ØSTRE LANDSRET TILSIDESÆTTER ANKESTYRELSEN: SKADELIDTE RET TIL 85 % ERHVERVSEVNETAB

Østre Lands­ret har ved dom af 27. juni 2018 tilsi­de­sat en afgø­relse fra Anke­sty­rel­sen om, at vores klient kun var beret­ti­get til erstat­ning for 65 % midler­ti­digt erhverv­sev­ne­tab. Ifølge Østre Lands­ret er vores klient beret­ti­get til en erstat­ning for 85 % midler­ti­digt erhverv­sev­ne­tab, som der også var nedlagt påstand om.

Retten i Holbæk havde frifun­det Anke­sty­rel­sen. Ved sin dom har lands­ret­ten dermed også omgjort byret­tens dom.

Sagen blev ført på vegne af FOA og deres medlem.

 

SAGENS KERNE

I august 2016 blev vores klient tilkendt førtids­pen­sion, og hendes ende­lige (varige) erhverv­sev­ne­tab blev fast­sat til 85 %.

Rets­sa­gens spørgs­mål var, om hun i peri­o­den fra arbejds­ska­desa­gen blev anmo­det genop­ta­get i januar 2013 og frem til hendes førtids­pen­sio­ne­ring  i august 2016 havde et midler­ti­digt erhverv­sev­ne­tab på (også) 85 %.

Det følger af arbejds­ska­desik­rings­lo­ven og af Højeste­rets prak­sis, at en midler­ti­dig erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning skal fast­sæt­tes ud fra, hvad erhverv­sev­ne­ta­bet aktu­elt er.

Dette er i Anke­sty­rel­sens prak­sis udlagt sådan, at vurde­rin­gen af et midler­ti­digt erhverv­sev­ne­tab skal være et reali­stisk udtryk for, hvad den tilska­de­komne aktu­elt kan tjene med arbejds­ska­dens følger. 

Sagens kerne var dermed, om Anke­sty­rel­sens afgø­relse om 65 % midler­ti­digt erhverv­sev­ne­tab samti­dig var et reali­stisk udtryk for, at vores klient aktu­elt (med følgerne af sin arbejds­skade) kunne tjene 35 % af sin forven­tede indtægt på omtrent 300.000 kr. i peri­o­den fraja­nuar 2013 til august 2016.

 

SAGENS FAKTUM

Parterne var enige om, at vores klient før sin arbejds­skade havde fuld erhverv­sevne, og at hendes erhverv­sevne efter arbejds­ska­den var bety­de­ligt nedsat.

Parterne var også enige om, at vores klients skade – i form af en psykisk lidelse efter, at hun gennem en længere peri­ode dagligt havde været udsat for fysisk vold og nedsæt­tende tale fra bebo­erne på den insti­tu­tion, hvor hun arbejde – var eneste årsag til hendes bety­de­lig funk­tions­tab og heraf følgende erhvervsevnetab.

Anke­sty­rel­sen fandt dog ikke vores klient beret­ti­get til mere end 65 % midler­ti­digt erhverv­sev­ne­tab. Styrel­sen vurde­rede, at hun havde nogen erhverv­sevne i behold, og henvi­ste her til, at man i kommu­nen havde givet vores klient afslag på førtids­pen­sion. Kommu­nen havde i sit afslag henvist til, at vores klient kunne have ”gavn af støt­tende samtaler/vejledning”. Under rets­sa­gen henvi­ste Anke­sty­rel­sen også til, at vores klient havde udvist en evne til at følge sine behand­lings­til­bud for at få det bedre og dermed komme i arbejde igen. Denne evne indi­ke­rede også, at hun havde en vis aktuel erhvervsevne.

I sagen var indhen­tet en række erklæ­rin­ger og udta­lel­ser fra speci­al­læ­ger, som alle ensly­dende udtalte, at der ikke var en erhverv­sevne i behold, og at et pres/en forvent­ning om frem­møde og arbejds­prøv­ning ville forværre helbredstilstanden.

Vores klient blev da også efter­føl­gende tilkendt førtids­pen­sion, da de støt­tende samta­ler ikke havde haft den ønskede effekt. Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring traf på den baggrund afgø­relse om 85 % ende­ligt erhvervsevnetab.

Alli­ge­vel fast­holdt Anke­sty­rel­sen sin vurde­ring om et midler­ti­digt erhverv­sev­ne­tab på 65 %. Sagen blev anlagt ved domsto­lene, og Retten i Holbæk tilt­rå­dte Anke­sty­rel­sens afgø­relse med henvis­ning til, at der ikke var tilve­je­bragt oplys­nin­ger, der gav sikkert grund­lag for at tilsi­de­sætte Anke­sty­rel­sens vurdering.

To af speci­al­læ­gerne var blevet indkaldt til at afgive forkla­ring for både byret og lands­ret, og i lands­ret­ten blev deres forkla­rin­ger supple­ret af Anke­sty­rel­sens egen læge­kon­su­lent. Alle tre udtalte, at vores klients funk­tions­ni­veau på tids­punk­tet for Anke­sty­rel­sens afgø­relse var nedsat til det ubetydelige.

 

ØSTRE LANDSRETS AFGØRELSE

Ved lands­ret­tens dom får vores klient fuldt medhold i sin påstand om 85 % midler­ti­digt erhvervsevnetab.

I sin afgø­relse udta­ler lands­ret­ten indled­nings­vist, at et midler­ti­digt aktu­elt erhverv­sev­ne­tab skal bestå i et reali­stisk skøn over, hvad skade­lidte rent faktisk kan udføre i form af arbejde.

Om den konkrete sag henvi­ser lands­ret­ten heref­ter til speci­al­læ­ger­nes forkla­rin­ger og vurde­rin­ger om, at vores klients arbejd­s­evne var forsvin­dende lille, og til deres udta­lelse om, at det forhold, at hun var i stand til at gennem­føre sine behand­lings­til­bud, intet indi­ke­rer om hendes arbejdsevne.

Lands­ret­ten finder også, at den omstæn­dig­hed, at kommu­nen på baggrund af læger­nes anbefalinger afholdt sig fra at gennem­føre arbejds­prøv­nin­ger, under­støt­ter, at vores klient ikke have nogen aktuel rest­er­hverv­sevne af betydning.

Lands­ret­ten finder på den baggrund, at der er tilve­je­bragt det fornødne sikre grund­lag til at tilsi­de­sætte Anke­sty­rel­sens afgørelse.

Læs dommen her.

 

Kira Kolby Christensen

Partner