Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
11.09.2014

Østre Landsret: Guldborgsund Kommune erstatningsansvarlig for fejlagtig afgørelse

Elmer & Partnere


Østre Landsret har ved dom af 9. september 2014 stadfæstet, at Guldborgsund Kommune er erstatningsansvarlig for at have standset udbetalingen af sygedagpenge til en kvindelig pædagog, der endnu ikke havde fået afklaret sin arbejdsevne. Landsretten udtalte, at det var klart fejlagtigt, når kommunen stillede som betingelse for forlængelse af sygedagpengene, at helbredssituationen var afklaret, eller at der med sikkerhed ville kunne ske afklaring inden for forlængelsesperioden.


Sygedagpenge standset – uafklaret helbredstilstand

Sagen vedrørte en kvindelig pædagog med en alvorlig ryglidelse. I forbindelse med udløbet af varighedsbegrænsningen for sygedagpengene traf kommunen afgørelse om afslag på yderligere forlængelse. Kommunen begrundede afgørelsen med, at kvindens helbredssituation ikke var afklaret. Det var nemlig uafklaret, om hun skulle gennemgå en rygoperation. Denne afgørelse blev underkendt af Beskæftigelsesankenævnet, der afgjorde, at pædagogen var berettiget til forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge med yderligere 39 uger, da det var sandsynligt, at der ville kunne ske en afklaring af arbejdsevnen, herunder de helbredsmæssige forhold, inden for de 39 uger.


Overladt til selvforsørgelse

Pædagogen overgik til selvforsørgelse, da sygedagpengene blev standset. På tidspunktet, hvor nævnet traf afgørelse i sagen, var der forløbet mere end 39 uger, fra sygedagpengene var blevet bragt til ophør. Konsekvensen af nævnets afgørelse blev derfor, at hun fik efterbetalt 39 ugers sygedagpenge, mens hun blev arbejdsprøvet. Hun modtog hverken sygedagpenge eller anden ydelse. Da afklaringen endelig blev gennemført, fik pædagogen tilkendt førtidspension. Hendes tab bestod således i, at hun ikke ville have stået uden nogen ydelse i seks måneder, hvis kommunen oprindeligt havde forlænget sygedagpengene og da iværksat en afklaring af hendes arbejdsevne.


Landsrettens dom: Ikke krav om sikkerhed for afklaring inden for 39 uger

Landsretten stadfæstede byrettens dom og dømte kommunen erstatningsansvarlig. Landsretten lagde ligesom byretten vægt på, at kommunen afgørelse efter sin ordlyd var i strid med Ankestyrelsens praksis. Landsretten udtalt blandt andet, at det hverken er en betingelse for forlængelse, at den sygemeldtes helbredsmæssige situation er afklaret, eller at der med sikkerhed vil kunne opnås en afklaring inden for forlængelsesperioden. Forlængelse af sygedagpengene forudsætter derimod, at det på tidspunktet for varighedsbegrænsningen er forventeligt, at afklaringen vil kunne ske inden for de 39 uger. Pædagogen fik på den baggrund tilkendt 99.500 kr. i erstatning for den periode, hvor hun stod uden forsørgelse.


Kommentar

Dommen viser, at i en situation, hvor en kommune – i strid med Ankestyrelsen praksis med udgangspunkt i det, som landsretten betegner som en klar fejlagtig forståelse af sygedagpengeloven – standser en sygemeldt persons sygedagpenge, så skal kommunen bærer den sygemeldtes økonomiske tab.


Dommen har betydning for de sager, hvor en kommune standser sygedagpengene og efterfølgende bliver underkendt af Ankestyrelsen. Hvis der er tale om, at kommunen afgørelse bliver underkendt, fordi den er udtryk for en forkert retsopfattelse, så vil dette være erstatningspådragende i de situationer, hvor den sygemeldte lider et tab som følge af, at sygedagpengene uberettiget blev standset.


Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Nikolaj Nielsen,  som førte sagen for pædagogen på vegne BUPL.


Flere nyheder
Om os