PRESSEMEDDELELSE

3. novem­ber 2003
Advo­ka­ter for skade­lidte slår sig sammen
Det køben­havn­ske advo­kat­firma ELMER & PARTNERE opru­ster afde­lin­gen for erstat­nings­ret med opta­gelse af advo­kat KARSTEN HØJ som partner.

Der er i dag stor fokus på personska­der og de forsik­rin­ger, der skal afbøde dem — hvad enten det er tale om forbi­gå­ende eller varige skader. Og med god grund – personska­der kan have store soci­ale og økono­mi­ske konse­kven­ser. For at imødegå forsik­rings­sel­ska­bers og det offent­li­ges øgede indsats på dette område, har advo­kat­fir­maet Elmer & Part­nere, der repræ­sen­te­rer tilska­de­komne, fundet det nødven­digt at opru­ste på tilsva­rende måde ved at optage den erfarne advo­kat i erstat­nings­sa­ger Karsten Høj som partner.

”Forsik­rings­sel­ska­berne og ikke mindst deres fore­trukne advo­ka­ter fra de 4 — 5 stør­ste advo­kat­fir­maer har de senere år helt åben­lyst sat bety­de­lig fokus og ressour­cer ind på hele personska­de­om­rå­det, og det er derfor vores vurde­ring, at det er nødven­digt, at de advo­ka­ter, der repræ­sen­te­rer de tilska­de­komne på tilsva­rende måde ”opru­ster”, uddy­ber advo­kat Søren Kjær Jensen fra Elmer & Part­nere og påpe­ger, at også offent­lige myndig­he­der og Kamme­rad­vo­ka­ten i arbejds­ska­desa­ger, soci­ale sager og patientska­desa­ger har store ressour­cer til behand­ling af disse sager. Med udvi­del­sen ønsker Elmer & Part­nere at skærpe firmapro­fi­len, så klien­ter og andre ikke kan være i tvivl om, at advo­kat­fir­maet i alle sager — uden undta­gelse — vare­ta­ger den tilska­de­kom­nes inter­es­ser. ”Klien­terne vil i de kommende år lægge mere og mere vægt på, at advo­ka­ten og dermed også advo­kat­fir­maet som sådant er uafhæn­gigt af uved­kom­mende inter­es­ser. Det er uhyre vigtigt at undgå en hver form for inter­es­se­kon­flikt, så klien­ten kan have fuld tillid til, at hans/hendes sag bliver behand­let opti­malt”, siger advo­kat Søren Kjær Jensen.

Med den nye part­ner råder Elmer & Part­nere over en særlig afde­ling med 5 erfarne advo­ka­ter og dermed den nødven­dige kapa­ci­tet til at yde både de store fagfor­bund og den enkelte klient en rådgiv­ning, der både matcher samfun­dets krav men tillige modpar­ten og deres advokater.

Advo­kat Karsten Høj, der har været part­ner i advo­kat­fir­maet Bang & Regnar­sen i over 10 år, ”medbrin­ger” mere end 600 verse­rende erstat­nings­sa­ger og 5 medar­bej­dere, så Elmer & Part­nere i dag tæller i alt 6 part­nere og 30 medarbejdere.

Som led i sammen­læg­nin­gen er Elmer & Part­nere, der tillige har speci­a­li­se­ret sig i at føre ansættelses- og arbejds­ret­lige sager for en række fagfor­bund, pr. 1. novem­ber flyt­tet til nye loka­ler belig­gende St. Kongens­gade 23, Baghu­set, 1264 Køben­havn K. Pr. samme dato nyt tele­fon­num­mer 3367 6767 og ny hjem­meside www.elmer-adv.dk.

Elmer og Part­nere står gerne til rådig­hed med uddyb­ning af emnet om inter­es­se­kon­flik­ten mellem forsik­rings­sel­ska­ber og tilska­de­komne. Spørgs­mål kan rettes til advo­kat Karsten Høj på 33676767/20830378 eller advo­kat Søren Kjær Jensen 33676767/20779624.