Ny retsafgiftslov vedtaget

Skre­vet af advo­kat­fuld­mæg­tig Julie Harder Ander­sen 26-03-2021

Den 9. marts 2021 vedtog Folke­tin­get en ny lov om rets­af­gif­ter, som træder i kraft den 1. okto­ber 2021.

I forbin­delse med sags­an­læg ved domsto­lene opkræ­ver retten en række afgif­ter. De nugæl­dende regler inde­bæ­rer, at rets­af­gif­terne bereg­nes ud fra en grund­af­gift og et procent­mæs­sigt tillæg, der bereg­nes ud fra sagens økono­mi­ske værdi.

Den nye lov inde­hol­der væsent­lige ændrin­ger, og har til formål at forenkle reglerne om rets­af­gif­ter, herun­der ved at indføre, at rets­af­gif­ter fremad­ret­tet ikke bereg­nes ud fra en procent­sats, men fast­sæt­tes ud fra en fast sats.

 

Civile sager med en værdi på 100.000 kr. eller derunder

For civile sager uden økono­misk værdi eller med en værdi på 100.000 kr. eller derun­der vil gælde, at der beta­les en rets­af­gift på 750 kr. ved sagens anlæg.

Der vil ikke skulle beta­les beram­mel­ses­af­gift i forbin­delse med, at sagen senere beram­mes til hovedforhandling.

 

Civile sager med en værdi på over 100.000 kr.

For civile sager med en økono­misk værdi på over 100.000 kr. vil der skulle beta­les en fast rets­af­gift på 1.500 kr. ved sagens anlæg.

Der vil deru­d­over skulle beta­les en beram­mel­ses­af­gift i forbin­delse med, at sagen senere beram­mes til hoved­for­hand­ling. Beram­mel­ses­af­gif­ten følger følgende tabel:

 

Såfremt sagen angår en prøvelse af en myndig­heds­af­gø­relse, vil beram­mel­ses­ud­gif­ten udgøre 3.000 kr.

Beram­mel­ses­af­gif­ten skal beta­les, når retten fast­sæt­ter tids­punk­tet for hoved­for­hand­lin­gen, dog tidligst 3 måne­der før hoved­for­hand­lin­gen. Plig­ten til at betale beram­mel­ses­af­gif­ten bort­fal­der, hvis retten senest 2 uger før hoved­for­hand­lin­gen modta­ger meddel­else om, at sagen er bortfaldet.

 

Anke til landsretten

Ankes en civil sag uden økono­misk værdi eller med en værdi på 100.000 kr. eller derun­der til lands­ret­ten, udgør rets­af­gif­ten 1.000 kr. ved indle­ve­rin­gen af anke­stæv­nin­gen. Der vil ikke skulle beta­les beram­mel­ses­af­gift i forbin­delse med, at sagen senere beram­mes til hovedforhandling.

Ankes en civil sag med en økono­misk værdi på over 100.000 kr. til lands­ret­ten, udgør rets­af­gif­ten 2.000 kr. Hertil kommer en beram­mel­ses­af­gift, der fast­sæt­tes på samme måde som ved byretten.

 

Anke til Højesteret

Ankes en civil sag til Højeste­ret skal der beta­les en rets­af­gift på 4.000 kr. ved sagens anlæg uanset sagens værdi.

For sager med en værdi på over 100.000 kr. vil der lige­le­des skulle beta­les en beram­mel­ses­af­gift i forbin­delse med, at sagen beram­mes til hoved­for­hand­ling. Beram­mel­ses­af­gif­ten fast­sæt­tes på samme måde som ved byret­ten, dog med den modi­fi­ka­tion, at afgif­ten forhø­jes med 50 %.

 

Elmers bemærkninger

For de fleste rets­sa­ger med en økono­misk værdi på over 100.000 kr. inde­bæ­rer den nye rets­af­gifts­lov, at den afgift, der skal beta­les ved sagens anlæg, nedsæt­tes, og at den større afgift (beram­mel­ses­af­gif­ten) først vil skulle beta­les tættere på hovedforhandlingen.

Som eksem­pel kan man tage en civil sag med en værdi på 750.000 kr. Efter de nugæl­dende regler vil der skulle beta­les 9.150 kr. ved sagens anlæg og 9.150 kr. når sagen blev beram­met. Efter de nye regler vil man skulle nøjes med at betale 1.500 kr. ved sagens anlæg og 14.000 kr. når sagen bliver berammet.

Det er posi­tivt, at det vil være mindre omkost­nings­tungt at anlægge rets­sa­ger af større økono­misk værdi, og at det desu­den ikke vil være af afgø­rende betyd­ning at fast­lægge sagens værdi nøjag­tigt alle­rede ved sagens anlæg. Som sagsø­ger kan man derfor også med fordel afvente at anlægge sager af større økono­misk værdi til efter 1. okto­ber 2021, hvis det er muligt.

Plan­læg­ger man omvendt at anlægge en sag med en begræn­set værdi, kan der være en fordel i at anlægge sagen inden 1. okto­ber 2021. For eksem­pel vil der efter de nugæl­dende regler ved anlæg­gelse af en sag med en værdi på 50.000 kr. skulle beta­les 500 kr. i rets­af­gift. Anlæg­ges sagen efter 1. okto­ber 2021, vil der skulle beta­les 750 kr.

Den nye rets­af­gifts­lov inde­hol­der også den nyska­belse, at plig­ten til at betale den stør­ste afgift – beram­mel­ses­af­gif­ten – bort­fal­der, hvis retten senest 2 uger før hoved­for­hand­lin­gen modta­ger meddel­else om, at sagen er bort­fal­det, f.eks. fordi sagen er blevet hævet eller forligt. Skulle man såle­des f.eks. som skade­lidt stå i den situ­a­tion, at man som følge af en udta­lelse fra Retslæ­ge­rå­det eller Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring ønsker at hæve sagen, sparer man herved den store afgift. Reglen vil endvi­dere forment­lig i højere grad moti­vere rets­sa­gens parter til at over­veje mulig­he­den for forlig.

 

Kontakt

Spørgs­mål om den nye rets­af­gifts­lov kan ske til advo­kat­fuld­mæg­tig Julie Harder Ander­sen.

 

Julie Harder Andersen

Advokatfuldmægtig

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om