Organisation er ikke forpligtet til at betale for retshjælp har Vestre Landsret afgjort.

Vestre Lands­ret har i afgø­relse af 23. juni 2006 frifun­det Danske Produk­tions­højsko­lers Lærer­for­e­ning for et krav fra et tidli­gere medlem om beta­ling af omkost­nin­ger ved at føre rets­sag. Sagens omstæn­dig­he­der er følgende: Et medlem af Danske Produk­tions­højsko­lers Lærer­for­e­ning (i det følgende DPL) blev bort­vist i januar 2002. I den anled­ning kontak­tede han DPL, der indledte forhand­lin­ger med arbejds­gi­ve­ren om en mulig forligs­mæs­sig løsning af sagen. Samti­dig hermed offent­lig­gjorde medlem­met på sin private hjem­meside en række stærkt kriti­ske og ærekræn­kende indlæg om den tidli­gere arbejds­gi­vers forhold, hvil­ket foran­le­di­gede DPL til at standse hjæl­pen til ham. Under en efter­føl­gende bort­vis­nings­sag fik medlem­met medhold i, at bort­vis­nin­gen af ham havde været uberet­ti­get, og derfor anmo­dede medlem­met DPL om at få dækket de omkost­nin­ger, han havde haft til at antage egen advo­kat. Vestre Lands­ret frifandt ved dom af 23. juni 2006 DPL, idet lands­ret­ten blandt andet lagde vægt på, at vedtæg­terne for DPL – der er på linje med de fleste andre faglige orga­ni­sa­tio­ners vedtæg­ter – ikke inde­holdt en ubetin­get ret til juri­disk bistand. Lands­ret­ten lagde endvi­dere vægt på, at der ikke var grund­lag for at tilsi­de­sætte det skøn, DPL havde udøvet i anled­ning af beslut­nin­gen om at standse den juri­di­ske bistand. Da medlem­met endvi­dere havde haft lejlig­hed til at få bedømt spørgs­må­let om beret­ti­gel­sen heraf på DPL’s gene­ral­for­sam­ling, fandt lands­ret­ten ikke grund­lag for at pålægge DPL at skulle erstatte medlem­met de advo­ka­tom­kost­nin­ger, han havde afholdt.

Elmer & Part­ne­res bemærkninger:
Dommen illu­stre­rer, at den omstæn­dig­hed, at det i en formåls­be­stem­melse i en faglig orga­ni­sa­tion frem­går, at fore­nin­gens formål er at yde juri­disk bistand ikke auto­ma­tisk giver et medlem ubetin­get ret til bistand, endsige advo­kat­bi­stand. Lige­le­des fast­slår dommen, at en faglig orga­ni­sa­tion er beret­ti­get til at udøve et skøn over, hvor­vidt man ønsker at fort­sætte en sag. Dette skøn vil ikke blive tilsi­de­sat, såfremt skøn­net beror på saglige omstæn­dig­he­der og ikke er udtryk for en forskel­s­be­hand­ling af et medlem frem for andre.

Henven­del­ser i anled­ning af dommen kan rettes til advo­kat Peter Breum, der førte sagen for Danske Produk­tions­højsko­lers Lærerforening.