Sætter gebyr retssikkerheden over styr? - Vejledende udtalelser fra AES og retshjælpsforsikring

I sene­ste udgave af vores forsikrings­retlige maga­sin, perspek­tiv, sætter advo­ka­terne Gert Willer­s­lev, Chri­stian Skov­gaard og Karsten Høj fokus på gebyrstig­nin­gerne for indhen­telse af vejle­dende udta­lel­ser fra AES. 

I prak­sis har en vejle­dende udta­lelse stor betyd­ning for oplys­ning og afgø­relse af skade­lid­tes sag. Men over de senere år har man ople­vet et bety­de­ligt fald i de vejle­dende udta­lel­ser på mere end 30 %. 

Forkla­rin­gen findes med al sand­syn­lig­hed i de gebyrstig­nin­ger, der trådte i kraft pr. 1/1 2017. Geby­ret for en vejle­dende udta­lelse med og uden erhverv­sev­ne­tab er nemlig steget fra henholds­vis 8.600 kr. til 24.510 kr., og fra 5.100 kr. til 9.340 kr. 

Geby­ret har oftest være betalt af skade­vol­ders ansvars­for­sik­rings­sel­skab, men det er vores erfa­ring, at selska­berne i mindre omfang end tidli­gere vil betale for de vejle­dende udta­lel­ser – og at de skade­lidte på grund af gebyrstig­nin­gerne ofte ikke kan. 

Det har rejst to væsent­lige problem­stil­lin­ger, som vi sætter fokus på i denne udgi­velse af perspektiv: 

1. Har selska­ber­nes prak­sis ændret sig, og kan det være i strid med god forsikringsskik? 

2. Hvad bety­der gebyrstig­nin­gerne for skade­lid­tes retssikkerhed?

Læs udgi­vel­sen:

 

 

 

Christian Skovgaard

Advokat