Opgivelse af revalidering på grund af arbejdsskade og konkurrerende blodprop medførte en erhvervsevnetabsprocent på 20 efter retssag

Anke­sty­rel­sen har efter anlæg af rets­sag og fore­læg­gelse for Retslæ­ge­rå­det ændret en tidli­gere afgø­relse om afslag på erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning såle­des, at en pæda­gog nu får tilkendt erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning svarende til 20 %.

En pæda­gog var i 1996 udsat for en tilska­de­komst med højre ankel, som blev takse­ret til 8 % i godt­gø­relse for varigt mén. Skaden medførte syge­mel­ding og afsked og dernæst arbejds­prøv­ning, hvor­ef­ter pæda­go­gen efter EDB kursus påbe­gyndte reva­li­de­rings­for­løb som soci­al­rå­d­gi­ver i 2001 og herun­der fik tilkendt 20 % midler­ti­dig erhvervsevnetabserstatning.

Reva­li­de­rings­for­lø­bet gik ikke opti­malt, og efter indlæg­gelse med en blod­prop i februar 2006 måtte pæda­go­gen opgive reva­li­de­rings­for­lø­bet og oply­ste, at hun inden – havde vanske­ligt herved – hvil­ket dog ikke var klart doku­men­te­ret af oplys­nin­ger fra Den Social Højskole eller Kommunen.

Efter visi­ta­tion til fleksjob afgjorde Arbejds­ska­desty­rel­sen og senere Anke­sty­rel­sen, at pæda­go­gen ikke var beret­ti­get til erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning. Heref­ter anlagde BUPL på vegne pæda­go­gen sag med påstand om erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning svarende til 20 %. Der blev stil­let spørgs­mål til Retslæ­ge­rå­det, og Retslæ­ge­rå­det udtalte blandt andet, at det var tvivl­s­omt, om pæda­go­gen over­ho­ve­det havde kogni­tive gener efter blodproppen.

Anke­sty­rel­sen genop­tog heref­ter sagen og tilkendte pæda­go­gen erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning svarende til 20 %.