Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
13.09.2005

Om for og afsoning af 60 dages fængsel for falsk forklaring for retten var ikke bortvisningsgrund, og den ansatte tilkendt godtgørelse for usaglig afskedigelse. Østre Landsrets dom af 5. september 2005

Elmer & Partnere


HK Danmark har i Østre Landsret for et medlem fået medhold i, at medlemmet hverken kunne bortvises eller sagligt opsiges pga. strafbart forhold. I funktionærens ansættelseskontrakt var anført: “Det er en forudsætning for ansættelsen, at en ren straffeattest fremvises ved ansættelsestidspunktet ifølge Københavns Lufthavns regler herom”. Funktionæren var ansat som servicemedarbejder for passagerer, der ankom i lufthavnen. Funktionæren havde adgangskort til lufthavnen. Funktionæren blev i sommeren 2002 idømt fængsel i 60 dage for falsk forklaring for retten, og dommen blev i maj 2003 stadfæstet af Østre Landsret. Funktionæren aftalte med arbejdsgiveren ferie og orlov i oktober og november 2003 og afsonede i den periode straffen. Straks da funktionæren den 1. december 2003 vendte tilbage til arbejdspladsen, fortalte hun sine chefer om dommen, og at hun havde afsonet straffen. Arbejdsgiveren bortviste funktionæren med den begrundelse, at funktionæren under sin ferie/orlov havde afsonet 60 dages ubetinget fængsel for falsk forklaring for retten. Under behandling af sagen i byret og landsret gjorde arbejdsgiveren bl.a. gældende, at det klart fremgår af ansættelseskontrakten, at der stilles krav om ren straffeattest ved ansættelsen. Det skulle herefter “give sig selv, at straffeattesten skal forblive ren under ansættelsen”. Der blev herunder henvist til de særlige sikkerhedsforhold i lufthavnen. Videre blev gjort gældende, at funktionæren ved ikke at oplyse, hvad orloven skulle bruges til, havde handlet illoyalt. Både byret og landsret afviste disse argumenter. Der blev lagt vægt på, at det ikke fremgik, at man ikke kunne forblive ansat, hvis man blev dømt for et strafbart forhold begået uden for arbejdstiden. Da arbejdsgiveren ikke nærmere kunne redegøre for, hvordan dommen og afsoningen konkret ville have betydning for funktionærens arbejde og da det forhold, som funktionæren var dømt for, ingen berøring havde med hendes arbejde, kunne hun hverken bortvises eller sagligt opsiges. Den ansatte blev herefter tilkendt erstatning for løn og feriegodtgørelse i opsigelsesperioden og godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b svarende til 2/3 af maksimum.


Elmer & Partneres bemærkninger:

Dommen følger det grundlæggende princip, at forhold, der tages i betragtning ved indgåelse af et ansættelsesforhold, ikke uden videre har betydning for opretholdelse af et ansættelsesforhold, der allerede består. Der skal foretages en vurdering af, om en misligholdelse af ansættelsesforholdet er konkret og væsentlig. Ved dom for et strafbart forhold, der alene vedrører rent private forhold, skal arbejdsgiveren påvise en konkret og væsentlig betydning for det fortsatte ansættelsesforhold. En generel passus i ansættelseskontrakten om, at der skal forevises straffeattest ved ansættelsen, ændrer ikke herpå. Så vidt vides, er det første gang, at domstolene har taget stilling til rækkevidden af en sådan passus i en ansættelseskontrakt.


Henvendelser vedrørende dommen kan rettes til advokat Jacob Goldschmidt, der førte sagen for HK Danmark.


Flere nyheder
Om os