Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
08.05.2012

Overraskende afslag på fri proces i ”ryger-sagen” i Højesteret.

Elmer & Partnere


Civilstyrelsen har givet afslag på fri proces til ankesagen i Højesteret mod Skandinavisk Tobakskompagni. Det begrundes særligt med, at sagen efter Østre Landsrets dom, der frifandt Skandinavisk Tobakskompagni, ikke længere anses for at være af så principiel karakter, at betingelserne for at bevilge fri proces anses for opfyldt. Tilsyneladende begrundes det bl.a. med, at de 3 dommere i Østre Landsret var enige om resultatet, og at bedømmelsen af, om rygeren har ret til erstatning, beror på en konkret vurdering af om betingelserne for at pålægge erstatningsansvar er opfyldt. Endvidere finder Civilstyrelsen uden nogen nærmere begrundelse heller ikke, at sagen har almindelig offentlig interesse, hvilket efter reglerne i retsplejeloven også kan begrunde bevilling af fri proces.


I en sag, hvor der for næsten 9 år siden blev bevilget fri proces, fordi sagen blev anset principiel, og hvor den blev henvist til landsretten, så der er direkte adgang til at anke til Højesteret, forekommer det højst besynderligt, at Civilstyrelsen nu ikke længere finder sagen principiel. Østre Landsret begrunder deres fastsættelse af sagens omkostninger med sagens principielle karakter, og den er ubestrideligt den første retssag i Danmark, hvor domstolene skal tage stilling til den juridiske ramme for producentens erstatningsansvar og de krav til bevis, der kan stilles i en sag mellem en almindelig forbruger og den producerende virksomhed. Sagen indeholder endvidere mange interessante og væsentlige spørgsmål, der kan få betydning for andre sager.


Procesbevillingsnævnet skal nu tage stilling til, om betingelserne for bevilling af fri proces er opfyldt. Imens er forberedelsen af ankesagen i Højesteret sat i stå.


Spørgsmål kan rettes til advokat Karsten Høj, kh@elmer-adv.dk eller på 33676767.


Flere nyheder
Om os