Politimand var omfattet af arbejdsskadesikringsloven, da han på en bytur i sin fritid kom til skade ved slag og spark, fordi han greb ind over for to mænd, der overfaldt en tredje

Resul­tat
Anke­sty­rel­sen har i en konkret sag aner­kendt, at en poli­ti­as­si­stent var omfat­tet af arbejds­ska­desik­rings­lo­vens person­kreds, da han – fordi greb ind over for et krimi­nelt forhold – blev over­fal­det under en privat bytur.

Sagens baggrund
En poli­ti­as­si­stent var på vej hjem fra en privat tur i byen, da han over­væ­rede to mænd som upro­vo­ke­ret verbalt over­faldt en tredje sydlandsk udse­ende mand med raci­sti­ske udsagn. Poli­ti­as­si­sten­ten forsøgte verbalt at gribe ind og bringe det til stands­ning. I samme øjeblik poli­ti­as­si­sten­ten blan­dede sig – og forin­den han havde nået at legi­ti­mere sig selv som poli­ti­as­si­stent – blev han imid­ler­tid over­fal­det med et hårdt slag, hvor­ved han fik flæk­ket sit højre øjen­låg og tryk­ket sit kind­ben. Over­fal­det blev omgå­ende fulgt op med yder­li­gere spark og slag. Også poli­ti­as­si­sten­tens kamme­rat, der forsøgte at blande sig, blev overfaldet.

Poli­ti­as­si­sten­ten anmeldte hændel­sen til Arbejds­ska­desty­rel­sen, der imid­ler­tid afvi­ste forhol­det som værende omfat­tet af arbejds­ska­desik­rings­lo­vens regler.

Klagen til Ankestyrelsen
For Anke­sty­rel­sen argu­men­te­rede vi for det første for, at alvoren af den konkrete situ­a­tion havde beret­ti­get poli­ti­as­si­sten­ten til at ”indtræde i tjeneste”.

For det andet henvi­ste vi til forar­bej­derne til den særlige poli­tik­la­ge­ord­ning, hvor­ef­ter begre­bet ”inden for tjene­ste” som følge af poli­titje­ne­stens særlige karak­ter bør tolkes temme­lig vidt, hvis en poli­titje­ne­ste­mand mødes med en klage.

Vi argu­men­te­rede heref­ter for:

    • at man fra lovgi­vers side – af hensyn til netop poli­titje­ne­stens særlige karak­ter – havde fundet det nødven­digt at forpligte poli­ti­folk ud over deres tjene­ste, hvorfor
    • at poli­titje­ne­stens særlige karak­ter i over­ens­stem­melse hermed tillige burde beskytte poli­titje­ne­ste­mænd ud over deres tjene­ste, når de i en konkret situ­a­tion følte sig forplig­tet til at ”indtræde i tjene­ste”, og
    • at der i den konkrete situ­a­tion ikke kunne herske tvivl om, at poli­ti­as­si­sten­ten ville have været omfat­tet af poli­tik­la­ge­ord­nin­gen, var han som følge af sin adfærd blevet mødt med en klage over sin måde at hånd­tere situ­a­tio­nen på.

Anke­sty­rel­sens afgørelse
Anke­sty­rel­sen begrun­dede sin afgø­relse med, at hans stil­ling som poli­ti­as­si­stent medførte en større forplig­telse for ham til under ellers private forhold at gribe ind over for situ­a­tio­ner, hvor en lovover­træ­delse alle­rede er begået, eller hvor der er risiko for, at en – even­tu­elt yder­li­gere – lovover­træ­delse vil blive begået.

Inter­es­sant er det også, at Anke­sty­rel­sen ikke fandt det at være en forud­sæt­ning for at være omfat­tet af arbejds­ska­desik­rings­lo­ven, at poli­ti­as­si­sten­ten forin­den havde legi­ti­me­ret sig som sådan, eller at over­falds­mæn­dene på andet grund­lag var bekendt hermed. Poli­ti­as­si­sten­ten fand­tes at have udført arbejde, da han umid­del­bart efter sin verbale inter­ven­tion blev over­fal­det af de pågæl­dende to mænd. Under sagen for Arbejds­ska­desty­rel­sen havde Rigs­po­li­tiet ellers udtalt, at man som udgangs­punkt skal legi­ti­mere sig selv som poli­ti­as­si­stent, førend man er ”indt­rådt i tjeneste”.

Anke­sty­rel­sen har nu hjem­vist sagen til Arbejds­ska­desty­rel­sen med henblik på, at der straks træf­fes afgø­relse om, hvor­vidt hændel­sen i øvrigt kan aner­ken­des som en ulykke efter arbejds­ska­desik­rings­lo­ven, og om poli­ti­as­si­sten­ten i givet fald er beret­ti­get til erstat­ning efter loven.

Kommen­tar
Det er glæde­ligt, at Anke­sty­rel­sen med sin formu­le­ring af afgø­rel­sen aner­ken­der, at der som følge af poli­titje­ne­stens særlige karak­ter påhvi­ler poli­ti­folk en større forplig­telse, og at det derfor er nødven­digt tilsva­rende at beskytte dem, hvis de under i øvrigt private omstæn­dig­he­der føler et ansvar til at blande sig i forhold, der kan inde­bære lovovertrædelser.

Afgø­rel­sen er af disse grunde også prin­ci­piel og får betyd­ning for alle politifolk.

Henven­del­ser om afgø­rel­sen og sagen i øvrigt kan rettes til advo­kat­fuld­mæg­tig Kira Kolby Chri­sten­sen på kkc@elmer-adv.dk, der havde klagesagen.

Kira Kolby Christensen

Partner