Østre Landsret har i en dom afgjort, at bevisbyrdereglen i arbejdsskadesikringsloven også skal anvendes i sager om genoptagelse inden 5 år

Østre lands­ret har i dom af 22. januar 2007 givet Dansk Soci­al­rå­d­gi­ver­for­e­ning medhold i, at et medlems sag skal genop­ta­ges som følge af helbreds­mæs­sige og erhvervs­mæs­sige forvær­rin­ger indtruf­fet efter den oprin­de­lige afgø­relse. Den skade­ramte kvinde var i 1996 udsat for trus­ler over en peri­ode, hvil­ket blev aner­kendt som erhvervs­syg­dom. Hun blev deref­ter reva­li­de­ret til soci­al­rå­d­gi­ver, og arbej­dede i årene heref­ter som sådan. Dog var hun udsat for et par — mindre alvor­lige — trus­sel­si­tu­a­tio­ner, som ikke selv­stæn­digt kunne aner­ken­des som arbejds­ska­der, lige­som hun efter Anke­sty­rel­sens opfat­telse også var psykisk præget af et par døds­fald i den nærme­ste fami­lie. Hun måtte opgive sit arbejde og fik tilkendt pension. Da det siden ca. 2003/2004 har været — og er — Anke­sty­rel­sens prak­sis, jvf. SM U 2 og 3 ‑04; at skade­lidte nu skulle have bevis­byr­den for årsags­sam­men­hæng i alle sager om genop­ta­gelse af erstat­nings­spørgs­mål, traf Anke­sty­rel­sen afgø­relse om at sagen ikke skulle genop­ta­ges, idet det efter Anke­sty­rel­sens opfat­telse ikke var over­ve­jende sand­syn­ligt, at der var årsags­sam­men­hæng mellem skaden og de senere konsta­te­rede helbreds­mæs­sige og soci­ale forvær­rin­ger. Efter vores opfat­telse er denne prak­sis udtryk for en prak­sis­æn­dring og i modstrid med bemærk­nin­ger til bevis­byr­de­reg­len (tidli­gere § 13 — nu § 12,2). Østre Lands­ret fulgte vort syns­punkt og fandt ikke at Anke­sty­rel­sen havde løftet bevis­byr­den, hvor­for sagen skulle genop­ta­ges. Det vides ikke om dommen ankes.

Elmer og Part­ne­res kommentar:
Dommen vedrø­rer et væsent­ligt prin­ci­pi­elt spørgs­mål, der kan have betyd­ning for ganske mange skade­lidte for hvem det er forbun­det med usik­ker­hed at vurdere om årsa­gen til forvær­rin­gen i op til 5 år efter den oprin­de­lige afgø­relse skyl­des en aner­kendt arbejds­skade eller andre forhold. Tidli­gere har Vestre Lands­ret i en dom fra forsom­me­ren 2006 tilsva­rende vurde­ret, at bevis­byr­den i sager om genop­ta­gelse inden 5 år påhvi­ler myndig­he­derne, men Vestre Lands­ret vurde­rede i den pågæl­dende sag, at Anke­sty­rel­sen havde ført bevis. Dommen fra Vestre Lands­ret er anket til Højeste­ret. Formodent­lig vil Anke­sty­rel­sen fort­sætte sin prak­sis, uagtet der nu fra såvel Vestre- som Østre Lands­ret er afsagt domme, der under­ken­der denne praksis.

Yder­li­gere oplys­nin­ger kan fås ved henven­delse til Søren Kjær Jensen, der har ført sagen

Søren Kjær Jensen

Partner