Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
26.03.2021

Ny retsafgiftslov vedtaget

Kathrine Frøkjær

Den 9. marts 2021 vedtog Folketinget en ny lov om retsafgifter, som træder i kraft den 1. oktober 2021.


I forbindelse med sagsanlæg ved domstolene opkræver retten en række afgifter. De nugældende regler indebærer, at retsafgifterne beregnes ud fra en grundafgift og et procentmæssigt tillæg, der beregnes ud fra sagens økonomiske værdi.


Den nye lov indeholder væsentlige ændringer, og har til formål at forenkle reglerne om retsafgifter, herunder ved at indføre, at retsafgifter fremadrettet ikke beregnes ud fra en procentsats, men fastsættes ud fra en fast sats.


 


Civile sager med en værdi på 100.000 kr. eller derunder


For civile sager uden økonomisk værdi eller med en værdi på 100.000 kr. eller derunder vil gælde, at der betales en retsafgift på 750 kr. ved sagens anlæg.


Der vil ikke skulle betales berammelsesafgift i forbindelse med, at sagen senere berammes til hovedforhandling.


 


Civile sager med en værdi på over 100.000 kr.


For civile sager med en økonomisk værdi på over 100.000 kr. vil der skulle betales en fast retsafgift på 1.500 kr. ved sagens anlæg.


Der vil derudover skulle betales en berammelsesafgift i forbindelse med, at sagen senere berammes til hovedforhandling. Berammelsesafgiften følger følgende tabel:


[ninja_tables id=”32151″]


 


Såfremt sagen angår en prøvelse af en myndighedsafgørelse, vil berammelsesudgiften udgøre 3.000 kr.


Berammelsesafgiften skal betales, når retten fastsætter tidspunktet for hovedforhandlingen, dog tidligst 3 måneder før hovedforhandlingen. Pligten til at betale berammelsesafgiften bortfalder, hvis retten senest 2 uger før hovedforhandlingen modtager meddelelse om, at sagen er bortfaldet.


 


Anke til landsretten


Ankes en civil sag uden økonomisk værdi eller med en værdi på 100.000 kr. eller derunder til landsretten, udgør retsafgiften 1.000 kr. ved indleveringen af ankestævningen. Der vil ikke skulle betales berammelsesafgift i forbindelse med, at sagen senere berammes til hovedforhandling.


Ankes en civil sag med en økonomisk værdi på over 100.000 kr. til landsretten, udgør retsafgiften 2.000 kr. Hertil kommer en berammelsesafgift, der fastsættes på samme måde som ved byretten.


 


Anke til Højesteret


Ankes en civil sag til Højesteret skal der betales en retsafgift på 4.000 kr. ved sagens anlæg uanset sagens værdi.


For sager med en værdi på over 100.000 kr. vil der ligeledes skulle betales en berammelsesafgift i forbindelse med, at sagen berammes til hovedforhandling. Berammelsesafgiften fastsættes på samme måde som ved byretten, dog med den modifikation, at afgiften forhøjes med 50 %.


 


Elmers bemærkninger


For de fleste retssager med en økonomisk værdi på over 100.000 kr. indebærer den nye retsafgiftslov, at den afgift, der skal betales ved sagens anlæg, nedsættes, og at den større afgift (berammelsesafgiften) først vil skulle betales tættere på hovedforhandlingen.


Som eksempel kan man tage en civil sag med en værdi på 750.000 kr. Efter de nugældende regler vil der skulle betales 9.150 kr. ved sagens anlæg og 9.150 kr. når sagen blev berammet. Efter de nye regler vil man skulle nøjes med at betale 1.500 kr. ved sagens anlæg og 14.000 kr. når sagen bliver berammet.


Det er positivt, at det vil være mindre omkostningstungt at anlægge retssager af større økonomisk værdi, og at det desuden ikke vil være af afgørende betydning at fastlægge sagens værdi nøjagtigt allerede ved sagens anlæg. Som sagsøger kan man derfor også med fordel afvente at anlægge sager af større økonomisk værdi til efter 1. oktober 2021, hvis det er muligt.


Planlægger man omvendt at anlægge en sag med en begrænset værdi, kan der være en fordel i at anlægge sagen inden 1. oktober 2021. For eksempel vil der efter de nugældende regler ved anlæggelse af en sag med en værdi på 50.000 kr. skulle betales 500 kr. i retsafgift. Anlægges sagen efter 1. oktober 2021, vil der skulle betales 750 kr.


Den nye retsafgiftslov indeholder også den nyskabelse, at pligten til at betale den største afgift – berammelsesafgiften – bortfalder, hvis retten senest 2 uger før hovedforhandlingen modtager meddelelse om, at sagen er bortfaldet, f.eks. fordi sagen er blevet hævet eller forligt. Skulle man således f.eks. som skadelidt stå i den situation, at man som følge af en udtalelse fra Retslægerådet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ønsker at hæve sagen, sparer man herved den store afgift. Reglen vil endvidere formentlig i højere grad motivere retssagens parter til at overveje muligheden for forlig.


 


Kontakt


Spørgsmål om den nye retsafgiftslov kan ske til advokatfuldmægtig Julie Harder.


Flere nyheder
Om os