Overførsel af en virksomhed til to eller flere samarbejdende parter omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Dom fra Sø- og Handelsretten.

DOMMEN ER ANKET TIL HØJESTERET

HK har i en prin­ci­piel dom fra Sø- og Handels­ret­ten fået medhold i, at en klini­kas­si­stent ansat hos en tand­læge, der solgte sin virk­som­hed, er beskyt­tet af virk­som­heds­over­dra­gel­ses­lo­ven, selvom klini­kas­si­sten­ten ikke blev ansat hos køber af virk­som­he­den. Klini­kas­si­sten­ten blev ansat i et andet firma, der stilede klinik faci­li­te­ter og klini­kas­si­sten­ter til rådig­hed for køber. Over­førs­len af virk­som­he­den til dette samvirke blev anset for en virk­som­heds­over­dra­gelse omfat­tet af loven herom. Sagens nærmere omstæn­dig­he­der: Tand­læge 1 (sælger) drev en lille en perso­ners tand­læge­kli­nik og havde over en længere peri­ode forsøgt at afhænde den for at gå på pension. Der var 1 ansat klini­kas­si­stent og ikke andre tand­læ­ger. Klini­kas­si­sten­ten havde været ansat 11 år til begges tilfreds­hed. Tand­læge 2 (køber) ville gerne starte som selv­stæn­dig tand­læge, men ønskede ikke at stå for admi­ni­stra­tion m.m. Et leasings­el­skab udle­jer tand­læ­ge­stole med alt moderne udstyr inklu­sive klini­kas­si­sten­ter. Uden­for tand­læ­ge­bran­chen kaldes det kontor­ho­tel­ler. Udadtil driver tand­læ­gerne virk­som­hed fra leasings­el­ska­bets klinik på samme måde som alle andre tand­læ­ger. I stedet for selv at fore­stå admi­ni­stra­tion, indkøb, ansæt­telse m.m. beta­ler tand­læ­gen en fast pris herfor til leasings­el­ska­bet. De 2 tand­læ­ger indgik aftale om salg af virk­som­he­den. Køber over­tog patien­ter, tele­fon­num­mer og visse dele af inven­ta­ret. Det blev udtryk­ke­ligt anført, at der ikke fulgte perso­nale med. Samti­dig indgik køber tand­læge aftale med leasings­el­ska­bet om leje af faci­li­te­terne 20 timer om ugen. Dagen efter sælger ophørte med drift star­tede køber såle­des virk­som­hed på ny adresse med samme patient­grund­lag. Klini­kas­si­sten­ten blev ansat fuld tid i leasings­el­ska­bet. Hun arbej­dede som klini­kas­si­stent for den tand­læge, der havde købt virk­som­he­den, men skulle også fore­tage admi­ni­stra­tive opga­ver for leasings­el­ska­bet. Hun havde selv opsagt sin stil­ling hos sælger, og forkla­rede herom, at hun havde fået at vide ”at det var det eneste der mang­lede for at det hele kunne falde på plads”. Efter 2½ måneds ansæt­telse blev klini­kas­si­sten­ten opsagt med 1 måneds varsel af Leasings­el­ska­bet, fordi selska­bet ikke mente hun hurtigt nok kom ind i de nye ruti­ner. Der var enig­hed om, at hvis virk­som­heds­over­dra­gel­ses­lo­ven fandt anven­delse, ville klini­kas­si­sten­ten have krav på 6 måne­ders opsi­gelse. HK rejste også krav om, at opsi­gel­sen var usag­lig, fordi der ikke var givet klini­kas­si­sten­ten tilstræk­ke­lig tid, til at komme ind i de nye ruti­ner. Proble­met i sagen var heref­ter, at leasings­el­ska­bet, der ansatte klini­kas­si­sten­ten, ikke var køber af virk­som­he­den, og dermed ikke alene opfyldte virk­som­heds­over­dra­gel­ses­lo­vens bestem­mel­ser. Køber tand­læ­gen havde udtryk­ke­ligt sikret sig, at der ikke medfulgte perso­nale, og var ikke direkte arbejds­gi­ver. Sø- og Handels­ret­ten fandt vedr. virk­som­heds­over­dra­gel­ses­spørgs­må­let • at leasings­el­ska­bets ansæt­telse af klini­kas­si­sten­ten var med henblik på forsat arbejde med patien­terne fra den gamle virk­som­hed • at over­førs­len samlet set i over­ens­stem­melse med EF-domstolens retnings­li­nier opfyldte kravene til virk­som­heds­over­dra­gelse • at der ikke var noget ophør i klini­kas­si­sten­tens arbejde for samme patien­ter • at den af sælger drevne virk­som­hed såle­des over­før­tes ”til samlet drift i et samvirke mellem leasings­el­ska­bet og køber på grund­lag af deres samar­bejds­kon­trakt” og at ”over­førs­len samlet set i forhold til klini­kas­si­sten­ten må anses for en virk­som­heds­over­dra­gelse, der er omfat­tet af loven herom” • at ”en modsat anta­gelse ikke kan støt­tes på virk­som­heds­over­dra­gel­ses­lo­vens ordlyd eller formål og kunne føre til det uanta­ge­lige resul­tat at ansatte ved over­fø­relse af den samlede virk­som­hed til to eller flere samar­bej­dende parter mistede deres rettig­he­der i henhold til loven” • at køber og leasings­el­ska­bet soli­da­risk var ansvar­lige for opfyl­del­sen af virk­som­heds­over­dra­gel­ses­lo­ven I konse­kvens heraf er ansæt­tel­sen fort­sat og klini­kas­si­sten­tens opsi­gelse uden betyd­ning. Klini­kas­si­sten­ten fik derfor løn i opsi­gel­ses­pe­ri­o­den redu­ce­ret med løn fra ny ansæt­telse og godt­gø­relse for usag­lig afske­di­gelse svarende til 3 måne­ders løn. I det indbyr­des forhold mellem Leasings­el­ska­bet og køber skulle leasings­el­ska­bet bære hele udgif­ten, da leasings­el­ska­bet formelt var arbejdsgiver.

Elmer og Part­ne­res bemærkninger:
Som anført af Sø- og Handels­ret­ten ville ethvert andet resul­tat være ”uanta­ge­ligt”. Spørgs­må­let var, om der var et juri­disk hul, der mulig­gjorde opsplit­ning på adskilte juri­di­ske enhe­der. Det er meget glæde­ligt at Sø- og Handels­ret­ten afvi­ser sådanne mulig­he­der. Som anført i dommen accep­te­rede HK, at det kan være forret­nings­mæs­sigt velbe­grun­det at fort­sætte drif­ten af virk­som­he­den på den anførte måde. Men når den nye arbejds­gi­ver får forde­lene af, at medar­bej­de­ren følger med, med den viden om patien­ter og sædvan­lige ruti­ner, medar­bej­de­ren har, må arbejds­gi­ve­ren også accep­tere de plig­ter der følger med.

For yder­li­gere uddyb­ning kan henven­delse ske til advo­kat Jacob Golds­ch­midt, der førte sagen for HK. Dommen kan i fuld ordlyd down­lo­a­des fra Sø- og Handels­ret­tens hjem­meside eller mere speci­fikt http://www.domstol.dk/?id=16692.

Jacob Goldschmidt

Partner