Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
25.08.2004

ØL-dom underkender Ankestyrelsens afslag på revalideringsvalg til længerevarende uddannelse

Elmer & Partnere

ØL-dom underkender Ankestyrelsens afslag på revalideringsvalg til længerevarende uddannelse


ØL har ved dom af 24. august givet et arbejdsskadet postbud (S) ret til at modtage revalideringsydelse til en folkeskolelæreruddannelse. Kommunen, Det Sociale Nævn og – senere – Ankestyrelsen havde givet afslag på S´valg af revalidering til folkeskolelærer med henvisning til, at S gennem ”… andre og mere kortvarige for-anstaltninger vil(le) have mulighed for fremover at kunne forsørge (sig) selv … ”. Undervejs havde et par andre og mere kortvarige uddannelsesforløb været bragt i forslag, men det havde vist sig, at disse ikke var mulige for S. Østre Landsret gav S medhold og lagde herved særlig vægt på: ”… at andre uddannelsesmuligheder eller revalideringsforstaltninger ikke på noget tidspunkt blev drøftet …” samt at ”Der foreligger således ikke oplysninger om hvilke korterevarende foranstaltninger, der i (S´s ) tilfælde kunne være relevante.” Kommentar: Ankestyrelsen har en langvarig praksis, hvorefter der kun ydes revalidering til længerevarende uddannelser, hvis pågældende har et svært handicap (jf. bl.a. SM O-83-94) Efter vores opfattelse lægges der derved en usaglig begrænsning ind ved valget af revalidering, der efter loven (Lov om aktiv socialpolitik § 47) skal ske ”i samarbejde med revalidenden således, at tilbudet er tilpasset den enkeltes forudsætninger” En sådan praksis er efter vores opfattelse tillige udtryk for at den lægefaglige invaliditetsbedømmelse ligesom i tidligere praksis vedrørende social pension og i et vist omfang ved arbejdsskademyndighedernes fastsættelse af erhvervsevnetabserstatning tildeles en for stor betydning. Tværtimod bør det efter vores opfattelse tillægges væsentlig større betydning ved valget af revalidering, om der kan peges på konkrete og realistiske alternativer til det revalidenden selv foreslår, hvis dennes forslag skal tilsidesættes.


Senest nyt pr. 9. september:

Ankestyrelsen har den 3. september truffet ny afgørelse i overensstemmelse med landsrettens dom, og dommen er derfor endelig.


Henvendelse om dommen til advokat Søren Kjær Jensen.


Flere nyheder
Om os