Østre Landsret giver 6 måneders løn for overtrædelse af ligebehandlingslovens § 2

Østre Lands­ret har i en afgø­relse af 27. juni 2008 fast­slået, at en over­træ­delse af lige­be­hand­lings­lo­vens § 2 udlø­ser krav på godt­gø­relse på 6 måne­ders løn.

Sagens omstæn­dig­he­der var følgende:
En frisøras­si­stent var ansat i et barselsvi­ka­riat, der var tids­be­græn­set til ca. 7 måne­der.

I løbet af vika­ri­a­tet blev frisø­ren gravid. Arbejds­gi­ve­ren ønskede i forlæn­gelse af vika­ri­a­tets ophør at ansætte en medar­bej­der, der skulle være 1. dame i forret­nin­gen. Den gravide frisøras­si­stent blev ikke tilbudt jobbet, og ifølge 2 forkla­rin­ger skyl­des det netop hendes gravi­di­tet.

Lands­ret­ten fastslog indled­nings­vis, at en mang­lende forlæn­gelse af vika­ri­a­tet ikke var omfat­tet af lige­be­hand­lings­lo­vens § 9, der alene omhand­ler afske­di­gelse, hvil­ket der ikke var tale om i den pågæl­dende situ­a­tion, hvor den pågæl­dende frisøras­si­stent ikke blev ansat i en ny stil­ling som 1. dame.

Imid­ler­tid fandt lands­ret­ten, at der var påvist sådanne fakti­ske omstæn­dig­he­der, at det havde formod­ning for sig, at netop frisø­rens gravi­di­tet var årsag til, at hun ikke blev ansat.

Dette var en over­træ­delse af lige­be­hand­lings­lo­vens § 2, da arbejds­gi­ve­ren heref­ter ikke havde løftet bevis­byr­den for, at gravi­di­te­ten hver­ken helt eller delvist spil­lede nogen rolle for beslut­nin­gen om ansæt­telse, fastslog retten, at der forelå en over­træ­delse, hvor godt­gø­rel­sen skulle udmå­les efter lige­be­hand­lings­lo­vens § 14.

Belø­bet blev fast­sat til 6 måne­ders løn.

Det bemær­kel­ses­vær­dige ved denne afgø­relse er, at lands­ret­ten herved ikke følger Højeste­rets dom af 29. januar 2008, hvor en over­træ­delse af lige­be­hand­lings­lo­vens § 2, jf. § 14 alene takse­ret til en godt­gø­relse på 25.000 kr.

Der har i visse arbejds­gi­ver­kredse og hos deres advo­ka­ter hersket en udbredt opfat­telse af, at Højeste­rets­dom­men ende­ligt gjorde op med godt­gø­rel­ses­ni­veauet ved over­træ­delse af lige­be­hand­lings­lo­vens § 2.

Dette er ikke tilfæl­det.

Østre Lands­rets dom af 27. juni 2008 er i øvrigt på linje med en afgø­relse af 26. maj 2008 fra Vestre Lands­ret. Denne afgø­relse havde dog et lidt andet faktum end i denne nyhed omtalte afgø­relse.

Henven­delse om sagen kan rejses til advo­kat Peter Breum, der førte sagen for Frisør­for­bun­det.

Peter Breum

Partner

Direkte: +45 3367 6780