Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
28.02.2020

Østre Landsret: Anmeldelse af patientskade overskred ikke forældelsesfrist

Kathrine Frøkjær


Østre Landsret har ved dom afsagt den 13. februar 2020 – i sag ført af Karsten Høj – vurderet, at det var forkert, da Ankenævnet for Patienterstatningen afgjorde, at en patients mulige erstatning efter flere operationer i benet var forældet.


 


Skaden og de efterfølgende operationer


En kvinde var i 2009 udsat for en ulykke, hvor hun pådrog sig et benbrud, der var så kompliceret, at hun måtte opereres samme dag med indsættelse af metalskinne og ‑skruer, og efter få dage var det nødvendigt at foretage en re-operation.


I perioden efter de to primære operationer havde hun omfattende gener bl.a. pga. manglende heling, infektion, smerter m.m. Hun var derfor under uafbrudt behandling op til, at hun i september 2011 fik opereret skinnen og skruerne ud af benet. I kølvandet på denne tredje operation var der en længerevarende periode med nedsat bevægelighed og følelse i underbenet og foden.


Kvinden blev fortalt, at den nedsatte førlighed formentlig skyldtes den nerveblokade, hun havde fået i forbindelse med operationen, og at der i nogle tilfælde kunne gå op til tre måneder, før bivirkningen ville aftage fuldkomment.


Hun var i perioden efter den tredje operation i konstant behandling og blev på ny indlagt og fik foretaget en fjerde operation for at få fjernet en glemt skrue, og der konstateres desuden falsk leddannelse i fodleddet. Pga. vedvarende smerter og infektioner var hun langvarigt indlagt, voldsomt psykisk påvirket og helt uden arbejdsevne. Hun er efter ca. 10 år tilkendt førtidspension.


 


Anmeldelsen og Ankenævnets afgørelse


Der blev først den 10. oktober 2014 af en overlæge på hospitalet sendt en anmeldelse til Patienterstatningen om mulige skader knyttet til langvarige behandlingsforløb.


Patienterstatningen anerkendte, at der var opstået en nerveskade som følge af den tredje operation i september 2011 og at denne var erstatningsberettigende, da det var en sjælden og alvorlig komplikation. Der blev tilkendt godtgørelse for svie og smerte og varigt mén for nerveskaden, men afviste samtidigt, at kvindens andre gener var erstatningsberettigende, Såvel kvinden som Regionen klagede over afgørelsen. Regionen gjorde gældende, at kravet var forældet.


Ankenævnet fandt, at kvindens krav på erstatning for nerveskaden var forældet med den begrundelse, at hun kendte til skaden kort tid efter operationen i september 2011 og dermed i mere end 3 år forud for anmeldelsen den 10. oktober 2014. Afgørelsen betød, at Regionen krævede at få den udbetalte erstatning tilbagebetalt.


 


Retssagen


Med hjælp fra Karsten Høj blev Ankenævnets afgørelse indbragt for retten. Under sagen skulle der alene tages stilling til forældelsesspørgsmålet. Da kvinden havde anmeldt krav om erstatning for skader opstået som følge af hele behandlingsforløbet fra 2009 omfattede sagen stillingtagen til et meget langvarigt og kompliceret behandlingsforløb. Byretten fandt, at ingen del af de mulige erstatningskrav var forældede. Dermed fik hun medhold i, at følgerne fra forløbet i 2009 og operationen i september 2011 kan berettige hende til erstatning, hvis lovens øvrige betingelser er opfyldte.


Ankenævnet for Patienterstatning valgte at anke dommen til Østre Landsret. Her anførte Ankenævnet særligt, at en anmeldelse af en patientskade ikke forudsætter, at patienten er blevet gjort bekendt med, at der er sket en lægelig fejl, eller at skaden vil give ret til erstatning.


Ankenævnet mente derfor, at patientens forklaring om, at hun ikke var blevet oplyst om skadens mulige sammenhæng med operationerne, ikke var tilstrækkelig til, at hun havde været uvidende, da hun ifølge Ankenævnet allerede kort efter de primære operationer kendte til de gener, som hun havde, og det samme gjaldt efter operationen i september 2011. Hun havde derfor haft de nødvendige oplysninger til at anmelde skaden i mere end 3 år.


 


Dommen


Landsretten fandt ikke, at Ankenævnets grundlag for at anke byretsdommen var tilstrækkeligt og stadfæstede byrettens dom med en anden og væsentlig mere udførlig begrundelse. Landsretten konkluderede dermed, at patientens krav på mulig erstatning ikke var forældet på tidspunktet for anmeldelsen til Patienterstatningen.


Landsretten lagde til grund for sin afgørelse, at patienten tidligst fik kendskab til, at der kunne være begået fejl under de tre operationer, efter den 10. oktober 2011 (skæringsdatoen for vurderingen af spørgsmålet om forældelse).


Der blev endvidere lagt vægt på, at patientens situation skulle ses i lyset af, at hun havde været igennem et meget komplekst sygdomsforløb siden skaden i 2009. Dermed kunne patientens forklaring om, at hun havde fået den opfattelse af lægerne, at hendes gener skyldtes selve benbruddet og ikke behandlingen, ikke afvises. De forklaringer, som to behandlende læger afgav i landsretten, ændrede ikke på landsrettens bevisvurdering, særligt fordi det omfattende journalmateriale ikke klart viste, hvad patienten positivt havde fået af oplysninger.


Du kan læse landsretsdommen her.


 


Kommentarer


Forældelsesfristen for patientskader er den almindeligt gældende 3‑årig frist, der begynder at løbe, når patienten har eller burde have kendskab til de faktiske omstændigheder, der gør, at behandlingen kan være årsag til en skade, som patienten søger om erstatning for. Patientforsikringsordningen giver ikke ret til erstatning for det, man i forvejen fejler (grundlidelsen), og det vil meget ofte være særdeles vanskeligt for patienten selv at bedømme, om gener skyldes grundlidelsen eller behandlingen (og endnu vanskeligere manglende behandling). Derfor er patienten afhængig af de informationer, der gives af sundhedspersonalet. Journalnotaterne er ikke, som denne sag viser, et bevis for, hvad patienten har fået at vide og dermed har vist eller burde have vist. Selvom patienter har ret til at se deres journaler, er det primært et væsentligt arbejdspapir for sundhedspersonerne.


Patientskademyndighederne afviser en del anmeldelser som forældede. Det kalder på øget og mere målrettet vejledningsforpligtelse for involverede sundhedspersoner. Man kan også overveje en egentlig anmeldelsespligt, når der som her ret oplagt indtrådte en alvorlig nerveskade efter den tredje operation i september 2011. Så havde det ikke været nødvendigt at føre en omfattende retssag ved to instanser. Sagen skal nu retur til Ankenævnet, der skal behandle og afgøre kvindens klage over størrelsen af den erstatning, som hun var tilkendt. Det er endnu uafklaret, om Ankenævnet for Patienterstatning søger om tilladelse til at anke dommen til Højesteret.


 


Kontakt


Henvendelse om sagen kan ske til advokat Karsten Høj på kh@elmer-adv.dk eller telefon +45 20830378, som førte sagen for patienten.


 


Flere nyheder
Om os