Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
29.06.2006

Organisation er ikke forpligtet til at betale for retshjælp har Vestre Landsret afgjort

Elmer & Partnere


Vestre Landsret har i afgørelse af 23. juni 2006 frifundet Danske Produktionshøjskolers Lærerforening for et krav fra et tidligere medlem om betaling af omkostninger ved at føre retssag. Sagens omstændigheder er følgende: Et medlem af Danske Produktionshøjskolers Lærerforening (i det følgende DPL) blev bortvist i januar 2002. I den anledning kontaktede han DPL, der indledte forhandlinger med arbejdsgiveren om en mulig forligsmæssig løsning af sagen. Samtidig hermed offentliggjorde medlemmet på sin private hjemmeside en række stærkt kritiske og ærekrænkende indlæg om den tidligere arbejdsgivers forhold, hvilket foranledigede DPL til at standse hjælpen til ham. Under en efterfølgende bortvisningssag fik medlemmet medhold i, at bortvisningen af ham havde været uberettiget, og derfor anmodede medlemmet DPL om at få dækket de omkostninger, han havde haft til at antage egen advokat. Vestre Landsret frifandt ved dom af 23. juni 2006 DPL, idet landsretten blandt andet lagde vægt på, at vedtægterne for DPL – der er på linje med de fleste andre faglige organisationers vedtægter – ikke indeholdt en ubetinget ret til juridisk bistand. Landsretten lagde endvidere vægt på, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte det skøn, DPL havde udøvet i anledning af beslutningen om at standse den juridiske bistand. Da medlemmet endvidere havde haft lejlighed til at få bedømt spørgsmålet om berettigelsen heraf på DPL’s generalforsamling, fandt landsretten ikke grundlag for at pålægge DPL at skulle erstatte medlemmet de advokatomkostninger, han havde afholdt.


Elmer & Partneres bemærkninger:

Dommen illustrerer, at den omstændighed, at det i en formålsbestemmelse i en faglig organisation fremgår, at foreningens formål er at yde juridisk bistand ikke automatisk giver et medlem ubetinget ret til bistand, endsige advokatbistand. Ligeledes fastslår dommen, at en faglig organisation er berettiget til at udøve et skøn over, hvorvidt man ønsker at fortsætte en sag. Dette skøn vil ikke blive tilsidesat, såfremt skønnet beror på saglige omstændigheder og ikke er udtryk for en forskelsbehandling af et medlem frem for andre.


Henvendelser i anledning af dommen kan rettes til advokat Peter Breum, der førte sagen for Danske Produktionshøjskolers Lærerforening.


Flere nyheder
Om os