NYT SAMARBEJDE MELLEM ELMER ADVOKATER & GIGTFORENINGEN

Vi er glade for at kunne offent­lig­gøre, at Elmer Advo­ka­ter og Gigt­for­e­nin­gen har indgået en samarbejdsaftale.

Samar­bej­det bety­der, at Elmer Advo­ka­ter frem­over er Gigt­for­e­nin­gens faste advo­kat­for­bin­delse i forsikrings- og pensions­sa­ger, patientska­desa­ger og soci­ale sager.

Samti­dig får brugere af Gigt­for­e­nin­gens Rådgiv­ning mulig­hed for at få en over­ord­net vurde­ring af deres sag, når der alle­rede er truf­fet afgø­relse i sagen.

Vurde­rin­gen dækker følgende sager

  • Forsikrings- og pensionssager
  • Patientska­desa­ger
  • Soci­ale sager

Det er Gigt­for­e­nin­gens Rådgiv­ning, der henvi­ser brugere til Elmer Advokater.

Læs mere om samar­bej­det her.

Gigt­for­e­nin­gen

Gigt­for­e­nin­gen hjæl­per menne­sker med sygdomme og smer­ter i led, ryg og musk­ler med at få et bedre liv.

Fore­nin­gen har i dag over 80.000 medlem­mer og støt­ter, der ønsker at gøre en forskel for de mere end 700.000 danskere, som lider af inflam­ma­to­risk gigt, slid­gigt og rygsygdomme.

Det gør Gigt­for­e­nin­gen til en af de stør­ste patient­for­e­nin­ger i Danmark.

 

 

Læs også om