fbpx

Nyt om vores erstatningsafdeling!

Den 1. august 2011 star­tede Kira Kolby Chri­sten­sen og Niko­laj Niel­sen som advo­kat­fuld­mæg­tige hos Elmer & Partnere.

Kira har efter endt uddan­nelse været ansat som fuld­mæg­tig i Data­til­sy­net og i 2005 blev hun ansat som fuld­mæg­tig i Domstols­sty­rel­sen. Senest har hun været dommer­fuld­mæg­tig i Højesteret.

Kira vil hos os beskæf­tige sig med alle sager om personska­de­er­stat­ning, herun­der sager vedrø­rende arbejds­skade, patientskade og forsikring.

Niko­laj blev ph.d. i soci­al­ret i 2010. Som led i sit ph.d.-forløb var han ansat på Køben­havns Univer­si­tet, hvor han forskede og under­vi­ste i samspil­let mellem soci­al­ret, leje­ret og menneskeret.

Niko­laj kommer fra en stil­ling som advo­kat­fuld­mæg­tig hos advo­kat Knud Foldschack.

Niko­laj vil hos os beskæf­tige sig med personskade samt soci­al­ret­lige sager, herun­der sager, der vedrø­rer soci­ale proble­mer, som kan opstå i kølvan­det af en alvor­lig personskade.

*

Samti­dig har både Lisbeth Jensen og Birgitte Filten­borg fået advokatbestalling.

Det glæder os, at de begge fort­sæt­ter med at arbejde hos Elmer & Partnere.