Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
06.04.2021

Nyt lovforslag lægger op til særlige regler for forsikrings- og pensionsselskabers overvågning af kunder

Kathrine Frøkjær

Nyt lovforslag giver hjemmel til at fastsætte særlige regler om forsikrings- og pensionsselskabers foretagelse af visse undersøgelser, herunder overvågning af kunder


Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har den 24. marts 2021 fremsat et lovforslag om ændring af en række forskellige love, herunder lov om finansiel virksomhed, der har til formål at højne forbruger- og investorbeskyttelsen samt styrke tilsynet på det finansielle område.


 


Forslag om særlige regler om forsikrings- og pensionsselskabers overvågning af kunder


Med lovforslaget lægges der blandt andet op til at øge beskyttelsesniveauet for forsikringskunderne (de skadelidte), så det bliver tydeligt, hvilke pligter og rettigheder, der gælder, når forsikrings- og pensionsselskaberne foretager undersøgelser, herunder overvågning af deres kunder. Lovforslaget lægger desuden op til at sikre, at selskaberne kun benytter undersøgelsesmetoder, der er rimelige i forhold til sagens omfang, og som påvirker kunden mindst muligt.


Der gælder i dag en række generelle regler, som forsikrings- og pensionsselskaberne skal holde sig inden for, når de som led i sagsbehandlingen foretager visse undersøgelser, herunder overvågning af deres kunder ved f.eks. mistanke om forsikringssvindel. Disse generelle regler omfatter blandt andet regler i straffe- og databeskyttelseslovgivningen. Der gælder dog ingen særlige regler, der specifikt regulerer selskabernes foretagelse af undersøgelser.


Konkret foreslås det i lovforslaget, at der indsættes en hjemmel i lov om finansiel virksomhed, der bemyndiger erhvervsministeren til at udstede en bekendtgørelse med særlige regler, som forsikrings- og pensionsselskaberne skal følge, når de foretager visse undersøgelser. Hjemlen foreslås indsat i et nyt stk. 9 i § 43 i lov om finansiel virksomhed.


Et udkast til en bekendtgørelse om undersøgelser foretaget af forsikrings- og pensionsselskaberne er netop blevet sendt i offentlig høring. Høringsfristen er den 7. maj 2021. Det foreslås, at den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2021, hvilket er samtidig med, at den foreslåede hjemmelsbestemmelse til bekendtgørelsen træder i kraft.


 


Vores kommentarer


Hos Elmer Advokater glæder vi os over den foreslåede lovregulering. Som advokater for en lang række forsikringstagere har vi stor erfaring med sager, hvor forsikrings- og pensionsselskaberne har overvåget deres kunder, og vi oplever ofte, at selskabernes overvågning opleves som særdeles grænseoverskridende for de berørte personer.


Spørgsmål vedrørende lovforslaget kan rettes til advokat Gert Willerslev på gw@elmer-adv.dk.


Link til lovforslaget som fremsat. 


Link til høringen vedrørende udkast til bekendtgørelse om undersøgelse foretaget af forsikringsselskaber.


Flere nyheder
Om os