fbpx

Nyt lovforslag lægger op til særlige regler for forsikrings- og pensionsselskabers overvågning af kunder

Skre­vet af Gert Willer­s­lev og Astrid Sønderby Nathan 06-04–2021

Erhvervsforsikringer

Foto: David Kahr

Nyt lovfor­slag giver hjem­mel til at fast­sætte særlige regler om forsikrings- og pensions­sel­ska­bers fore­ta­gelse af visse under­sø­gel­ser, herun­der over­våg­ning af kunder

Erhvervs­mi­ni­ster Simon Kollerup (S) har den 24. marts 2021 frem­sat et lovfor­slag om ændring af en række forskel­lige love, herun­der lov om finan­siel virk­som­hed, der har til formål at højne forbruger- og inve­stor­be­skyt­tel­sen samt styrke tilsy­net på det finan­si­elle område.

 

Forslag om særlige regler om forsikrings- og pensionsselskabers overvågning af kunder

Med lovfor­sla­get lægges der blandt andet op til at øge beskyt­tel­ses­ni­veauet for forsik­rings­kun­derne (de skade­lidte), så det bliver tyde­ligt, hvilke plig­ter og rettig­he­der, der gælder, når forsikrings- og pensions­sel­ska­berne fore­ta­ger under­sø­gel­ser, herun­der over­våg­ning af deres kunder. Lovfor­sla­get lægger desu­den op til at sikre, at selska­berne kun benyt­ter under­sø­gel­ses­me­to­der, der er rime­lige i forhold til sagens omfang, og som påvir­ker kunden mindst muligt.

Der gælder i dag en række gene­relle regler, som forsikrings- og pensions­sel­ska­berne skal holde sig inden for, når de som led i sags­be­hand­lin­gen fore­ta­ger visse under­sø­gel­ser, herun­der over­våg­ning af deres kunder ved f.eks. mistanke om forsik­rings­svin­del. Disse gene­relle regler omfat­ter blandt andet regler i straffe- og data­be­skyt­tel­ses­lo­v­giv­nin­gen. Der gælder dog ingen særlige regler, der speci­fikt regu­le­rer selska­ber­nes fore­ta­gelse af undersøgelser.

Konkret fore­slås det i lovfor­sla­get, at der indsæt­tes en hjem­mel i lov om finan­siel virk­som­hed, der bemyn­di­ger erhvervs­mi­ni­ste­ren til at udstede en bekendt­gø­relse med særlige regler, som forsikrings- og pensions­sel­ska­berne skal følge, når de fore­ta­ger visse under­sø­gel­ser. Hjem­len fore­slås indsat i et nyt stk. 9 i § 43 i lov om finan­siel virksomhed.

Et udkast til en bekendt­gø­relse om under­sø­gel­ser fore­ta­get af forsikrings- og pensions­sel­ska­berne er netop blevet sendt i offent­lig høring. Hørings­fri­sten er den 7. maj 2021. Det fore­slås, at den nye bekendt­gø­relse træder i kraft den 1. juli 2021, hvil­ket er samti­dig med, at den fore­slå­ede hjem­mels­be­stem­melse til bekendt­gø­rel­sen træder i kraft.

 

Vores kommentarer

Hos Elmer Advo­ka­ter glæder vi os over den fore­slå­ede lovre­gu­le­ring. Som advo­ka­ter for en lang række forsik­rings­ta­gere har vi stor erfa­ring med sager, hvor forsikrings- og pensions­sel­ska­berne har over­vå­get deres kunder, og vi ople­ver ofte, at selska­ber­nes over­våg­ning ople­ves som særde­les græn­se­over­skri­dende for de berørte personer.

Spørgs­mål vedrø­rende lovfor­sla­get kan rettes til advo­kat Gert Willer­s­lev på gw@elmer-adv.dk.

Link til lovfor­sla­get som frem­sat. 

Link til hørin­gen vedrø­rende udkast til bekendt­gø­relse om under­sø­gelse fore­ta­get af forsikringsselskaber.

 

Astrid Sønderby Nathan

Stud.jur.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om