Overraskende afslag på fri proces i ”ryger-sagen” i Højesteret.

Civilsty­rel­sen har givet afslag på fri proces til ankesa­gen i Højeste­ret mod Skan­di­na­visk Tobaks­kom­pagni. Det begrun­des særligt med, at sagen efter Østre Lands­rets dom, der frifandt Skan­di­na­visk Tobaks­kom­pagni, ikke længere anses for at være af så prin­ci­piel karak­ter, at betin­gel­serne for at bevilge fri proces anses for opfyldt. Tilsy­ne­la­dende begrun­des det bl.a. med, at de 3 dommere i Østre Lands­ret var enige om resul­ta­tet, og at bedøm­mel­sen af, om ryge­ren har ret til erstat­ning, beror på en konkret vurde­ring af om betin­gel­serne for at pålægge erstat­nings­ansvar er opfyldt. Endvi­dere finder Civilsty­rel­sen uden nogen nærmere begrun­delse heller ikke, at sagen har almin­de­lig offent­lig inter­esse, hvil­ket efter reglerne i rets­plej­e­loven også kan begrunde bevil­ling af fri proces.

I en sag, hvor der for næsten 9 år siden blev bevil­get fri proces, fordi sagen blev anset prin­ci­piel, og hvor den blev henvist til lands­ret­ten, så der er direkte adgang til at anke til Højeste­ret, fore­kom­mer det højst besyn­der­ligt, at Civilsty­rel­sen nu ikke længere finder sagen prin­ci­piel. Østre Lands­ret begrun­der deres fast­sæt­telse af sagens omkost­nin­ger med sagens prin­ci­pi­elle karak­ter, og den er ubestri­de­ligt den første rets­sag i Danmark, hvor domsto­lene skal tage stil­ling til den juri­di­ske ramme for produ­cen­tens erstat­nings­ansvar og de krav til bevis, der kan stil­les i en sag mellem en almin­de­lig forbru­ger og den produ­ce­rende virk­som­hed. Sagen inde­hol­der endvi­dere mange inter­es­sante og væsent­lige spørgs­mål, der kan få betyd­ning for andre sager.

Proces­be­vil­lingsnæv­net skal nu tage stil­ling til, om betin­gel­serne for bevil­ling af fri proces er opfyldt. Imens er forbe­re­del­sen af ankesa­gen i Højeste­ret sat i stå.

Spørgs­mål kan rettes til advo­kat Karsten Høj, kh@elmer-adv.dk eller på 33676767.