Pædagogs skade efter løft af dykkerbælte var en ulykke — Ankestyrelsen dømt

Vestre Lands­ret har ved dom af 30. juni 2009 dømt Anke­sty­rel­sen til at aner­kende, at en tilska­de­komst opstået i 2002 var et ulyk­ke­stil­fælde, der skulle omfat­tes af det før 2004 gældende ulykkesbegreb.

Pæda­go­gen skulle hjælpe til med opryd­ning i den børne­have, hvor hun var ansat, efter at en foræl­der havde fortalt børnene om dykning. Pæda­go­gen deltog ikke selv heri, men tog efter­føl­gende bille­der af børnene og hjalp til med opryd­ning. Da hun endvi­dere ikke havde noget kend­skab til dykning, var det noget over­ra­skende for hende, at et bælte, hun samlede op fra gulvet, viste sig at være over­or­dent­lig tungt, og hun tabte da også bæltet, men pådrog sig gener i ryggen. Dykker­bæl­tet viste sig at veje 18 kg.

Arbejds­ska­desty­rel­sen og senere Anke­sty­rel­sen afvi­ste at henføre tilfæl­det under ulyk­kes­be­gre­bet. Under en efter­føl­gende rets­sag anlagt af BUPL på vegne pæda­go­gen var der endvi­dere tvist om, hvor­vidt hun umid­del­bart var kommet til skade ved hændelsen.

Byret­ten frifandt Anke­sty­rel­sen, men Vestre Lands­ret dømte med bl.a. den begrun­delse, “.. at det ikke kan anses for sædvan­ligt i den konkrete arbejds­si­tu­a­tion, at der under [pæda­go­gens] opryd­ning fore­fand­tes effek­ter med en sådan vægt, og at hun ikke havde anled­ning til at tage forholds­reg­ler herimod.”

Lands­ret­ten fandt endvi­dere, at der ved hændel­sen var sket en “skade­lig påvirk­ning af hendes helbredstilstand”.

Sagen blev ført af advo­kat Søren Kjær Jensen på vegne BUPL for pædagogen.

Søren Kjær Jensen

Partner