Nytårsbrev 2018

Det er atter tid til at hilse et nyt år velkom­men. Men med dét er det også tid til at reflek­tere over året, der er gået. Hos Elmer Advo­ka­ter vil vi først og frem­mest sige stort tak for 2017. Den tillid, som vores forbund­skun­der, private klien­ter samt kolle­ger fort­sat viser os, har bety­det, at vi endnu engang kan se tilbage på et år med vigtige og betyd­nings­fulde sager og opgaver.

Nogle af de mest inter­es­sante sager vil sammen med den øvrige retlige udvik­ling blive præsen­te­ret i dette nytårs­brev. Vi vil samle op på året, der er gået, men lige så vigtigt vende blik­ket mod 2018.

For os venter afgø­relse i en række inter­es­sante sager, mens vi på tværs af fagom­rå­der også vil imødese de person­da­ta­ret­lige problem­stil­lin­ger, som data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen med sin ikraft­træ­delse i maj 2018 inde­bæ­rer. Yder­mere venter vedta­gelse af en række nye lovfor­slag, lige­som vi særligt venter på konkrete udspil på en ny arbejdsskadereform.

Dermed tegner 2018 sig alle­rede spæn­dende. På vegne alle medar­bej­dere i Elmer Advo­ka­ter ønsker vi rigtig godt nytår.

Læs nærmere her