Alvorlige fejl i informationsmateriale: Ret til at fortryde omvalg af pensionsordning

Anke­næv­net for Forsik­ring har afgjort, at AP Pensions infor­ma­tions­ma­te­ri­ale i forbin­delse med et omvalg var behæf­tet med mang­ler af så alvor­lig karak­ter, at vores klient har ret til at fortryde sin beslut­ning. AP Pension afvi­ser at følge kendel­sen. Sagen vil nu blive anlagt ved domstolene.

 

SAGEN

Vores klient havde oprin­de­lig en pensions­ord­ning ved FSP Pension. I 2012 blev FSP Pension fusio­ne­ret med AP Pension, og vores klient accep­te­rede efter­føl­gende – også i 2012 – et tilbud fra AP Pension om at overgå til pensions­pro­duk­tet AP Netlink.

I sin pensions­ord­ning ved FSP havde han en ydel­ses­ga­ranti, som i 2012 ville inde­holde en prog­nose om en årlig ydelse på omtrent 400.000 kr. Deru­d­over havde han en ægtefælle-/samleverpension, som inde­bar, at hans samle­ver ville få en livsva­rig årlig ydelse på 181.730 kr. i tilfælde af hans død. Samle­ver­pen­sio­nen var ikke betin­get af, hvil­ken alder vores klient havde, når han selv døde.

 

KONSEKVENSEN AF OMVALG

Vores klients omvalg betød, at han ikke bare mistede sin ydel­ses­ga­ranti, men også mistede sin livsva­rige samle­ver­pen­sion. Produk­tet AP Netlink inde­hol­der nemlig ikke en livsva­rig ægte­fæl­lepen­sion. Hvis vores klient skulle afgå ved døden, før han fylder 65 år, ville hans samle­ver i AP Netlink få udbe­talt en døds­falds­sum tillagt opspa­rin­gen i depo­tren­te­fon­den. Afgår han ved døden efter det fyldte 65. år, får samle­ve­ren intet udbe­talt. Dette medmin­dre han forin­den har tilkøbt en ydel­ses­ga­ranti, men selv et sådan tilkøb vil kun give samle­ve­ren ydel­ser indtil, at manden ville være fyldt 85 eller 86 år (alt afhæn­gig af garan­tien der tilkøbes).

Det særlige i sagen er, at der er 15 års alder­s­for­skel på vores klient og hans samle­ver. AP Netlinks produk­ter vil derfor under alle omstæn­dig­he­der kun sikre hende, indtil hun er 71 år.

 

INFORMATIONSMATERIALE I FORBINDELSE MED OMVALGET

Efter omval­get blevet vores klient bl.a. oplyst om, at den tidli­gere samle­ver­ord­ning over­s­teg AP Netlinks grænse for dækning på 800 % af årsløn­nen. Denne grænse blev imid­ler­tid intet sted klart omtalt i infor­ma­tions­ma­te­ri­a­let – endsige med de konkrete konse­kven­ser det har haft for vores klient. Infor­ma­tions­ma­te­ri­a­let inde­holdt heller ikke tal vedrø­rende ægte­fæl­lepen­sio­ner eller om udbe­ta­ling til efterladte.

 

ANKENÆVNET FOR FORSIKRINGS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2016

Anke­næv­net har da også nu afgjort, at vores klient er beret­ti­get til at træde tilbage fra det omvalg, han fore­tog i 2012.

Nævnet udta­ler helt gene­relt, at AP Pension som profes­sio­nel aktør i pensions­bran­chen burde tage højde for, at dækning ved død udgør et centralt para­me­ter ved valg af pensions­ord­ning, og at selska­bet som den profes­sio­nelle part også burde tage højde for, at der kan være tale om store alder­s­for­skelle mellem forsik­rings­ta­ger og samle­ver, hvor­for dæknings­op­hør ved det fyldte 65. år kan ramme mange — endda særde­les hårdt.

Konkret finder nævnet heref­ter, at vores klients samle­ver­dæk­ning var blevet væsent­ligt forrin­get ved omval­get, at omvalgs­ma­te­ri­a­let var behæf­tet med alvor­lige fejl, fordi AP Pension ikke – selvom de vidste det – også i mate­ri­a­let oply­ste om 65-års reglen og om 800%‘s reglen, og at AP Pension derfor var fuldt bekendt med, at vores klient traf sin beslut­ning på ukor­rekt og ufuld­stæn­digt grundlag.

Nævnet finder på den baggrund, at vores klient i det hele er beret­ti­get til at fortryde sit omvalg.

 

HVAD NU?

AP Pension har efter­føl­gende afvist at følge kendel­sen. De henvi­ser til, at et mindre­tal i nævnet ikke fandt vores klient beret­ti­get til at fortryde sit omvalg, fordi han under klage­sags­be­hand­ling fik et kulan­ce­mæs­sigt tilbud fra AP Pension om at få reetab­le­ret sin tidli­gere samleverdækning.

De økono­mi­ske konse­kven­ser af tilbud­det (som ville være en særlig ordning under vores klients AP Netlink-ordning) var dog ikke gennem­sku­e­lige – hver­ken for vores klient eller for anke­næv­nets flertal.

Når AP Pension har afvist at følge kendel­sen, er vores klient nu desværre nødt til at indbringe sagen for domstolene.

Vi finder det ærger­ligt, at vores klient ikke bare skal opleve at overgå til en pensions­ord­ning, der slet ikke er, som han forven­tede, fordi han traf sit valg ud fra et profes­sio­nelt udar­bej­det infor­ma­tions­ma­te­ri­ale, der dog viste sig at være alvor­ligt mangel­fuldt. Nu skal han så også – efter at han har fået anke­næv­nets ord for, at omval­get var galt – til domsto­lene for at få ret.

Heru­d­over finder vi det selv­føl­ge­lig bekym­rende, at Danmarks fjer­de­stør­ste pensions­sel­skab igen står over for en rets­sag om ret til at fortryde et omvalg som følge af en forvær­ring af pensions­be­tin­gel­serne, og som der burde være oplyst om i forbin­delse med beslut­nin­gen. AP Pension er i forvejen også sagsøgt i et grup­pe­søgs­mål med flere hund­rede delta­gere, hvor påstan­den også er en ret til at fortryde omvalg.

Vi er ikke bekendt med, om der er yder­li­gere kunder hos AP Pension, hvor ændrin­gen af ægte­fæl­lepen­sio­nen har samme centrale betyd­ning som for vores klient. Men der kan givet være mange flere AP Pensions­kun­der som står i en situ­a­tion, hvor de ved et selvvalgt omvalg af pensions­pro­dukt har mistet en vigtig og værdi­fuld dækning.

Den konkrete sag vil derfor også give anled­ning til en henven­delse til Finanstilsynet.

Økono­misk Ugebrev har i øvrigt skre­vet om deres vurde­ring af sagen og dens betyd­ning — læs den her.

Kira Kolby Christensen

Partner