ØL-dom underkender Ankestyrelsens afslag på revalideringsvalg til længerevarende uddannelse

ØL har ved dom af 24. august givet et arbejds­ska­det post­bud (S) ret til at modtage reva­li­de­ring­sy­delse til en folke­sko­le­læ­rer­ud­dan­nelse. Kommu­nen, Det Soci­ale Nævn og – senere — Anke­sty­rel­sen havde givet afslag på S´valg af reva­li­de­ring til folke­sko­le­læ­rer med henvis­ning til, at S gennem ”… andre og mere kortva­rige for-anstaltninger vil(le) have mulig­hed for frem­over at kunne forsørge (sig) selv … ”. Under­vejs havde et par andre og mere kortva­rige uddan­nel­ses­for­løb været bragt i forslag, men det havde vist sig, at disse ikke var mulige for S. Østre Lands­ret gav S medhold og lagde herved særlig vægt på: ”… at andre uddan­nel­ses­mu­lig­he­der eller reva­li­de­rings­for­stalt­nin­ger ikke på noget tids­punkt blev drøf­tet …” samt at ”Der fore­lig­ger såle­des ikke oplys­nin­ger om hvilke korte­re­va­rende foran­stalt­nin­ger, der i (S´s ) tilfælde kunne være rele­vante.” Kommen­tar: Anke­sty­rel­sen har en lang­va­rig prak­sis, hvor­ef­ter der kun ydes reva­li­de­ring til længe­re­va­rende uddan­nel­ser, hvis pågæl­dende har et svært handi­cap (jf. bl.a. SM O‑83–94) Efter vores opfat­telse lægges der derved en usag­lig begræns­ning ind ved valget af reva­li­de­ring, der efter loven (Lov om aktiv soci­al­po­li­tik § 47) skal ske ”i samar­bejde med reva­li­den­den såle­des, at tilbu­det er tilpas­set den enkel­tes forud­sæt­nin­ger” En sådan prak­sis er efter vores opfat­telse tillige udtryk for at den læge­fag­lige inva­li­di­tets­be­døm­melse lige­som i tidli­gere prak­sis vedrø­rende social pension og i et vist omfang ved arbejds­ska­de­myn­dig­he­der­nes fast­sæt­telse af erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning tilde­les en for stor betyd­ning. Tvær­ti­mod bør det efter vores opfat­telse tillæg­ges væsent­lig større betyd­ning ved valget af reva­li­de­ring, om der kan peges på konkrete og reali­sti­ske alter­na­ti­ver til det reva­li­den­den selv fore­slår, hvis dennes forslag skal tilsidesættes.

Senest nyt pr. 9. september:
Anke­sty­rel­sen har den 3. septem­ber truf­fet ny afgø­relse i over­ens­stem­melse med lands­ret­tens dom, og dommen er derfor endelig.

Henven­delse om dommen til advo­kat Søren Kjær Jensen.

Søren Kjær Jensen

Partner