Ny lov om forretningshemmeligheder

Den 9. juni 2018 træder en ny lov om forret­nings­hem­me­lig­he­der i kraft. Loven gennem­fø­rer et EU direk­tiv og skal sikre en bedre beskyt­telse mod ulov­lig erhver­velse, brug og vide­re­gi­velse af forretningshemmeligheder.

Den danske regu­le­ring af forret­nings­hem­me­lig­he­der har hidtil været spredt i flere forskel­lige love, herun­der markeds­fø­rings­lo­ven og straf­fe­loven. Med lovfor­sla­get samles den danske regu­le­ring i en ny selv­stæn­dig lov, der sikrer en bedre beskyt­telse af forret­nings­hem­me­lig­he­der og medvir­ker til at skabe over­blik over regu­le­rin­gen heraf.

 

Definition af begrebet “forretningshemmeligheder”

I gældende natio­nal lovgiv­ning findes ikke en egent­lig defi­ni­tion af begre­bet ”forretningshemmelig-heder”, men med det nye lovfor­slag indfø­res en sådan defi­ni­tion. Ifølge lovfor­sla­get er der tale om en forret­nings­hem­me­lig­hed, hvis en oplys­ning, der har handels­værdi, ikke er alment tilgæn­ge­lig, og hvis virk­som­he­den under­ka­ster oplys­nin­gen rime­lige foran­stalt­nin­ger til hemmeligholdelse.

 

Lovlig henholdsvis ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder

Lovfor­sla­get inde­bæ­rer en afkla­ring af, i hvilke tilfælde erhver­velse, brug og vide­re­gi­velse af forret­nings­hem­me­lig­he­der udgør en lovlig henholds­vis ulov­lig handling.

 

Beskyttelse af forretningshemmeligheder under retssager

Det præci­se­res i lovfor­sla­get, at det er straf­bart for dommere, advo­ka­ter, parter, vidner, mv. at bruge eller vide­re­give oplys­nin­ger, som den pågæl­dende er blevet bekendt med gennem delta­gelse i en rets­sag, og som retten har iden­ti­fi­ce­ret som fortrolige.

Lovfor­sla­get inde­hol­der endvi­dere regler om dørluk­ning og aktind­sigt, som dog i det væsent­lige henvi­ser til rets­plej­e­lovens regler herom.

 

Nye sanktionsmuligheder

Med den nye lov indfø­res flere befø­jel­ser og sanktionsmuligheder.

Først og frem­mest bliver det muligt for retten at meddele forbud og/eller påbud i tilfælde af ulov­lig erhver­velse, brug eller vide­re­gi­velse af forret­nings­hem­me­lig­he­der, hvil­ket dog tillige er muligt efter gældende ret. Som noget nyt får foged­ret­ten mulig­hed for at pålægge den, som forbud­det og/eller påbud­det er rettet i mod, løbende tvangsbøder.

Den nye lov medfø­rer endvi­dere forbed­rede mulig­he­der for at opnå økono­misk oprejs­ning i tilfælde af misbrug. Det bliver blandt andet muligt ved en erstat­nings­be­reg­ning ikke alene at tage hensyn til rettig­heds­ha­ve­rens tab, men tillige den kræn­kende parts uberet­ti­gede fortje­ne­ste. Heru­d­over kan rettig­heds­ha­ve­ren under visse betin­gel­ser tilken­des en godt­gø­relse for ikke-økonomisk skade, hvil­ket tillige er et nyt tiltag.

 

Ytringsfrihed og whistleblowing

Med den nye lov indfø­res en udtryk­ke­lig beskyt­telse af ytrings­fri­he­den og whist­le­blowere. Ifølge lovfor­sla­get skal det såle­des være muligt at erhverve, bruge og vide­re­give oplys­nin­ger, hvis disse hand­lin­ger sker for at afdække forse­el­ser, uregel­mæs­sig­he­der eller ulov­lige akti­vi­te­ter, mv.

 

Bevissikring

Lovfor­sla­get inde­hol­der, trods ønsker herom, ikke regler om bevis­sik­ring. Det kan såle­des fort­sat være et problem for virk­som­he­den at sikre det fornødne bevis.

 

Sammenfattende

Samlet set inde­bæ­rer den nye lov en styr­kelse af beskyt­tel­sen af forretningshemmeligheder.

Henven­del­ser eller spørgs­mål til den nye lov kan rettes til advo­kat Peter Breum.