Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
19.05.2006

Overførsel af en virksomhed til to eller flere samarbejdende parter omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Dom fra Sø- og Handelsretten.

Elmer & Partnere
19.05.2006

DOMMEN ER ANKET TIL HØJESTERET

HK har i en principiel dom fra Sø- og Handelsretten fået medhold i, at en klinikassistent ansat hos en tandlæge, der solgte sin virksomhed, er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven, selvom klinikassistenten ikke blev ansat hos køber af virksomheden. Klinikassistenten blev ansat i et andet firma, der stilede klinik faciliteter og klinikassistenter til rådighed for køber. Overførslen af virksomheden til dette samvirke blev anset for en virksomhedsoverdragelse omfattet af loven herom. Sagens nærmere omstændigheder: Tandlæge 1 (sælger) drev en lille en personers tandlægeklinik og havde over en længere periode forsøgt at afhænde den for at gå på pension. Der var 1 ansat klinikassistent og ikke andre tandlæger. Klinikassistenten havde været ansat 11 år til begges tilfredshed. Tandlæge 2 (køber) ville gerne starte som selvstændig tandlæge, men ønskede ikke at stå for administration m.m. Et leasingselskab udlejer tandlægestole med alt moderne udstyr inklusive klinikassistenter. Udenfor tandlægebranchen kaldes det kontorhoteller. Udadtil driver tandlægerne virksomhed fra leasingselskabets klinik på samme måde som alle andre tandlæger. I stedet for selv at forestå administration, indkøb, ansættelse m.m. betaler tandlægen en fast pris herfor til leasingselskabet. De 2 tandlæger indgik aftale om salg af virksomheden. Køber overtog patienter, telefonnummer og visse dele af inventaret. Det blev udtrykkeligt anført, at der ikke fulgte personale med. Samtidig indgik køber tandlæge aftale med leasingselskabet om leje af faciliteterne 20 timer om ugen. Dagen efter sælger ophørte med drift startede køber således virksomhed på ny adresse med samme patientgrundlag. Klinikassistenten blev ansat fuld tid i leasingselskabet. Hun arbejdede som klinikassistent for den tandlæge, der havde købt virksomheden, men skulle også foretage administrative opgaver for leasingselskabet. Hun havde selv opsagt sin stilling hos sælger, og forklarede herom, at hun havde fået at vide ”at det var det eneste der manglede for at det hele kunne falde på plads”. Efter 2½ måneds ansættelse blev klinikassistenten opsagt med 1 måneds varsel af Leasingselskabet, fordi selskabet ikke mente hun hurtigt nok kom ind i de nye rutiner. Der var enighed om, at hvis virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse, ville klinikassistenten have krav på 6 måneders opsigelse. HK rejste også krav om, at opsigelsen var usaglig, fordi der ikke var givet klinikassistenten tilstrækkelig tid, til at komme ind i de nye rutiner. Problemet i sagen var herefter, at leasingselskabet, der ansatte klinikassistenten, ikke var køber af virksomheden, og dermed ikke alene opfyldte virksomhedsoverdragelseslovens bestemmelser. Køber tandlægen havde udtrykkeligt sikret sig, at der ikke medfulgte personale, og var ikke direkte arbejdsgiver. Sø- og Handelsretten fandt vedr. virksomhedsoverdragelsesspørgsmålet • at leasingselskabets ansættelse af klinikassistenten var med henblik på forsat arbejde med patienterne fra den gamle virksomhed • at overførslen samlet set i overensstemmelse med EF-domstolens retningslinier opfyldte kravene til virksomhedsoverdragelse • at der ikke var noget ophør i klinikassistentens arbejde for samme patienter • at den af sælger drevne virksomhed således overførtes ”til samlet drift i et samvirke mellem leasingselskabet og køber på grundlag af deres samarbejdskontrakt” og at ”overførslen samlet set i forhold til klinikassistenten må anses for en virksomhedsoverdragelse, der er omfattet af loven herom” • at ”en modsat antagelse ikke kan støttes på virksomhedsoverdragelseslovens ordlyd eller formål og kunne føre til det uantagelige resultat at ansatte ved overførelse af den samlede virksomhed til to eller flere samarbejdende parter mistede deres rettigheder i henhold til loven” • at køber og leasingselskabet solidarisk var ansvarlige for opfyldelsen af virksomhedsoverdragelsesloven I konsekvens heraf er ansættelsen fortsat og klinikassistentens opsigelse uden betydning. Klinikassistenten fik derfor løn i opsigelsesperioden reduceret med løn fra ny ansættelse og godtgørelse for usaglig afskedigelse svarende til 3 måneders løn. I det indbyrdes forhold mellem Leasingselskabet og køber skulle leasingselskabet bære hele udgiften, da leasingselskabet formelt var arbejdsgiver.

Elmer og Partneres bemærkninger:
Som anført af Sø- og Handelsretten ville ethvert andet resultat være ”uantageligt”. Spørgsmålet var, om der var et juridisk hul, der muliggjorde opsplitning på adskilte juridiske enheder. Det er meget glædeligt at Sø- og Handelsretten afviser sådanne muligheder. Som anført i dommen accepterede HK, at det kan være forretningsmæssigt velbegrundet at fortsætte driften af virksomheden på den anførte måde. Men når den nye arbejdsgiver får fordelene af, at medarbejderen følger med, med den viden om patienter og sædvanlige rutiner, medarbejderen har, må arbejdsgiveren også acceptere de pligter der følger med.

For yderligere uddybning kan henvendelse ske til advokat Jacob Goldschmidt, der førte sagen for HK. Dommen kan i fuld ordlyd downloades fra Sø- og Handelsrettens hjemmeside eller mere specifikt http://www.domstol.dk/?id=16692.

Elmer & Partnere
Om os