Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
06.02.2007

Østre Landsret har i en dom afgjort, at bevisbyrdereglen i arbejdsskadesikringsloven også skal anvendes i sager om genoptagelse inden 5 år

Elmer & Partnere


Østre landsret har i dom af 22. januar 2007 givet Dansk Socialrådgiverforening medhold i, at et medlems sag skal genoptages som følge af helbredsmæssige og erhvervsmæssige forværringer indtruffet efter den oprindelige afgørelse. Den skaderamte kvinde var i 1996 udsat for trusler over en periode, hvilket blev anerkendt som erhvervssygdom. Hun blev derefter revalideret til socialrådgiver, og arbejdede i årene herefter som sådan. Dog var hun udsat for et par – mindre alvorlige – trusselsituationer, som ikke selvstændigt kunne anerkendes som arbejdsskader, ligesom hun efter Ankestyrelsens opfattelse også var psykisk præget af et par dødsfald i den nærmeste familie. Hun måtte opgive sit arbejde og fik tilkendt pension. Da det siden ca. 2003/2004 har været – og er – Ankestyrelsens praksis, jvf. SM U 2 og 3 -04; at skadelidte nu skulle have bevisbyrden for årsagssammenhæng i alle sager om genoptagelse af erstatningsspørgsmål, traf Ankestyrelsen afgørelse om at sagen ikke skulle genoptages, idet det efter Ankestyrelsens opfattelse ikke var overvejende sandsynligt, at der var årsagssammenhæng mellem skaden og de senere konstaterede helbredsmæssige og sociale forværringer. Efter vores opfattelse er denne praksis udtryk for en praksisændring og i modstrid med bemærkninger til bevisbyrdereglen (tidligere § 13 – nu § 12,2). Østre Landsret fulgte vort synspunkt og fandt ikke at Ankestyrelsen havde løftet bevisbyrden, hvorfor sagen skulle genoptages. Det vides ikke om dommen ankes.


Elmer og Partneres kommentar:

Dommen vedrører et væsentligt principielt spørgsmål, der kan have betydning for ganske mange skadelidte for hvem det er forbundet med usikkerhed at vurdere om årsagen til forværringen i op til 5 år efter den oprindelige afgørelse skyldes en anerkendt arbejdsskade eller andre forhold. Tidligere har Vestre Landsret i en dom fra forsommeren 2006 tilsvarende vurderet, at bevisbyrden i sager om genoptagelse inden 5 år påhviler myndighederne, men Vestre Landsret vurderede i den pågældende sag, at Ankestyrelsen havde ført bevis. Dommen fra Vestre Landsret er anket til Højesteret. Formodentlig vil Ankestyrelsen fortsætte sin praksis, uagtet der nu fra såvel Vestre- som Østre Landsret er afsagt domme, der underkender denne praksis.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Søren Kjær Jensen, der har ført sagen


Flere nyheder
Om os