Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
03.03.2017

Alvorlige fejl i informationsmateriale: Ret til at fortryde omvalg af pensionsordning

Kathrine FrøkjærAnkenævnet for Forsikring har afgjort, at AP Pensions informationsmateriale i forbindelse med et omvalg var behæftet med mangler af så alvorlig karakter, at vores klient har ret til at fortryde sin beslutning. AP Pension afviser at følge kendelsen. Sagen vil nu blive anlagt ved domstolene.


 


SAGEN


Vores klient havde oprindelig en pensionsordning ved FSP Pension. I 2012 blev FSP Pension fusioneret med AP Pension, og vores klient accepterede efterfølgende – også i 2012 – et tilbud fra AP Pension om at overgå til pensionsproduktet AP Netlink.


I sin pensionsordning ved FSP havde han en ydelsesgaranti, som i 2012 ville indeholde en prognose om en årlig ydelse på omtrent 400.000 kr. Derudover havde han en ægtefælle-/samleverpension, som indebar, at hans samlever ville få en livsvarig årlig ydelse på 181.730 kr. i tilfælde af hans død. Samleverpensionen var ikke betinget af, hvilken alder vores klient havde, når han selv døde.


 


KONSEKVENSEN AF OMVALG


Vores klients omvalg betød, at han ikke bare mistede sin ydelsesgaranti, men også mistede sin livsvarige samleverpension. Produktet AP Netlink indeholder nemlig ikke en livsvarig ægtefællepension. Hvis vores klient skulle afgå ved døden, før han fylder 65 år, ville hans samlever i AP Netlink få udbetalt en dødsfaldssum tillagt opsparingen i depotrentefonden. Afgår han ved døden efter det fyldte 65. år, får samleveren intet udbetalt. Dette medmindre han forinden har tilkøbt en ydelsesgaranti, men selv et sådan tilkøb vil kun give samleveren ydelser indtil, at manden ville være fyldt 85 eller 86 år (alt afhængig af garantien der tilkøbes).


Det særlige i sagen er, at der er 15 års aldersforskel på vores klient og hans samlever. AP Netlinks produkter vil derfor under alle omstændigheder kun sikre hende, indtil hun er 71 år.


 


INFORMATIONSMATERIALE I FORBINDELSE MED OMVALGET


Efter omvalget blevet vores klient bl.a. oplyst om, at den tidligere samleverordning oversteg AP Netlinks grænse for dækning på 800 % af årslønnen. Denne grænse blev imidlertid intet sted klart omtalt i informationsmaterialet – endsige med de konkrete konsekvenser det har haft for vores klient. Informationsmaterialet indeholdt heller ikke tal vedrørende ægtefællepensioner eller om udbetaling til efterladte.


 


ANKENÆVNET FOR FORSIKRINGS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2016


Ankenævnet har da også nu afgjort, at vores klient er berettiget til at træde tilbage fra det omvalg, han foretog i 2012.


Nævnet udtaler helt generelt, at AP Pension som professionel aktør i pensionsbranchen burde tage højde for, at dækning ved død udgør et centralt parameter ved valg af pensionsordning, og at selskabet som den professionelle part også burde tage højde for, at der kan være tale om store aldersforskelle mellem forsikringstager og samlever, hvorfor dækningsophør ved det fyldte 65. år kan ramme mange – endda særdeles hårdt.


Konkret finder nævnet herefter, at vores klients samleverdækning var blevet væsentligt forringet ved omvalget, at omvalgsmaterialet var behæftet med alvorlige fejl, fordi AP Pension ikke – selvom de vidste det – også i materialet oplyste om 65-års reglen og om 800%’s reglen, og at AP Pension derfor var fuldt bekendt med, at vores klient traf sin beslutning på ukorrekt og ufuldstændigt grundlag.


Nævnet finder på den baggrund, at vores klient i det hele er berettiget til at fortryde sit omvalg.


 


HVAD NU?


AP Pension har efterfølgende afvist at følge kendelsen. De henviser til, at et mindretal i nævnet ikke fandt vores klient berettiget til at fortryde sit omvalg, fordi han under klagesagsbehandling fik et kulancemæssigt tilbud fra AP Pension om at få reetableret sin tidligere samleverdækning.


De økonomiske konsekvenser af tilbuddet (som ville være en særlig ordning under vores klients AP Netlink-ordning) var dog ikke gennemskuelige – hverken for vores klient eller for ankenævnets flertal.


Når AP Pension har afvist at følge kendelsen, er vores klient nu desværre nødt til at indbringe sagen for domstolene.


Vi finder det ærgerligt, at vores klient ikke bare skal opleve at overgå til en pensionsordning, der slet ikke er, som han forventede, fordi han traf sit valg ud fra et professionelt udarbejdet informationsmateriale, der dog viste sig at være alvorligt mangelfuldt. Nu skal han så også – efter at han har fået ankenævnets ord for, at omvalget var galt – til domstolene for at få ret.


Herudover finder vi det selvfølgelig bekymrende, at Danmarks fjerdestørste pensionsselskab igen står over for en retssag om ret til at fortryde et omvalg som følge af en forværring af pensionsbetingelserne, og som der burde være oplyst om i forbindelse med beslutningen. AP Pension er i forvejen også sagsøgt i et gruppesøgsmål med flere hundrede deltagere, hvor påstanden også er en ret til at fortryde omvalg.


Vi er ikke bekendt med, om der er yderligere kunder hos AP Pension, hvor ændringen af ægtefællepensionen har samme centrale betydning som for vores klient. Men der kan givet være mange flere AP Pensionskunder som står i en situation, hvor de ved et selvvalgt omvalg af pensionsprodukt har mistet en vigtig og værdifuld dækning.


Den konkrete sag vil derfor også give anledning til en henvendelse til Finanstilsynet.


Økonomisk Ugebrev har i øvrigt skrevet om deres vurdering af sagen og dens betydning – læs den her.


Flere nyheder
Om os