten laver en analyse heraf og anfører konkluderende, at en ordning som den, der fremgår af tjenestemandslovens § 32, som automatisk befrier arbejdsgiveren fra forpligtelsen til at betale rådighedsløn, så snart tjenestemanden er fyldt 65 år og således har ret til pension, medfører en fare for, at arbejdsgiveren fortrinsvis nedlægger stillinger, der er besat af de tjenestemænd, som har nået pensionsalderen. For arbejdsgiveren bliver det økonomisk set mere attraktivt at afskedige de tjenestemænd, der har nået pensionsalderen, dvs. personer der har en bestemt alder. Hun anfører videre, at en ordning, som den der fremgår af tjenestemandslovens § 32, går ud over, hvad der er nødvendigt for at sikre, at rådighedslønnen kun udbetales til de tjenestemænd, der står til rådighed for en ny stilling.


Ordningen var således ikke nødvendig for at opnå det med ordningen forfulgte formål, og den dermed forbundne direkte forskelsbehandling på grund af alder kan derfor ikke anses for berettiget i henhold til artikel 6, stk. 1.


Det vides pt. ikke, hvornår dommen foreligger.


Elmer & Partnere s bemærkninger:

Det er Elmer & Partneres opfattelse, at såfremt EU Domstolen kommer til samme resultat som Generaladvokatens forslag til afgørelse, vil tjenestemandslovens § 32, stk. 4, blive uvirksom, idet der så ikke længere – pr. automatik – kan afskediges tjenestemænd, der har nået folkepensionsalderen uden rådighedsløn ved stillingsnedlæggelse uden at der tages hensyn til, om den pågældende ønsker at stå til rådighed for en ny stilling.


Det er desuden Elmer & Partneres opfattelse, at en dom fra EU Domstolen med samme resultat som Generaladvokatens forslag til afgørelse vil få afsmittende virkning på en verserende sag ved Vestre Landsret om funktionærlovens § 2a, stk. 2, om overgangen til folkepension.


Generaladvokatens forslag til afgørelse kommer samtidig med hovedforhandlingen af en række udvalgte prøvesager i Østre Landsret om fortolkning af samme bestemmelser i direktivet og funktionærlovens § 2a i lyset af EU-domstolens dom C-499/08 ”Ole Andersen”.


Henvendelser om sagerne kan rettes til advokat Peter Breum pb@elmer-adv.dk og advokat Julie Krag-Juel-Vind-Frijs jkf@elmer-adv.dk.


Flere nyheder
Om os