Præjudiciel afgørelse vedrørende aldersdiskrimination (EU Domstolen C‑546/11)

EU Domsto­len har afsagt dom den 26. septem­ber 2013 vedrø­rende en prin­ci­piel sag om alder­s­diskri­mi­na­tion. Sagen angik et afslag på udbe­ta­ling af rådig­heds­løn til en tjene­ste­mand, som var fyldt 65 år og beret­ti­get til alder­s­pen­sion, og hvor­vidt dette var fore­ne­ligt med beskæf­ti­gel­ses­di­rek­ti­vets arti­kel 2 og 6.

Med afgø­rel­sen er det fastslået,

  1. at arti­kel 2 og arti­kel 6, stk. 1, i direk­tiv 2000/78, er til hinder for en natio­nal bestem­melse, hvor­ef­ter en tjene­ste­mand, der har nået den alder, hvor han kan modtage alder­doms­pen­sion, alene af denne grund ikke har ret til rådighedsløn.
  2. at rådig­heds­løn ikke udgør en alderdoms- eller en inva­li­di­tet­sy­delse, og derfor ikke er omfat­tet af undta­gel­ses­be­stem­mel­sen i arti­kel 6, stk. 2, i direk­tiv 2000/78, om soci­ale sikringsordninger.

Elmer og Part­ne­res bemærkninger:

Faglige orga­ni­sa­tio­ner bør være opmærk­somme på, om der er medlem­mer, som har fået afkor­tet deres peri­ode med rådig­heds­løn under henvis­ning til, at de var beret­ti­get til folk- eller tjene­ste­mand­s­pen­sion. Det kan i givet fald være ulov­lig aldersdiskrimination.

Henven­delse om det spørgs­mål kan ske til advo­kat Peter Breum på tele­fon 33 676767 eller PB@elmer-adv.dk.

Forhol­dene i den sag der var til pådømmelse:

En ansat stat­samt­mand (heref­ter kaldet A), blev afske­di­get i maj 2006 til fratræ­den 31. decem­ber 2006. Afske­di­gel­sen skyld­tes stil­lings­ned­læg­gelse. På tids­punk­tet for fratræ­den var A beret­ti­get til tjenestemandspension.

Da A blev afske­di­get var den plig­tige afgangs­al­der 70 år. Da A på afske­di­gel­ses­tids­punk­tet var 65 år havde han ret til, men ikke pligt til, at gå på folke­pen­sion. A ønskede at overgå til en anden stil­ling, og mente sig beret­ti­get til rådig­heds­løn, jf. tjene­ste­mands­lo­vens § 32.

I forbin­delse med ankesa­gen fore­lagde Højeste­ret præju­di­ci­elle spørgs­mål for EU Domsto­len om fortolk­ning af arti­kel 6 i Rådets direk­tiv 2000/78/EF.

EU Domsto­len udtalte følgende:

(33) Idet tjene­ste­mands­lo­vens § 32, stk. 4, nr. 2, bevir­ker, at de tjene­ste­mænd, der er fyldt 65 år, forta­ber retten til rådig­heds­løn, medfø­rer denne bestem­melse i den fore­lig­gende sag en ulige behand­ling, der er direkte base­ret på alder­skri­te­riet som omhand­let i arti­kel 2, stk. 2, i direk­tiv 2000/78.

[…]

(67) Med det lovlige formål for øje, som består i at forhin­dre, at rådig­heds­løn­nen kommer tjene­ste­mænd til gode, der ikke ønsker at besætte en ny stil­ling, men som modta­ger en erstat­nings­ind­komst i form af alder­doms­pen­sion, inde­bæ­rer den omhand­lede bestem­melse såle­des, at de tjene­ste­mænd, der ønsker at blive på arbejds­mar­ke­det, frata­ges rådig­heds­løn alene med den begrun­delse, at de navn­lig på grund af deres alder har ret til en sådan pension.

(68) Denne foran­stalt­ning kan såle­des tvinge disse tjene­ste­mænd til at accep­tere en alder­doms­pen­sion, som er lavere end den, de ville have ret til, hvis de var forble­vet erhvervsak­tive indtil en mere frem­skre­den alder, navn­lig i det tilfælde, hvor de ikke har bidra­get gennem en tilstræk­ke­lig lang årrække til at modtage fuld pension.

[…]

(72) Henset til oven­stå­ende betragt­nin­ger må det fast­slås, at den i hoved­sa­gen omhand­lede bestem­melse går videre end nødven­digt for at opfylde de forfulgte formål, idet den auto­ma­tisk udeluk­ker de tjene­ste­mænd, der har ret til alder­doms­pen­sion, fra retten til rådighedsløn.

(73) Følge­lig kan den ulige behand­ling, der følger af tjene­ste­mands­lo­vens § 32, stk. 4, nr. 2, ikke begrun­des under henvis­ning til arti­kel 6, stk. 1, i direk­tiv 2000/78.