Østre Landsret: Guldborgsund Kommune erstatningsansvarlig for fejlagtig afgørelse

Østre Lands­ret har ved dom af 9. septem­ber 2014 stad­fæ­stet, at Guld­borgs­und Kommune er erstat­nings­ansvar­lig for at have stand­set udbe­ta­lin­gen af syge­dag­penge til en kvin­de­lig pæda­gog, der endnu ikke havde fået afkla­ret sin arbejd­s­evne. Lands­ret­ten udtalte, at det var klart fejl­ag­tigt, når kommu­nen stil­lede som betin­gelse for forlæn­gelse af syge­dag­pen­gene, at helbreds­si­tu­a­tio­nen var afkla­ret, eller at der med sikker­hed ville kunne ske afkla­ring inden for forlængelsesperioden.

Syge­dag­penge stand­set – uafkla­ret helbredstilstand
Sagen vedrørte en kvin­de­lig pæda­gog med en alvor­lig rygli­delse. I forbin­delse med udlø­bet af varig­heds­be­græns­nin­gen for syge­dag­pen­gene traf kommu­nen afgø­relse om afslag på yder­li­gere forlæn­gelse. Kommu­nen begrun­dede afgø­rel­sen med, at kvin­dens helbreds­si­tu­a­tion ikke var afkla­ret. Det var nemlig uafkla­ret, om hun skulle gennemgå en rygo­pe­ra­tion. Denne afgø­relse blev under­kendt af Beskæf­ti­gel­ses­an­ke­næv­net, der afgjorde, at pæda­go­gen var beret­ti­get til forlæn­gelse af udbe­ta­lin­gen af syge­dag­penge med yder­li­gere 39 uger, da det var sand­syn­ligt, at der ville kunne ske en afkla­ring af arbejd­s­ev­nen, herun­der de helbreds­mæs­sige forhold, inden for de 39 uger.

Over­ladt til selvforsørgelse
Pæda­go­gen over­gik til selv­for­sør­gelse, da syge­dag­pen­gene blev stand­set. På tids­punk­tet, hvor nævnet traf afgø­relse i sagen, var der forlø­bet mere end 39 uger, fra syge­dag­pen­gene var blevet bragt til ophør. Konse­kven­sen af nævnets afgø­relse blev derfor, at hun fik efter­be­talt 39 ugers syge­dag­penge, mens hun blev arbejds­prø­vet. Hun modtog hver­ken syge­dag­penge eller anden ydelse. Da afkla­rin­gen ende­lig blev gennem­ført, fik pæda­go­gen tilkendt førtids­pen­sion. Hendes tab bestod såle­des i, at hun ikke ville have stået uden nogen ydelse i seks måne­der, hvis kommu­nen oprin­de­ligt havde forlæn­get syge­dag­pen­gene og da iværk­sat en afkla­ring af hendes arbejdsevne.

Lands­ret­tens dom: Ikke krav om sikker­hed for afkla­ring inden for 39 uger
Lands­ret­ten stad­fæ­stede byret­tens dom og dømte kommu­nen erstat­nings­ansvar­lig. Lands­ret­ten lagde lige­som byret­ten vægt på, at kommu­nen afgø­relse efter sin ordlyd var i strid med Anke­sty­rel­sens prak­sis. Lands­ret­ten udtalt blandt andet, at det hver­ken er en betin­gelse for forlæn­gelse, at den syge­meld­tes helbreds­mæs­sige situ­a­tion er afkla­ret, eller at der med sikker­hed vil kunne opnås en afkla­ring inden for forlæn­gel­ses­pe­ri­o­den. Forlæn­gelse af syge­dag­pen­gene forud­sæt­ter deri­mod, at det på tids­punk­tet for varig­heds­be­græns­nin­gen er forven­te­ligt, at afkla­rin­gen vil kunne ske inden for de 39 uger. Pæda­go­gen fik på den baggrund tilkendt 99.500 kr. i erstat­ning for den peri­ode, hvor hun stod uden forsørgelse.

Kommen­tar
Dommen viser, at i en situ­a­tion, hvor en kommune — i strid med Anke­sty­rel­sen prak­sis med udgangs­punkt i det, som lands­ret­ten beteg­ner som en klar fejl­ag­tig forstå­else af syge­dag­pen­ge­loven — stand­ser en syge­meldt persons syge­dag­penge, så skal kommu­nen bærer den syge­meld­tes økono­mi­ske tab.

Dommen har betyd­ning for de sager, hvor en kommune stand­ser syge­dag­pen­gene og efter­føl­gende bliver under­kendt af Anke­sty­rel­sen. Hvis der er tale om, at kommu­nen afgø­relse bliver under­kendt, fordi den er udtryk for en forkert rets­op­fat­telse, så vil dette være erstat­nings­på­dra­gende i de situ­a­tio­ner, hvor den syge­meldte lider et tab som følge af, at syge­dag­pen­gene uberet­ti­get blev standset.

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Niko­laj Niel­sen,  som førte sagen for pæda­go­gen på vegne BUPL.